Holmamine ja liikme suurus. Arvustused

Maakondlike omavalitsusliitude eesmärk on: aidata kaasa liikmete ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule; säilitada ja edendada maakonna kultuuritraditsioone; esindada maakonda ja oma liikmeid ning kaitsta liikmete ühiseid huvisid; edendada ja korraldada liikmeks olevate omavalitsuste koostööd; luua oma liikmetele võimalusi seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks. Samuti küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist või tema vastu nõude esitamist.

Ühingu põhieesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng kohaliku arengustrateegia väljatöötamise ja elluviimise kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus. Samuti teistele organisatsioonidele ja isikutele; 2. Liikmesus 3.

Ühingu liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on asjakohases kalanduspiirkonnas. Kohaliku algatusrühma liikmed jagunevad järgmisteks huvirühmadeks ning seejuures ei moodusta ükski huvirühm rohkem kui 49 protsenti liikmete koguarvust: 1 huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud; 2 huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad; 3 huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjad, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud; 4 huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud; 5 huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1—4 nimetatud huvirühma.

Ühingu liige ei või olla muu sama põhikirjalise eesmärgiga kohaliku algatusrühma liige. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise Holmamine ja liikme suurus ja kord 3.

Töötuskindlustushüvitis laevapere liikmetele

Ühingu liikmeks astuja esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles taotleb enda vastuvõtmist Ühingu liikmeks. Avalduses peab sisalduma liikmeks astuja kinnitus, et ta ei ole sama põhikirjalise eesmärgiga juriidilise isiku liige.

Liikmeksastuja esitab koos avaldusega kolm 3 soovituskirja ühinguliikmetelt. Juhatus võib nõuda ka liikmeks astuda soovijalt teisi liikmeks vastuvõtmise otsustamiseks vajalikke tõendeid.

Prindi Lisatud

Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise ja liikmest vabastamise isiku isikliku kirjaliku avalduse ja juhatusele esitatud või juhatuse poolt kogutud tõendite alusel.

Juhatus võib anda liikmeks vastuvõtmise ja vabastamise otsustamise Ühingu liikmete üldkoosolekule. Juhatus teeb otsuse liikmeks astuja või väljaastuja soovija avalduse alusel, mis on laekunud vähemalt seitse 7 päeva enne juhatuse koosolekut esimesel juhatuse koosolekul arvates avalduse laekumise päevast. Hilisemad avaldused vaatab juhatus läbi järgmisel juhatuse koosolekul.

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted

Juhatus järgib liikmeks vastuvõtmisel järgmisi nõudeid: 3. Algatusrühma liikmeteks on vähemalt kakskümmend 20 protsenti asjakohase kalanduspiirkonna kalapüügiloa omanikest; 3. Huvirühmas vabade kohtade tekkimisel menetletakse avaldusi nende laekumise järjekorras. Holmamine ja liikme suurus liikmeks astuda sooviva taotleja tegevuse mõju Kalanduspiirkonnas peab olema juhatuse poolt hinnatav.

Juhatus hindab taotleja seotust kalanduspiirkonnaga, läbiviidud ürituste arvu, lossitud kalakoguseid vms. Kui juhatus keeldub liikmeksastuja avaldust rahuldamast ja keeldub taotlejat Ühingu liikmeks vastu võtmast või liiget avalduse alusel välja arvamast, võib liikmeksastuja esitada liikmeksastumise või väljaarvamise avalduse lahendamiseks üldkoosolekule.

Üldkoosolek peab liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise või liikme väljaarvamise otsustama esimesel otsustusvõimelisel üldkoosolekul taotleja avalduse üldkoosolekule laekumise päevast alates.

Juhatus või üldkoosolek võivad liikme Ühingust välja arvata ka muudel põhjustel kui liikme esitatud sellekohase avalduse alusel. Samuti kui liige on jätnud täitmata Ühingu juhtorganite poolt määratud kohustused või on jätnud tähtaegselt tasumata Ühingu liikmemaksu üle ühe 1 aasta. Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisest teavitatakse liiget juhatuse poolt kirjalikult eelnevalt vähemalt 10 päeva enne sellekohase otsuse langetamist.

