Anekdoot liikme suure suuruse kohta.

Dvorak ei läbinud enne Genti mingit eriettevalmistust. Kui me ei kasutaks füüsikalisi suurusi, siis peaksime uuritavat olukorda väga paljusõnaliselt kirjeldama. Tulles tagasi tänapäeva, on tunne, et inimesed vajaksid professionaalselt tehtud poliitilisest huumorist ja satiirist inspireeritud teleseriaali. Sellist käsitlust võib võtta ka sümboolselt. Kõrgushüppes enda kohta väga hea tulemuse 2.

Kui soovitakse rõhutada maailmapilti moodustava info saamise ühesuguseid ehk universaalseid füüsikalisi meetodeid, siis kasutatakse sageli maailmaga samas tähenduses mõistet Universum. Pole midagi füüsikaliselt uuritavat, mis jääks väljapoole Universumit. Kerge on märgata, et Universumis on olemas struktuuritasemed.

 • Suurenda peenise mehi
 • Какими бы ни оказались результаты исследования, ему следовало возвратиться прямо в убежище и дать им полный отчет.
 • e-õpik : Füüsikalise looduskäsitluse alused
 • Теперь Николь видела, надо полагать, сцены жизни родной планеты птиц и сетей.

Ühe kindla struktuuritaseme moodustavad ligikaudu ühesuguste mõõtmetega ja sarnaselt käituvad kehad, näiteks inimest tema igapäevaelus ümbritsevad asjad tool, laud, kapp, Video Suurenda liige jne.

Igal struktuuritasemel toimuvaid nähtusi võib seletada just sellel tasemel oluliste seadus­pärasuste abil ja see ei sõltu kuigivõrd teistele tasemetele iseloomulikest nähtustest. Universumi struktuuritasemetega tutvume lähemalt allpool p. Praegu aga märgime vaid, et maailma kohta kasutatakse sageli ka mõistet loodus. Sõnal maailm on ju olemas ka mittefüüsikalised tähendused mõttemaailm, tundemaailm Anekdoot liikme suure suuruse kohta.

Loodus ld natura on inimest ümbritsev ja inimesest sõltumatult eksisteeriv keskkond. Loodus vastandub selles määratluses inimeste poolt loodud ehk tehiskeskkonnale, aga ka inimesi ümbritse­vale mentaalset ehk vaimset komponenti kunsti, muusikat, arhitektuuri, kirjandusteoseid jne Anekdoot liikme suure suuruse kohta kesk­konnale, mida nimetatakse kultuuriks. Veidi ette­ruttavalt olgu veel öeldud, et kui me peaksime kaasaegse füüsikalise looduskäsitluse kokku võtma vaid ühteainsasse lausesse, siis oleks see lause järgmine: Kõik koosneb ainest ja väljast.

Aine ja väli on kaks põhimõtteliselt erinevalt käituvat looduse alget. Lähemalt tutvume nende erinevustega käesoleva õpiku kolmandas ja neljandas peatükis. Universumis on väga erineva suurusega objekte. See Maast algav pildirida lõpeb Linnutee galaktikaga. Taevakehade kujutised võivad olla samasuured, ent tegelikkuses on Maa Linnuteest ligikaudu korda väiksem. Oleks Linnutee läbimõõt m, poleks Päikesesüsteem selles suurem kui liivatera. Nagu juba ülalpool öeldud, esineb looduses tasemeline struktureeritus.

Igal kindlal struktuuritasemel toimuvaid nähtusi võib seletada sellel tasemel oluliste seadus­pärasuste abil ja see ei sõltu kuigivõrd teistele struktuuritasemetele iseloomulikest nähtustest. Näiteks seletavad gümnaasiumi Mehaanika kursuses õpitavad Newtoni seadused ja gravitatsiooniseadus väga hästi Päikesesüsteemi komponentide planeetide, asteroidide, komeetide jne liikumist.

