Spordi liikme suurus,

Eesti Valitsuse sertifikaati ainupädevusest autospordi valdkonnas. Liidu juhatuse liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema liidule Liidu juhatuse liikmed peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. EAL vara ja vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 4.

Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja üldkoosoleku päevakord. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: põhikirja muutmine ja liidu eesmärkide muutmine; liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise Spordi liikme suurus liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; majandusaasta aruande kinnitamine; majandusaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; juhatuse liikmete arvu kinnitamine; liidu juhatuse esimehe presidendiliidu juhatuse aseesimehe asepresidendi ja teiste liidu juhatuse liikmete määramine ja Spordi liikme suurus liidu revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine; juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses liidu esindaja määramine; liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning tehingu tingimuste määramine.

Üldkoosolekut juhatab liidu juhatuse esimees president või ülkoosoleku poolt valitud koosoleku juhataja.

Võistluste info

Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selle kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja liidu põhikirjast tulenevaid nõudeid ja sellel on esindatud üle poole liidu liikmetest.

Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud liikmete arvust. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik liidu liikmed.

Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

Spordiseadus – Riigi Teataja

Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus. Liikmed võivad eelnimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. Liikmed ei või eelnimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on eelnimetatud õigust kasutades juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele seaduse kohaselt teatatud.

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liidu liige. Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl. Kui liidu liige ei saa osaleda üldkoosolekul, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga volitada end üldkoosolekul esindama mõnd teist liidu liiget. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik liidu liikmed. Liidu liige Spordi liikme suurus või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja liidu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses liidu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist.

Spordi liikme suurus

Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata. Liidu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Klubi liikmeks saada soovija tasub Klubi arveldusarvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

Liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab Klubi üldkoosolek. Juhatusel on õigus erandkorras võtta vastu ka majandusaasta liikmemaksust vabastamise otsuseid või vastavat maksu vähendada. Liikmelisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Klubis lõpeb. Liige võib Klubist välja astuda pärast ühekuulise etteteatamisaja möödumist või vastavalt Klubiga sõlmitud lepingule või kokkuleppele.

Kui Klubi liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, Spordi liikme suurus liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmel, kelle liikmelisus on Klubis lõppenud, ei ole õigust Klubi varale. Klubi liikmetel on õigus: - osaleda kõigil Klubi üritustel ning tegevustes; - Spordi liikme suurus Klubi poolt loodud sportimisvõimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale; - osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse; - kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja eeliskorras Klubi vara; - saada teavet Klubi tegevuse kohta; - Klubist välja astuda; - kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

Klubi liikmetel on kohustus: - järgima Klubi põhikirja ning teisi juhtorganite poolt oma pädevuste piires kehtestatud akte; - osalema üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös; - tasuma õigeaegselt liikmemaksu; - kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara; - hoidma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

Põhikiri | Eesti Autospordi Liit

Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus. Juhatus võib valida klubi presidendi. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada Spordi liikme suurus seitse päeva. Kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt pool klubi liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.

Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: põhikirja ja klubi eesmärgi muutmine; juhatuse ja revisjoni valimine või audiitorkontrolli määramine; juhatuse vastu esitatud nõude otsustamine; juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja juhatuse liikme tagasi kutsumine; seadusega määratud küsimuste otsustamine.

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.

Spordi liikme suurus

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib klubi tegevust neljaks aastaks määratud kolme kuni viie liikmeline juhatus. Omab ainupädevust Eestis korraldatavate autospordivõistluste lülitamisel FIA rahvusvahelisse kalendrisse; 2.

Üldkoosolekul võivad osaleda liidu liikmed.

Omab õigust delegeerida Eestis korraldatavate rahvusvaheliste autospordivõistlustega seotud äri- ja kommertslepingute sõlmimist; 2. Korraldab autospordi- ja autondusalaseid üritusi; 2. Koordineerib ja juhib FIA rahvusliku autoklubi staatuses autoturismiga, tollisoodustusega, tehnilise teenindamisega, liiklusohutusega, autoajalooga, liiklusteabega, keskkonnakaitsega jmt seonduvat; 2. Moodustab ja koordineerib Eesti territooriumil tegutsevaid struktuure kõigi teeliiklejate ohutuse, abistamise, teavitamise jne eesmärgil; 2.

Esindab Eesti autosporti ja autondusalast tegevust FIA-s; 2.

EKFL põhikiri - Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

Omab õigust muuks tegevuseks, ka äritegevuseks oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele vajaminevate vahendite hankimisel. Artikkel 3 — Liikmeskond 3. EAL liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kelle tegevuse üks eesmärk on autospordi või autonduse edendamine. EAL liikmeks astuda soovijail tuleb esitada kirjalik avaldus, koopia ühingu põhikirjast ning maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta.

Fingertip pulse oximeter with display blood oxygen meter / Digital body thermometer / Unboxing

Avalduse kohta teeb juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest EAL juhatusele. Juhul, kui juhatus avaldust ei rahulda, tagastatakse liikmemaks liikmeks astuda soovijale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates avalduse rahuldamata jätmisest.