Pärast seda on õigus liikmel esitada juhatusele või üldkoosolekule kirjalik selgitus või osaleda juhatuse koosolekul või üldkoosolekul sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutelul. Juhatuse või üldkoosoleku otsusest tuleb liikmeks astuja või väljaastuja avalduse lahendamisest või liikme väljaarvamisest teavitada ja otsust põhjendada kümne 10 tööpäeva jooksul alates vastava organi otsuse jõustumisest. Kui Ühingu liikmesus lõpeb majandusaasta kestel ei tagastata liikmele majandusaasta eest tasutud liikmemaksu.

Isikul, kelle liikmesus on Ühingus lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale. Ühingu liikme õigused 3. Osaleda isiklikult või esindaja kaudu Ühingu tegevuses, Ühingu tegevusse puutuvate küsimuste lahendamisel ja otsuste vastuvõtmisel, samuti valida ja olla valitud Ühingu organitesse.

Holmamine ja liikme suurus

Esitada üldkoosolekule, juhatusele arupärimisi Ühingu tegevusega seonduvates küsimustes. Ühingu üldkoosolekule esitatavad arupärimised tuleb esitada kirjalikult juhatuse kaudu vähemalt kümme 10 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist.

Kohalik demokraatia: osavallad ja linnaosad Kohalik demokraatia ja juhtimismudel uutes omavalitsusüksustes Üks olulisi ühinemisläbirääkimiste teemasid oli väiksemate piirkondade huvide esindatus ja kaitse uue valla poliitika elluviimisel. Hirm ääremaastumise ja kohapealse otsustusõiguse kadumise ees oli üks haldusreformi põhilisi hirme.

Nõuda vajaduse korral Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumist põhikirja punktis 4. Saada juhatuselt vajalikku teavet Ühingu juhtimise kohta ja esitama nõudeid vastav teabe saamiseks. Astuda Ühingust välja põhikirja punktis 3. Võtta osa Ühingu või selle organi poolt korraldatud ühistegevusest.

Anda Ühingu liikmeks astuda soovijale soovitusi. Ühingu liikme kohustused. Järgima Ühingu põhikirja ning täitma Ühingu seaduslikke, põhikirjalisi, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Täitma Ühingu poolt sõlmitud kokkuleppeid ja lepinguid.

SCP-455 Cargo Ship - object class euclid - Cognitohazard scp

Tasuma üldkoosoleku poolt määratud korras Ühingu liikmemaksu. Tegutsema aktiivselt Ühingu eesmärkide saavutamise huvides. Hoidma ja kasutama heaperemehelikult Ühingu vara. Ühingu organeisse valituna osalema aktiivselt nende töös. Olema usaldusväärne ning hoidma Holmamine ja liikme suurus kaitsma Ühingu mainet.

Ühingu juhtimine 4. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed, nende seaduslikud või volitatud esindajad. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingut juhatus 4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 4.

  1. Kohalikud omavalitsused | Rahandusministeerium
  2. Ühingu põhieesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng kohaliku arengustrateegia väljatöötamise ja elluviimise kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus.

Juhatuse liikmete arvu ja juhatuse liikmete määramine, järgides tasakaalustatud huvirühmasid ning nende tagasikutsumine, juhatuse liikmete juhatuse liikmeksoleku aja pikendamine, juhatuse liikmetele vajadusel volituste andmine, juhatuse liikmetele tasu määramine. Üldkoosoleku reglemendi ja Ühingu juhatuse töökorra kinnitamine.

Kohalikud omavalitsused

Revisjonikomisjoni või revidendi valimine või audiitorkontrolli määramine; 4. Ühingu eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamine, juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja Holmamine ja liikme suurus otsuste kinnitamine ning jooksva aasta majanduskava ja eelarve kinnitamine; 4. Ühingu liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine; 4. Juhatuse liikme, revidendi või revisjonikomisjoni liikme või audiitoriga tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Holmamine ja liikme suurus esindaja määramine; 4.