Seejuures pole üldse olulised Elektromagnetismi kursuses uuritavad elektrijõud, mille vahendusel aineosakesed moodustavad kehi. Ammugi pole Päikesesüsteemi toimimise mõistmiseks vaja teada näiteks bioloogias kehtivaid pärilikkuse seadusi.

Erinevad loodusteadused tegelevad looduse erinevate struktuuritasemetega. Looduse struktuuritasemed ning neile tasemetele iseloomulikud objektid. Tabelis 1. Mõõtmete skaalal on igal ülemisel real paiknevad objektid vastava alumise rea objektidest ligikaudu kümme korda pikemad-laiemad.

 1. Арчи не .
 2. Следует обязательно выставить стражу сегодня ночью, - предложил Макс после обеда, - чтобы они не выкинули какой-нибудь штуки, пока мы спим.
 3. Арчи замер без движения на полу позади матраса Ричарда.

Kui tegemist on mitte enam järgmise, vaid juba ülejärgmise reaga, siis on mõõtmete erinevus juba sajakordne. Nii on näiteks laps ligikaudu 10 korda pikem meriseast, merisiga aga omakorda korda pikem algloomast ca 1 mm pikkusest amööbist või vetikast.

Kolmandas veerus on märgitud vaadeldava struktuuritasemega kõige rohkem tegelev loodusteadus: füüsika, geograafia, bioloogia või keemia. Mõistagi on see kõige rohkem üpris tinglik, sest näiteks keemia ning bioloogia piirmiste harude uurimisobjektide mõõde 1 — nm on ligikaudu ühesugune. Seega on erinevate loodusteaduste tegevusväljad üpris suures kattumises. Näiteks mingi uurimistöö liigitumine kas bioloogiaks või keemiaks sõltub eelkõige sellest, kas kasutatakse bioloogia või keemia teaduskeelt mõistetesüsteemi.

Skeem pakub meile ka hea võimaluse õppida või korrata mõõtühikute eesliidete süsteemi kilo- mega- giga- jne. Mis on loodusteaduslik meetod? Kui palju me oskame seda igapäevaste küsimuste lahendamise juures rakendada? Loodusteadused on koondnimetus kõigile teadustele, mis annavad loodusnähtustele teaduslikke kirjeldusi ja seletusi ning ennustavad pädevalt uusi loodusnähtusi. Sõna teaduslik viitab meie poolt juba põhikoolis õpitud loodusteadusliku meetodi järjekindlale kasutamisele.

Selle kohaselt esmase vaatluse andmete kogumise järel püstitatakse hüpotees oletus, kuidas asi võiks ollaseejärel korraldatakse hüpoteesi kontrollimiseks eksperiment või sihipärane vaatlusviiakse läbi andmetöötlus ja lõpuks tehakse järeldus hüpoteesi kehtivuse või mittekehtivuse kohta.

Loodusteadus­likust meetodist tuleb lähemalt juttu edaspidi p. Loodusnähtuse kirjeldus annab omavahelises loogilises seoses ning sobivat terminoloogiat kasutades edasi antud nähtusele iseloomulikke jooni vastab küsimusele kuidas? Loodusnähtuse seletus annab edasi selle nähtuse tulenemise üldisemast või sügavamal struktuuritasemel kehtivast seaduspärasusest vastab küsimusele miks? Seletus on enamasti viide põhjuslikule seosele. Miks-küsimuste ahelad lõpevad füüsikas reeglina printsiipidega, sest printsiipe me ei oska enam seletada.

Me nendime, et Anekdoot liikme suure suuruse kohta lihtsalt on selline. Pädevaks nimetame ennustust, mis täitub ennustatud nähtus toimubki.

Loodusteadusliku ennustamise aluseks on põhjuslike seoste tunnetamine. Loodusteaduste ja põhjuslikkuse seostest tuleb Anekdoot liikme suure suuruse kohta juttu käesoleva õpiku 4. Looduse erinevad struktuuritasemed ei ole üksteisest täiesti sõltumatud. Tallinnas asuva Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi nimes ja tegevustes saavad kokku koguni kolm loodusteadust.

