Liikme laiendamise keskus

Artikkel Selle lisamaksu suuruse määrab kindlaks nõukogu artikli 6 lõikes 1 sätestatud menetluse kohaselt. Ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse määrab kindlaks nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 2 punktiga l. Keskus võib tööle võtta liikmesriikide riigiasutuste töötajaid, kes lähetatakse keskusesse mingiks kindlaks ajavahemikuks.

Artikkel 1.

Artikkel 1.

Asutamine, nõukogu, liikmesriigid, peakontor, keeled 1. Keskuse organid on nõukogu ja peadirektor. Nõukogule on abiks teaduslik nõuandekomitee ja finantskomitee. Kõik organid ja komiteed täidavad oma ülesandeid konventsioonis ette nähtud piirides ja tingimustel. Keskuse liikmed edaspidi liikmesriigid on konventsiooni osalisriigid.

Keskusel on iga liikmesriigi territooriumil iseseisev õigusvõime. Eelkõige võib ta sõlmida lepinguid, soetada ning käsutada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus hagejaks või kostjaks. Keskuse peakontor asub Shinfield Parkis Readingi lähedal Berkshire'is Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territooriumil, kui nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga g ei otsusta teisiti.

  • Rakvere-Sõmeru tee äärde ehitatav Vaala keskus avab oma uksed juba sel aastal.
  • Munitsipaalperearstikeskuse nõukogu liikmed hakkavad Tallinnalt palka saama - Eesti Päevaleht
  • Eesti Euroopa Komisjoni energeetikavolinik, Keskerakonna liige Kadri Simson ütles, et Uueneva Euroopa fraktsioon Euroopa Parlamendis, kuhu Keskerakond kuulub, ootab oma liikmetelt kampaaniat abielu laiendamise poolt.

Keskuse ametlikud keeled on liikmesriikide riigikeeled. Selle töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel. Ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse määrab kindlaks nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 2 punktiga l. Artikkel 2.

„Tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius."

Ülesanded, eesmärgid ja tegevus 1. Keskuse põhiülesanneteks on keskpika ilmaennustuse võimekuse arendamine ja liikmesriikidele keskpikkade ilmaprognooside tagamine. Keskuse eesmärgid on järgmised: a töötada välja ja regulaarselt rakendada atmosfääri, hüdrosfääri ning Maa süsteemi vastastikku toimivate osade dünaamika, termodünaamika ja koostise globaalseid mudeleid ning andmete assimileerimise süsteeme, et i.

Keskus rajab ja hoiab töös käitisi, mis on vajalikud lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks ja lõikes 2 määratud eesmärkide saavutamiseks. Keskus üldjuhul avaldab oma tegevuse teaduslikud ja tehnilised tulemused või teeb need nõukogu määratud tingimustel muul moel kättesaadavaks, kuivõrd need tulemused ei ole hõlmatud artikliga Keskus võib tegeleda kolmandate isikute taotluse korral tegevustega, mis on kooskõlas keskuse ülesannete ja eesmärkidega ning mille nõukogu on artikli 6 lõike 2 punkti g kohaselt heaks kiitnud.

Selliste tegevuste kulud kannab asjaomane kolmas isik. Keskus võib kooskõlas artikli 11 lõikega 3 viia ellu valikprogramme. Artikkel 3. Koostöö teiste õigussubjektidega 1. Keskus teeb oma eesmärkide saavutamiseks suurimal võimalikul määral, mis on kooskõlas rahvusvaheliste meteoroloogiatraditsioonidega, koostööd liikmesriikide valitsuste ja riigiasutustega, keskusesse mittekuuluvate riikidega ning rahvusvaheliste riiklike või valitsusväliste teadus- ja tehnikaorganisatsioonidega, kelle tegevus on seotud Liikme laiendamise keskus eesmärkidega.

Keskus võib selleks sõlmida koostöölepinguid: a riikidega artikli 6 lõike 1 punktis e või artikli 6 lõike 3 punktis j sätestatud tingimustel; b liikmesriikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega ning lõikes 1 osutatud rahvusvaheliste organisatsioonidega artikli 6 lõike 3 punktis j sätestatud tingimustel; c kolmandate riikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega artikli 6 lõike 1 punktis e sätestatud tingimustel.

