Liikme laiendamise menetlus

Liikme õigused ühistu kohustuste mittekohasel täitmisel, nõuete esitamine teise isiku tegevusest tulenevate asjaolude tõttu. Lasse Lehis EML juhatuse liige Riigikogu menetluses on eelnõu, millega soovitakse vabastada Riigikogu liikmed kuluhüvitise maksmise aluseks olevate dokumentide esitamisest. Avaldusele lisatakse alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek alaealise teovõime laiendamiseks. Riskihinne on mõeldud kasutamiseks üksnes Tööinspektsioonile järelevalve tarbeks ning ettevõttele endale ja ettevõtte töötajate jaoks töökeskkonna paremaks muutmiseks, mistõttu ei kuvata seda kolmandatele isikutele.

Avaldusele lisatakse alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek alaealise teovõime laiendamiseks.

Liikme laiendamise menetlus

Nõusolekust keeldumine tuleb märkida avalduses. Kohtu korraldusel kogub ja esitab alaealise elukohajärgne valla- või linnavalitsus kohtule alaealise teovõime laiendamiseks vajalikud andmed ning annab menetluses oma arvamuse teovõime laiendamise kohta.

Vabariigi President Elektrooniliste vahendite abil organi koosolekul osalemine 1 Juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv, mis riigilõivuseaduse § 59 lg 7 kohaselt on avalduse esitamisel hagita perekonnaasjas ja piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise asjas 10 eurot. TsMS § sätestab, et kohus lahendab alaealise teovõime laiendamise määrusega.

  • Eelnõu - Riigikogu
  • Pankrotimenetluse remontimise käigus leidis aset ka teiste seaduste täiendamine ning uue korra kohaselt tekib teatud olukordades osanikele täiendav kohustus pankroti algatamisel.
  • Nõukogu liikmete ja osanike vastutus pankrotiavalduse esitamisel Mikk Põld Triniti
  • Video treening suurendamiseks
  • EML: Kavandatav Riigikogu liikmete uus kuluhüvitiste kord tuleb laiendada - nommetennis.ee
  • Riigikohus: kollektiivleping ei laiene tööandjale ilma tema nõusolekuta | Riigikohus
  • Eesti Esmaspäeval juhtus riigikogu ees intsident, mille käigus sõitis parlamendi liige, keskerakondlane Igor Kravtšenko oma autoga otsa Toompea ees protestinud Daniel Rüütmannile.

Alati oleks saanud signaali anda, sest ma olin hõivatud politseiga vesteldes," kirjutas ta sotsiaalmeedias. Ta lisas, et räägib olukorrast oma juristiga ning valmistab ette kahjunõuet.

Liikme laiendamise menetlus

ERR küsis Keskfraktsiooni juhilt Mailis Repsilt, kuidas ta kommenteerib Kravtšenko tahtlikku otsasõitu protesteerijale, kas selline inimene peaks jätkama saadikuna ning kas ja mida plaanib fraktsioon Kravtšenkoga ette võtta.

Reps delegeeris küsimustele vastamise Keskfraktsiooni meedianõunikule Andres Kalvikule, kes vastas: "Arutasime vahejuhtumit hommikusel fraktsiooni koosolekul. Seega peab nõukogu liige ise tõendama, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma püsivast maksejõuetusest, ehk et ta on olnud hoolas ning osaniku puhul peab võlausaldaja tõendama, et osanik teadis või pidi teadma püsivast maksejõuetusest, ehk et osanik on olnud hooletu.

Sellise tõendamiskoormise erinevuse põhjuseks on asjaolu, et nõukogu liikme ja osaniku seotud äriühingu juhtimisega on erinev. Nõukogu liige on reeglina äriühingu tegevuse ja olukorraga tihedamalt seotud kui osanik, kes võib olla ka passiivne.

Alates

Vastutuse esmaseks eelduseks on juhatuse puudumine Tasub aga üle korrata, et esimene eeldus nõukogu liikme ja osaniku kohustuse ning sellega kaasneva vastutuse tekkimiseks on juhatuse puudumine. Alaealise teovõime laiendamise ja teovõime laiendamise tühistamise avaldus esitatakse alaealise elukoha järgi.

Lasse Lehis EML juhatuse liige Riigikogu menetluses on eelnõu, millega soovitakse vabastada Riigikogu liikmed kuluhüvitise maksmise aluseks olevate dokumentide esitamisest. Eesti Maksumaksjate Liit EML ei soovi seada kahtluse alla kulude hüvitamise vajalikkust, kuid peab õigeks, et rahvaesindajate suhtes kehtiksid samasugused reeglid nagu tavalisele maksumaksjale.

Kui alaealisel ei ole Eestis elukohta, esitatakse avaldus Harju Maakohtusse. Kõik avaldused, taotlused, vastuväited ja kaebused esitatakse kohtule selgesti loetavas masina- või arvutikirjas A4 formaadis. Kohtuistungil esitatud avaldused, taotlused, seisukohad ja vastuväited protokollitakse.

Liikme laiendamise menetlus

Kohtule võib avaldusi ja muid dokumente, mis peavad olema kirjalikus vormis, esitada ka elektrooniliselt.