Teeme nüüd kiire ülevaate neist loodusteadustest, mida koolis õpitakse omaette ainena. See tähendab astronoomia ja kosmoloogia vaatlemist osana füüsikast, geoloogia pidamist üheks osaks geograafiast ning inimeseõpetuse ja ökoloogia käsitlemist osana bioloogiast.

Geograafia on loodusteadus, mis uurib Maa pinda ja sellel toimuvaid protsesse. Geograafiat huvitavates loodusnähtustes osalevad objektid karakteristliku mõõtmega 1 m inimene kuni km maailmajaod. Bioloogia on loodusteadus, mis käsitleb elusas looduses kehtivaid seaduspärasusi. Bioloogia tegevusvaldkond looduse struktuuritasemete skeemil ulatub bioloogilist infot kandvatest molekulidest DNA kuni looma- ja taimekooslusteni välja. Skeemil on valitud bioloogia uurimisobjekti mõõtmete tinglikuks vahemikuks 1 mm kuni 10 m, ehkki ökosüsteemid võivad osutuda veel palju suuremateks.

Keemia on loodusteadus, mis uurib ainete omavahelisi muundumisi ja sidet aine aatomite vahel. Keemia tinglik spetsiifiline tegevusala struktuuritasemete skeemil ulatub aatomi läbimõõdust 0,1 nm kuni suure molekuli mõõtmeni nm.

Pildil on võrrandite süsteem, mille mõnedel lihtsustatud variantidel toimib tänapäeva ilmaennustus ja kliima modelleerimine. Mõistagi oli kõik eelnev käesoleva õpiku kontekstis vaid taust füüsika kui loodus­teaduse määratlemisele.

Füüsika on loodusteadus, mis uurib looduse põhivormide liikumist ja looduses esinevaid vastastikmõjusid. Füüsika opereerib kõigil looduse struktuuritasemetel, alates alusosakestest kuni Universumini tervikuna, kuid delegeerib probleemi sageli mõnele teisele loodusteadusele, mille uurimismeetodid on antud tasemel sobivamad. Kõik loodusteadused püüavad tänapäeval üha rohkem muutuda täppisteadusteks, opereerides eelistatult arvuliste andmetega ning kasutades andmete töötlemisel ja oma mudelite kirjeldamisel matemaatikat.

Kõige rohkem on see seni õnnestunud füüsikal. Seepärast pole liialdus öelda, et füüsika uurib looduse põhivorme ainet ja välja täppisteaduslike meetoditega. Loodusteaduste vajadus matemaatika järele on erinev, suurenedes liikumisel geograafia ning bioloogia juurest üle keemia kuni füüsikani.

Füüsikat eristab teistest loodusteadustest kõigepealt matemaatiliste meetodite kõige ulatuslikum rakendamine. Füüsika üks eesmärke on luua loodusest kõige üldisemaid mudeleid. Pildil on Maa, Kuu, Merkuuri ja Päikse planetaarmudel, mis annab edasi olulisema informatsiooni nimetatud planeetide liikumise kohta. Füüsika käsitleb füüsikalisi objekte. Üldiselt on objekt see ese, nähtus või kujutlus, millega meie inimesed kui subjektid — parajasti tegeleme. Füüsikalisteks objektideks on eelkõige esemed füüsikas öeldakse — kehad ja kõige üldisemad looduse nähtused sulamine, aurustumine, laetud kehade tõmbumine või tõukumine jne.