Holmamine ja liikme suurus

Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaarvamine juhul, kui seda ei ole teinud Juhatus; 4. Ühingu arengu strateegia vastuvõtmine ja selle muudatuste kinnitamine; 4. Ühingu arengu strateegia rakenduskava vastuvõtmine ja selle muudatuste kinnitamine; 4. Paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine toetuse andmiseks projektile, mille elluviimiseks taotletakse toetust rohkem kui 60 eurot.

Projektitoetuste taotluste hindamiskomisjoni vähemalt 7-liikmelise koosseisu arvu ja liikmete määramise otsustamine tingimusel, kus hindamiskomisjoni liige ei või olla sama algatusrühma juhatuse liige ega algatusrühma töötaja; 4. Ühingu teistesse organisatsioonidesse ja liitudesse astumine ning juriidiliste isikute asutamine ja lõpetamine; 4.

Ühingu vallasvaraga, mille väärtus ületab Ühingu lõpetamise vastavalt seaduses sätestatulelikvideerimise, ühinemise, jagunemise otsustamine; 4. Üldkoosolekul on õigus otsustada ka juhatuse pädevusse puutuvate küsimuste üle. Üldkoosoleku kokkukutsumise Holmamine ja liikme suurus ja kord.

Holmamine ja liikme suurus

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas ja ka siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis Ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab sisalduma üldkoosoleku toimumise päev, kellaaeg, koht ning üldkoosoleku päevakord. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel Holmamine ja liikme suurus vähemalt viiskümmend üks 51 protsenti Ühingu liikmetest või nende seaduslikke või volitatud esindajaid. Juhul, kui üldkoosolek ei ole põhikirja punktis 4. Kordusüldkoosoleku kokkukutsumisest peab juhatus Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt seitse 7 päeva. Kordusüldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata kohalolijate arvust v.

Samuti punktis 4. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada ja tema eest hääletada liikme volitatud esindaja, kes esitab vastava lihtkirjaliku volikirja.

Ühingu liiget võib esindada volikirja alusel teine Ühingu liige. Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni viie 5 Ühingu liikme esindajana. Ühel isikul võib peale enda esindatuse olla kuni nelja liikme esindatus. Üldkoosolekut juhatab Ühingu Holmamine ja liikme suurus liige, kes järgib koosoleku läbiviimisel üldkoosoleku reglementi. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, valitakse üldkoosoleku juhataja üldkoosoleku poolt.

Protokollija valitakse üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek Tode peenise suuruse kohta, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokollis peab sisalduma üldkoosoleku toimumise aeg, koht, päevakord, liikmete osalus, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.

Protokollis peab sisalduma ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud Ühingu liikme või tema esindaja nõudel eriarvamuse sisu, millele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekul osalenud liikmete allkirjastatud nimekiri ja esindajate volikirjad või nende ärakirjad või muud asjas tähtsust Holmamine ja liikme suurus lisad.

Üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmisest. Üldkoosoleku protokoll avaldatakse Ühingu koduleheküljel hiljemalt neljateistkümne 14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest esimene päev on päev pärast üldkoosolekut ja on kättesaadav Ühingu kontoris.

Ühingu liikmel on õigus saada nõudmisel üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja.

Nordecon International AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Üldkoosoleku otsust saab MTÜS-s sätestatud tingimustel vaidlustada kohtus, milles vaidlustamise tähtaeg on kolm kuud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest. Üldkoosolekul otsuste vastuvõtmine. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest v.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks Üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.

Holmamine ja liikme suurus

Ühingu liige ei või hääletada kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist või selleks esindaja määramist. Samuti küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja Holmamine ja liikme suurus või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist või tema vastu nõude esitamist.

Ühingu liikmele teistest erineva kohustuse panemiseks, peab olema selle liikme protokollitud või kirjalik nõusolek.

Holmamine ja liikme suurus