Liikme korralduse suurenemine, Koguduste juhtimise õiguslik korraldus

Kas n-ö volinike koosolek seda probleemi lahendaks, on mõtlemise koht. Juhatus võib koguduse kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Koguduse õpetajal, juhatuse esimehel ja aseesimehel on põhikirja § 60 lg 2 järgi õigus esindada kogudust kõikides õigustoimingutes üksi.

Meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 sätestatule sisalduma vähemalt järgmised andmed: laevapere liikme sünnikoht; laevapere liikme tööle asumise koht; laev või laevad, kus tööle asutakse, ja laeva registrinumber; viide reederi pakutavatele tervise- ja sotsiaalkaitse tagatistele, sealhulgas hüvitistele seoses tööga seotud haiguse, tööõnnetusest põhjustatud vigastuse või surmaga; viide laevapere liikme kojusõidu korraldusele; viide meretöölepingu ülesütlemise tingimustele ja korrale, sealhulgas Liikme korralduse suurenemine ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele.

Liikme korralduse suurenemine Luhike kui liige

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks eelpool mainitule sisalduma andmed eelseisva püügireisi kohta, kui see on võimalik meretöölepingu sõlmimisel kindlaks määrata. Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis ei pea sisalduma andmeid tööle asumise aja ja koha kohta, kui neid ei ole võimalik enne kindlaks määrata.

Tähtajalise meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 ja § 6 lõikes 2 sätestatule sisalduma meretöö seaduse §-des 9 ja 10 sätestatud andmed. Üheks merereisiks sõlmitud tähtajalise meretöölepingu kirjalikus dokumendis tuleb märkida ka sihtsadam ja sadamasse saabumise aeg, mille möödumisel laevapere liikme meretööleping lõpeb.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis ei pea sisalduma sihtsadam ja sadamasse saabumise aeg, neid ei ole võimalik enne kindlaks määrata.

Liikme korralduse suurenemine Laadi alla torrent Kuidas suurendada liikme

Tähtajalise meretöölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige kindlaksmääratud reis või reisid, töömahu ajutine suurenemine või navigatsiooniperiood.

Kapten võib tähtajalise meretöölepingu reederi nõusolekul sõlmida kuni neljaks kuuks, kui see on vajalik ohutu meresõidu tagamiseks.

Külastusisellel kuul Võrgustikud ja ühendused.

Liikme korralduse suurenemine Harjutused maja suurendades