Kehade vastastikmõjusid tõmbumist või tõukumist vahendavad väljad on siis mõistagi ka füüsikalisteks objektideks. Tuntuimateks näideteks väljade kohta on elektriväli ja magnetväli, millega oleme põhikoolis juba natuke tutvunud. Laiemas tähenduses võib füüsikalisteks objektideks nimetada ka loodust uuriva inimese vaatleja välja mõeldud objekte, niivõrd kui need kontrollitavalt suhestuvad looduses reaalselt eksisteerivate objektidega. Selles mõttes on füüsikalisteks objektideks näiteks füüsikateooriates esinevad hüpoteetilised osakesed, mille olemasolu pole veel täielikku katselist kinnitust leidnud.

Füüsikaliste objektide lihtsustatud mudeleid leiab näiteks arvutisimulatsioonides. Selles simulatsioonis jäetakse arvestamata terve hulk viskekeha liikumist mõjutavaid faktoreid. Füüsika kujundab füüsikaliste objektide kõige üldisemaid mudeleid, mida laialdaselt kasutavad ka teised loodusteadused.

Loodus on väga mitmekesine, mistõttu uuritava objekti kõigi omaduste Liikme suurus vastavalt arvestamine on üldjuhul võimatu ja sageli ka mitte­vajalik. Füüsikaline mudel rõhutab loodusobjekti neid omadusi, mis on antud kontekstis olulised. Füüsika kui loodusteaduse olemust õigesti mõistes tuleb Anekdoot liikme suure suuruse kohta, et füüsika kooliülesanne on arutlus ülesande koostaja poolt ette antud mudeli raames ja mudeli täpsustamisel muutub ka ülesande vastus.

Kui me näiteks uurime kahuri laskekaugust, siis on kasutatava mudeli kõige tähtsamaks tingimuseks kiirus, millega mürsk kahuritorust välja lendab.

Anekdoot liikme suure suuruse kohta Kuidas suurendada liikme poisi 10 aastat

Kindlasti tuleb kõigis vähegi töötavates kahurilasu füüsikalistes mudelites arvestada ka mürsule lennu ajal mõjuvat raskusjõudu. Mürsule õhu poolt mõjuv takistusjõud aga jäetakse kooliülesandes tavaliselt arvestamata.

 • Kuidas ma suurendasin peenise suurust
 • Tänaseks on õppekava muutunud ja FLA osa selles vähenes oluliselt.
 • Vooremaa Poliitika ja huumor kuulugu kokku
 • Kindlasti on aga poliitikutöös väga teretulnud omaduseks huumorimeel.

Niisiis pole füüsikaline mudel enamasti mitte tegelikkuse vähendatud koopia, nagu seda näiteks on laeva- lennuki- või automudel. Tegelikkust vähendavatest ja suurendavatest füüsikalistest mudelitest tuleb juttu allpool p. Teadusbuss on Eesti Füüsika Seltsi üks ettevõtmisi, mille eesmärk on sütitada kooliõpilastes huvi loodusteaduste vastu.

Teadusteatri tegijad peavad suutma füüsika keelt tavakeelde tõlkida. Katsed ja praktilised tööd, just sealtkaudu võiks alustada oma teed looduse seaduste mõistmiseks. Nagu juba öeldud p. Väga oluline on mõista, et me õpime füüsikaliste suuruste definitsioone lähtuvalt soovist väljendada oma mõtteid lühidalt. Kui me ei kasutaks füüsikalisi suurusi, siis peaksime uuritavat olukorda väga paljusõnaliselt kirjeldama.

Sisuliselt tähendaks see füüsikaliste suuruste määratluste paljukordset väsitavat ümberjutustamist.

Näiteks kui me oleme põhikoolis hästi ära õppinud rõhu mõiste, siis on meie jaoks kohe arusaadav lause Vedeliku rõhk anuma põhjale on paskalit. Rõhu mõiste kasutamist vältides peaksime sedasama mõtet väljendama lausega Anuma põhja pindala igale ruutmeetrile mõjub põhja pinnaga ristuvas suunas jõud njuutonit. See lause on eelmisest palju pikem ning füüsikalisi suurusi ja ühikuid mitte tundva inimese jaoks üldse mitte selgem, sest oluliselt on suurenenud tundmatute sõnade arv pindala, ruutmeeter, jõud, njuuton.