Hiljuti toonitas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks sotsiaalministeeriumit juhtivatele ministritele Jevgeni Ossinovskile SDE ja Kaia Ivale IRL adresseeritud pöördumiseset võrdse kohtlemise seadusega tagatud diskrimineerimise keelu kohaldumisala laiendamine ministeeriumi poolt plaanitud kujul riivab otseselt ja tõsiselt paljude usklike ja teiste konservatiivsete Liikme laiendamise keskus inimeste usu- veendumuste- ja südametunnistuse vabadust, luues olukorra, kus osalemine ühiskondlikes suhetes kooskõlas oma kõlbeliste tõekspidamistega võib tuua kaasa kas rahalise või koguni vabaduskaotusliku karistuse. Selle seisukoha kinnituseks avaldasid nii SAPTK kui ka Eesti Kirikute Nõukogu sotsiaalministeeriumile saadetud pöördumises imestust asjaolu suhtes, et ministeerium on eelnõud välja töötades pöördunud arvamuse saamiseks teiste hulgas nn homoõiguste eest seisvate ühenduste poole SA Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti LGBT Ühingent samal ajal pole eelnõu suhtes üldse arvamust küsinud ei Eesti Kirikute Nõukogult, üheltki usuühenduselt ega muult konservatiivsete hoiakutega inimeste huve esindavalt organisatsioonilt nagu nt SAPTK. Väljavõte võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjast.

Lõikes 2 viidatud koostöölepingutega tohib keskuse arvutusvõimsust kättesaadavaks teha ainult liikmesriikide avalik-õiguslikele asutustele. Artikkel 4.

Liikmete keskus

Nõukogu 1. Nõukogul on konventsiooni rakendamiseks vajalikud volitused ja ta võtab vastu selleks vajalikud meetmed. Nõukogu koosneb iga liikmesriigi kuni kahest esindajast, kellest üks peaks esindama oma riigi meteoroloogiateenistust. Need esindajad võivad nõukogu koosolekutel saada abi nõustajatelt.

Nõukogu töös kutsutakse vaatlejana osalema Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni esindaja. Nõukogu valib oma liikmete hulgast presidendi ja asepresidendi, kes nimetatakse ametisse üheks aastaks ja keda ei tohi tagasi valida rohkem kui kaks korda järjest. Nõukogu tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. See kutsutakse kokku presidendi taotluse korral või vähemalt ühe kolmandiku liikmesriikide taotluse korral.

Liikmete keskus

Nõukogu koosolekud peetakse keskuse peakontoris, kui nõukogu erandkorras ei otsusta teisiti. President ja asepresident võivad oma ülesannete täitmisel paluda abi peadirektorilt. Nõukogu võib luua nõuandekomiteesid ning määrata kindlaks nende koosseisu ja ülesanded. Artikkel 5. Hääletamine nõukogus 1. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on enamiku hääleõiguslike liikmesriikide esindajad. Igal liikmesriigil on nõukogus üks hääl. Liikmesriik kaotab nõukogus hääleõiguse, kui tema tasumata osamaksu summa ületab artikli 13 alusel kehtestatud osamaksu käimasoleva eelarveaasta ja sellele eelneva eelarveaasta eest.

Nõukogu võib artikli 6 lõike 3 punkti l alusel siiski anda liikmesriigile loa Liikme laiendamise keskus osaleda. Nõukogu koosolekute vahelisel ajal võib nõukogu kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks hääletada posti teel. Sellistel juhtudel on kvoorumiks hääleõiguslike liikmesriikide enamus.

Ühehäälsuse ja konventsioonis sätestatud erinevate häälteenamuste määramisel võetakse arvesse ainult otsuse poolt või vastu antud hääli ning juhtudel, kus nõukogu järgib artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetlust, ka hääletusel osalevate liikmesriikide osamaksusid.