Liikmemaksude suuruse kehtestab EAL üldkoosolek. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta Kui liige ei tasu Spordi liikme suurus tähtaegselt, on volinike kogul õigus liikme liikmestaatus peatada, liige EAL liikmeskonnast välja arvata või piirata liikme hääleõigust üheks aastaks.

EAL liikmetel on õigus: 3. Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel; 3. Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena EAL üldkoosolekutel ja olla valitud liidu juht-kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse; 3.

Omada EAL registreerijalitsentsi; 3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EAL juhtimiseks valitud organite tegevuse kohta; 3.

Saada EAL tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 3. Kasutada juhatuse poolt kehtestatud tingimustel EAL vara, vahendeid, teenuseid jmt. Lahkuda EAL liikmeskonnast oma juhtorgani vastava kirjaliku avalduse alusel peale võlgnevuste likvideerimist. EAL Spordi liikme suurus õigus osaleda hääleõiguslikuna EAL üldkoosolekutel tekib liikmeks astumise aastale järgnevast aastast alates. Osalema oma esindajate kaudu EAL üldkoosolekutel ja juhtorganitesse kuulumisel nende töös; 3.

Tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja muud EAL ees võetud kohustused; 3. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EAL vara ja vahendeid.

Kui EAL liige rikub EAL põhikirja, EAL organite või ametiisikute poolt kehtestatud akte, võidakse volinike kogu otsusega tema liikmeksolek tähtajaliselt peatada koos õiguste peatamisega või volinike kogu otsusel ta EAL liikmeskonnast välja arvata. Väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.

Spordi liikme suurus

Juhul, kui EAL liige jätab tähtaegselt liikmemaksu tasumata, siis on EAL-il õigus keelduda tema teenindamisest mistahes viisil. EAL auliikmeks võivad saada Eesti autospordi ees olulisi teeneid omavad füüsilised isikud. Auliikmed nimetab EAL üldkoosolek.

Lähimad võistlused

Auliikmele ei laiene EAL liikme õigused ja kohustused. Auliikme staatust saab tühistada EAL üldkoosoleku otsusega juhul, kui selle põhjuseks on auliikme vääritu või autospordi mainet kahjustav tegu.

  • Ma olen 16 suurus minu peenise 11 cm
  • Põhikiri | kfsuusaklubi
  • Kas Pisyun on voimalik suurendada
  • Artikkel 1 — Üldsätted 1.
  • Toetus spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile treeneri tööjõukulu katmiseks 1 Riigieelarves nähakse ette toetus spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni aastaseid kaasa arvatud noori juhendava treeneri tööjõukulu katmiseks edaspidi treeneri tööjõukulu toetus.

Artikkel 4 - EAL struktuur, juhtimine ja järelevalve 4. Üldkoosolek 4. EAL üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korraldab EAL juhatus, kes saadab EAL liikmetele hiljemalt 21 päeva enne üldkoosolekut kirjalikult kutsed, milles tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

Üldkoosolekut juhatab EAL juhatuse esimees, tema puudumisel volinike kogu esimees. Igal EAL liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.

Spordi liikme suurus

Hääletusõiguse tõestamiseks tuleb esitada kirjalik volikiri liikme esindaja määramise kohta. Üks esindaja ei või esindada rohkem kui kahte liiget. Kui EAL liige ei saa saata oma esindajat üldkoosolekule, võib ta oma volitused ja hääle kirjalikult edasi anda mõnele teisele EAL liikmele. Iga EAL liige võib vastu võtta ainult ühe edasivolitatud hääle. EAL üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmete esindajaid või edasivolitatuid.

Kvoorumi mittekogunemisel määrab juhatus uue toimumisaja 21 - 30 päeva hiljemaks. Teist korda kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaletulnud liikmete esindajate arvust.

Spordi liikme suurus

Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul esindatud liikmetest. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemisega seonduvaid küsimusi saab üldkoosolekul arutada ja otsustada vaid siis, kui need olid päevakorda lülitatud iseseisva päevakorrapunktina ning liikmetele vähemalt 21 päeva enne üldkoosolekut teatavaks tehtud.

Hääletamine toimub kas avaliku või salajase hääletamise teel. EAL liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse pidamist.

Üldkoosolekul võib otsustada kõikide EAL tegevusse puutuvate küsimuste üle.

Mittetulundusühing "KF Suusaklubi" edaspidi Klubi on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi, mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele. KF Suusaklubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja tervisespordiga tegelevaid ning arendavaid ja toetavaid füüsilisi isikuid. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast ning Eesti Olümpiakomitee ja tema alaliitude aktidest ja suunistest. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 4. Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine; 4. Volinike kogu liikmete valimine ning tagasikutsumine; 4. EAL presidendi valimine ja tagasikutsumine; 4. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine; 4. Audiitori määramine ning audiitorkontrolli tulemuste kinnitamine; 4.

EAL pikaajalise arengukava kinnitamine; 4. EAL auliikmete valimine ja tagasikutsumine; 4.

Spordi liikme suurus

Liikmemaksu suuruse kehtestamine; 4.