Füüsikalised suurused ja mõõtühikud moodustavad süsteemi, milles mõned suurused ja ühikud on valitud vastavalt põhisuurusteks ja põhiühikuteks. Olles aru saanud füüsikaliste põhisuuruste olemusest, võime nendest lähtudes rangelt tuletada kõik teised suurused. Sümbolpimedus või lihtsalt hea nali?

Füüsikaliste suuruste omavahelise seose kohta kehtivaid lauseid, mis on kirja pandud tähiste abil, tunneme füüsika valemitena.

Valemite kasutamine võimaldab meil oma mõtteid veelgi lühemalt kirja panna. Pahatihti taandatakse füüsika tundmine valemite päheõppimisele ja nende rakendamise oskusele. See oskus on aga üpris väärtusetu, kui puudub sügavam teadmine füüsikaliste suuruste olemuse ja valemite mõtte kohta. Valemite mõtet mitte mõistev inimene lahendab füüsika ülesannet nagu ristsõnamõistatust.

Tammkes on üks hiljutisi Oskar Lutsu huumoripreemia laureaate. Kindlasti võtab ta kaitseliitlasena riigitööd sõjameheliku tõsidusega, kuid usutavasti jääb püsima ka naljasoon. Ehk võiks uus töönädal Riigikogus alata sellega, et järgemööda räägib iga liige ühe anekdoodi. Kõlab küll absurdselt, kuid arvestades aprilli kui naljakuud, on see mõttesähvatus ehk lubatud. Mõnedki Eesti poliitikud on huumori kohta ka klassikaks saanud mõtteid välja öelnud. Loomad oskavad naerda üksnes rõõmust, inimene ka vihast ja kurjusest.

Küllap talub arenenud huumorimeelega poliitik paremini kohtumisi rahvaga, ei lase ennast välja viia ebameeldivast küsimusest või repliigist. Tugevad isiksused poliitikas on alati nalja hinnata osanud. Anekdoote igal ajastul Üldist huumori- ja satiiripilti rikastab seegi, mida naljakat loovad poliitikast ja poliitikutest kutselised satiirikud ja humoristid ning ka rahvasuu.

Anekdoot liikme suure suuruse kohta Suure liikme suurus

Häid näiteid leiab ajaloost. Dvoraki ilme on rahulolev, Šebrlel ja Magnussonil samuti. See oli ligi kümnendiku võrra parem kui Reval Cupi eel. Sellele toetudes eeldasin, et suudan distantsi kiiremini läbida.

Sarja üldkokkuvõttes kasvas Götschli edu teisel kohal oleva kaasmaalanna Michaela Dorfmeisteri ees pea sajapunktiliseks. Etapi esikümme: 1. Götschl 1. Regina Haeusl Saksamaa 1.

Pealegi pole Genti rada halb. Näitas kõva võistlusnärvi Kauguses ei saanud Nool esimeses hüppevoorus märki maha ja piirdus teisel katsel kesise 7. Šebrlel oli selleks ajaks kirjas 7. Ent võistlusnärv ei vedanud Noolt alt. Kolmandal katsel sai ta tulemuseks 7. Fännid huilgasid heameelest, treener Greg Richards tõstis põidla. Ent Noolest innustust saanud Dvorak näitas, mis puust rekordimehed vormitud — 7.

Pärast kahte ala läks Dvorak ette 8 punktiga Noole ja ga Šebrle ees. Ta ise oli valmis 7. Kõiki häiris ilmselt sagimine areenil, sest käimas oli mitu ala korraga. Sisevõistluse asi. Ent suutsin kriitililise hetke ületada. Ta jäi konjakist ilma, sest tulemus oli Aga Tallinnas tõukas ta ainult Aga Dvorak tegi mängeldes Pärast kolme ala libises Dvorak punktiga ette, ka Šebrlel oli Noolega võrreldes 20 punkti enam.