Artikkel Liikme laiendamise keskus. Häälteenamus 1. Järgmistes küsimustes peab nõukogu olema ühehäälne: a keskuse tegevusprogrammi rakendamisega seotud kulude ülemmäära kehtestamine viieks aastaks pärast konventsiooni jõustumist; b otsus riikide konventsiooniga ühinemise kohta artikli 23 kohaselt ja ühinemistingimuste kehtestamine artikli 13 lõike 3 kohaselt; c otsus riigilt liikmesuse äravõtmise kohta artikli 20 alusel, kusjuures asjaomane riik ei võta sellest hääletusest osa; d otsus keskuse lõpetamise kohta artikli 21 lõigete 1 ja 2 kohaselt; e peadirektori volitamine kolmandate riikidega ning nende teadus- ja tehnikaasutustega koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks; f täiendavate lepingute sõlmimine ühe või mitme liikmesriigiga artiklis 16 sätestatud eesõiguste ja puutumatuse protokolli artikli 22 alusel selle protokolli rakendamise eesmärgil; g otsus ECMWFi peakontori üleviimise kohta artikli 1 lõike 5 kohaselt.

Kui kvalifitseeritud häälteenamust ei ole täpsustatud, teeb nõukogu otsuseid lihthäälteenamusega. Artikkel 7. Teaduslik nõuandekomitee 1. Teaduslikku nõuandekomiteesse kuulub kaksteist liiget, kelle nõukogu nimetab isikuliselt ametisse neljaks aastaks. Komitee koosseisu uuendatakse igal aastal neljandiku ulatuses.

Liikme võib järjest ametisse nimetada kuni kaheks ametiajaks.

Simson: Uuenev Euroopa eeldab oma liikmetelt kampaaniat abielu laiendamise poolt

Komitee töös kutsutakse osalema Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni esindaja. Komitee liikmed valitakse liikmesriikide teadlaste hulgast ja nad esindavad keskuse tegevusega seotud teadusharusid võimalikult mitmekülgselt.

Peadirektor esitab nõukogule kandidaatide nimekirja. Komitee koostab nõukogule esitamiseks arvamused ja soovitused keskuse peadirektori koostatud tegevusprogrammi kavandi kohta ja kõigi komiteele nõukogu poolt esitatud küsimuste kohta. Peadirektor hoiab komiteed kursis programmi rakendamisega. Komitee esitab arvamused saavutatud tulemuste kohta. Konkreetsete lahendamist vajavate probleemide korral võib komitee kutsuda oma töös osalema eksperte, eelkõige keskust kasutavate teenistuste juures töötavaid isikuid.

Koige suur liige

Komitee koostab oma töökorra. Töökord jõustub pärast seda, kui nõukogu on selle artikli 6 lõike 3 punkti g kohaselt heaks kiitnud. Artikkel 8. Finantskomitee 1.

Muuakse apteekide salvi liikme suurendamiseks

Finantskomiteesse kuuluvad: a üks esindaja kõigist neljast suurimat osamaksu tasuvast liikmesriigist; b ülejäänud liikmesriikide esindajad, kes nimetatakse ametisse üheks aastaks, kusjuures ükski nendest liikmesriikidest ei tohi olla komitees esindatud rohkem kui kaks ametiaega järjest. Selliste esindajate arv moodustab viiendiku ülejäänud liikmesriikide arvust.

Komitee koostab finantseeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt nõukogule esitamiseks arvamused ja soovitused kõigi nõukogule esitatud finantsküsimuste kohta ja täidab talle nõukogu poolt delegeeritud finantsülesandeid.

Artikkel 9. Peadirektor 1. Peadirektor on keskuse tegevjuht. Ta Liikme laiendamise keskus keskust suhetes kolmandate isikutega. Ta vastutab nõukogu ees keskusele määratud ülesannete täitmise eest.