Esimesel päeval kindlalt kolmas Eilse võistluspäeva viimasel alal, kõrgushüppes, sai Nool kirja enda kohta normaalse tulemuse — 1. Seega on meie mehe punktisumma peale nelja ala 3. Kõrgushüppes enda kohta väga hea tulemuse 2. Šebrle sai kõrguses kirja 2.

Ala võitis ungarlane Attila Zsivotsky, kes uhkes üksinduses hüpates sai lõpuks kirja koguni 2. Kuues on esimese päeva järel poolakas Krzysztof Andrzejak. Rõõm jäi peale, sest see tulemus andis valitsejale sobiliku liidrikoha. Minu seitsmevõistluse tippmark on palju nõrgem kui Šebrlel või Noolel.

Tahaks seda kohendada. Selle summa kogumisel oli ta 60 m aeg 6,95 ja kaugus 7. Vats valutab. Dvorak ei läbinud enne Genti mingit eriettevalmistust. Tegin kodustel meistrivõistlustel kaasa kolmel alal, see ongi kõik, mida olen peale puhkamise Tallinna ja Genti võistluse vahel teinud. Mu peasiht on Sydney olümpiamängud, kõik muu jääb kõrvaliseks. Kolm favoriiti, Dvorak, Nool ja Šebrle olid pärast kahte ala konkurentidega paraja vahe sisse teinud.

Ja tulemas oli Dvoraki trumpala kuulitõuge. Kas lähed kuuli ka tõukama? Genti tulles pidid nad pillimehe maha jätma. Ent trumm Anekdoot liikme suure suuruse kohta kaasas ja kogu ergutamiseks mõeldud eeskava täiuseni lihvitud. Nagu Noole fännidel tavaks, et innusta nad ainult oma iidolit, vaid hindavad teistegi õnnestunud katseid.

Seega on eestlased kõigi mitmevõistlejate seas populaarsed, Anekdoot liikme suure suuruse kohta on omast käest võtta. Noole eestlastest fänne on kohal 19, lisaks kaks sakslast, kes on samuti klubi täieõiguslikud liikmed.

Neist üks, habemik Thomas Kocher, on kümnevõistluse elav entsüklopeedia. Tal on sülearvutisse salvestatud kogu ala puudutav teave, mida ta ei hoia ainult enda jaoks. Kollaste särkidega Noole fännid pidid eile mõnda aega sisehalli ukse taga Teie poisi liikme paksus, enne kui sisse pääsesid.

Kui vastust ei tulnud, läkitasime faksi. Selle peale saabus vastus, kus märgiti, et piletid saame kohapeal. Igaüks fännidest pidi pileti eest letti laduma franki üle krooni. Noole fännid pole veendunud, kas nad ka täna võistlusi vaadata saavad.

Homme võetakse ette kodutee. Seekordset võistlusreisi alustasid Noole fännid kolmapäeval. Belgiasse tuldi Hollandi kaudu, sest fännidel on kombeks meeldiv kasulikuga ühendada ja võimaluse korral pisut laiemalt ringi vaadata.

Venemaa naislaskesuusatajad võitsid Raul Ranne Seni Holmenkollenis nirult esinud Venemaa naislaskesuusatajad pöörasid eilses 4x7,5 km teatesõidus duelli põhilise rivaali Saksamaa naiskonna vastu enda kasuks just viimases vahetuses. Tulemused 1. Venemaa 1: Võistlust esimesest alast peale liidrina vedanud sakslanna kogus viie ala peale kokku punkti ning edestas järgnevaid üsna veenvalt.

Keelenõuanne

Ilusa võistluse tegi taas jõudsalt maailma tipu poole üritav mitmevõistleja Tiia Hautala, kes vaid napi kümne punktiga pidi pronksmedali loovutama kogenud poolatarile Urszula Wlodarczikule. Naiste viievõistluse tulemused: 1. Karin Ertl Saksamaa punkti, 2. Irina Vostrikova Venemaa3. Urszula Wlodarczyk, Poola4. Tiia Hautala Finland; 5. Jelena Prohhorova Venemaa6.

Sonja Kesselschaeger Saksamaa7. Izabella Oblekowska Poola8.

Anekdoot liikme suure suuruse kohta Liikme 3 cm paks

Liliana Nastase Rumeenia Lühidalt Infoagentuurid Burnsi juhtimisel Nairobis Keenia sõidetaval Safari kõrberallil on pärast esimese päeva kiiruskatseid kaksikjuhtimine Subarul kihutavatel britil Richard Burnsil ning soomlasel Juha Kankkunenil pildil. Seis pärast esimest päeva: 1.

Viimased keelenõuanded

Burns 2. Coventry peatreeneri Gordon Strachani sõnul kehtib leping hooaja lõpuni. Eelmisel nädalal peatreener Sir Alex Fergusoniga ägeda sõnavahetuse pidanud Beckhamist on huvitatud mitu Euroopa tippklubi.

Itaalia ajakirjanduse andmetel on Inter inglasest keskväljavirtuoosi eest nõus välja laduma kuni 34 miljonit Inglise naela. Tegelikult on see Tarmo Lehiste. Köpke lõpetab Endine Saksamaa jalgpallikoondise väravavaht Andreas Köpke teatas, et võib hooaja lõpus tippspordiga lõpparve teha. Lühidalt BNS Kolmandalt korruselt alla Tallinnas kukkus purjus neiu üleeile varahommikul maja kolmanda korruse aknast alla ja vigastas oma lõualuud ning jalgu.

Õnnetus juhtus kella viie paiku Tulika 37 majas. Sündmuskohale saabunud politseinikud avastasid tualettruumide akende all lamava aastase Jevgenia, kes lehkas tugevasti alkoholi järele.

Kannatanu oli üritanud ronida kolmanda korruse aknast välja. Pealtnägijate sõnade kohaselt oli tegemist õnnetusjuhtumiga. Keemikud vabadusse Kaks Raplamaal amfetamiinilaborit juhtinud keemikut pääsesid vabadusse, sest Tallinna linnakohtunik ei pidanud vajalikuks ühe ööga nelja miljoni krooni eest uimasteid tootnud mehi trellide taga pidada.

Üle poole aasta Raplamaa uimastilabori ja sellega seotud inimeste paljastamise kallal vaeva näinud keskkriminaalpolitseinikud on kohtunik Anne Krameri otsuse üle jahmunud. Kramer põhjendas otsust sellega, et kõrgharidusega keemikuid pole varem karistatud ning neil on korralik töö- ja elukoht.

Poliitika ja huumor kuulugu kokku

Kohus lükkus edasi Tsiviilhageja esindaja esitas eile Tallinna linnakohtus Kosmose kino endiste kassiiride kohtuprotsessil täiendavaid dokumente, mistõttu peetakse järgmine istung alles aprillis.

Kohus määras järgmise istungi 7. Kino Kosmos kahte endist kassiiri ja endist vanemadministraatorit süüdistatakse ligi miljoni krooni eest piletiraha riisumises. Vastu posti Tallinnas kihutas üleeile politsei eest põgeneda proovinud BMW juht vastu tänavavalgustusposti; põgenik sai vigastada.

Kella Autojuht ei reageerinud korravalvurite peatumismärguannetele ning politsei asus põgenejat jälitama. Pärast kümneminutilist kihutamist sõitis aastane Anton Suur-Sõjamäe tänaval vastu posti. Ahistaja kohtu alla Läti Vidzeme ringkonnakohtus algab märtsis protsess Valmieras elava Eesti kodaniku üle, keda süüdistatakse alaealise tütarlapse seksuaalses ärakasutamises. Läti politsei pidas end üle viie kuu varjanud lapseahistamises kahtlustatava aastase mehe kinni aasta algul.