Ta võtab ilma hääleõiguseta osa kõigist nõukogu koosolekutest. Nõukogu nimetab isiku, kes täidab peadirektori ülesandeid ajutiselt. Peadirektor: a võtab kõik vajalikud meetmed keskuse nõuetekohaseks toimimiseks; b kasutab Liikme laiendamise keskus personalieeskirjaga antud volitusi, võttes arvesse artikli 10 lõiget 4; c esitab nõukogule keskuse tegevusprogrammi kavandi ja pikaajalise strateegia koos teadusliku nõuandekomitee arvamuste ja soovitustega; d koostab keskuse eelarve ja täidab seda kooskõlas finantseeskirjaga; e peab täpset arvet keskuse Liikme laiendamise keskus tulude ja kulude üle kooskõlas finantseeskirjaga; f esitab kord aastas nõukogule heakskiitmiseks eelarve täitmisega seotud raamatupidamisaruanded ning varade ja kohustuste bilansi, mis koostatakse iga kord finantseeskirja kohaselt, samuti keskuse tegevusaruande; g sõlmib artikli 6 lõike 1 punkti e ja artikli 6 lõike 3 punkti j kohaselt keskuse eesmärkide saavutamiseks vajalikke koostöölepinguid.

Peadirektorit abistavad tema ülesannete täitmisel keskuse teised koosseisulised töötajad. Artikkel Isikkoosseis 1. Kui teisest lõigust ei tulene teisiti, kehtib keskuse isikkoosseisule personalieeskiri, mille nõukogu võtab vastu artikli 6 lõike 3 punkti b kohaselt.

Kui keskuse koosseisulise töötaja teenistustingimused ei kuulu personalieeskirja reguleerimisalasse, kohaldatakse tema suhtes selles riigis kehtivaid seadusi, kus ta oma tööülesandeid täidab. Töötajate värbamine toimub isikliku kvalifikatsiooni alusel, võttes arvesse keskuse rahvusvahelist iseloomu. Ühtegi ametikohta ei Liikme laiendamise keskus reserveerida mingi kindla liikmesriigi kodanikele. Keskus võib tööle võtta liikmesriikide riigiasutuste töötajaid, kes lähetatakse keskusesse mingiks kindlaks Liikme laiendamise keskus.

Nõukogu kiidab heaks personalieeskirjas määratletud kõrgema järgu ametnike, nagu ka finantskontrolöri ja tema asetäitja Liikme laiendamise keskus ja töölt vabastamise. Personalieeskirja või töötajate töölepingute täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse personalieeskirja kohaselt. Kõik keskuse juures töötavad isikud alluvad peadirektorile ja peavad täitma kõiki nõukogu heaks Liikme laiendamise keskus üldreegleid.

Iga liikmesriik on kohustatud arvestama peadirektori ja keskuse teiste ametnike kohustuste rahvusvahelist iseloomu.

  • Макс очень устал и раздражен.
  • Simson: Uuenev Euroopa eeldab oma liikmetelt kampaaniat abielu laiendamise poolt | Eesti | ERR
  • Мария, безусловно, погибла бы, если бы ты не услышала .

Peadirektor ja teised ametnikud ei palu ega aktsepteeri tööülesannete täitmisel juhiseid üheltki valitsuselt ega keskuseväliselt asutuselt. Tegevusprogramm, pikaajaline strateegia ja valikprogrammid 1.

Diskrimineerimise keelu laiendamise eelnõu üks põhiautoritest on Eesti LGBT Ühingu juhatuse liige

Nõukogu võtab keskuse tegevusprogrammi vastu peadirektori ettepanekul artikli 6 lõike 2 punkti c kohaselt. Programm hõlmab põhimõtteliselt nelja-aastast perioodi ning seda kohandatakse ja täiendatakse igal aastal veel ühe aasta jaoks. Selles fikseeritakse kulude ülemmäär programmi kestuse vältel ning ühtlasi hõlmab see programmi rakendamisega kaasnevate kulude eelarvestust iga aasta ja iga põhikategooria kohta.

Kulude ülemmäära võib muuta ainult artikli 6 lõike 2 punktis c sätestatud menetluse kohaselt.

Kuidas ma saan suumida liige napunaiteid

Keskuse pikaajaline strateegia koostatakse sellistel aegadel ja sellisteks ajavahemikeks, Liikme laiendamise keskus nõukogu on otsustanud. Liikme laiendamise keskus kaalub selle koostamist vähemalt kord viie aasta tagant. Pikaajaline strateegia annab ülevaate keskuse strateegilistest eesmärkidest ja tegevussuundadest strateegia elluviimise aja jooksul.