Kuidas rohkem liikme saavutada. MAIS FOOKUSES

See on vajalik raamat nii suur- kui ka väikeettevõtjatele. Peale koosolekut saada kõigile osalejatele ja ka liikmetele, keda kohal ei olnud koosoleku protokoll. Meeskonna tasand: Milliseid võimalusi pakuvad meeskonnad ja mis on nende võimekus? Tegevused arengukava lepitakse muidugi koos juhatusega kokku. Juhtkonna tasand: Miks?

Mida sellisel juhul teha, kirjutab Triniti vandeadvokaat Anna Kuidas rohkem liikme saavutada. Julgen väita, et paljudes osaühingutes saab ilus aeg ükskord otsa ja kaks teravnenud suhetega võrdset hääleõigust omavat osanikku on õnnetu kooslus, mis lakkab funktsioneerimast ja viib suure tõenäosusega ka äri endaga põhja.

Toon alljärgnevalt ühe sagedasema probleemi kahe juhatuse liikme korral ning annan soovitusi, kuidas seda kõige lihtsamalt ja kiiremalt lahendada.

Kuidas seada eesmärke?

Toon alljärgneva näite. Sõbrad Peeter ja Karl ajavad koos äri: Suhete teravnedes hakkab enamasti üks osanikust juhatuse liige oma õigusi kuritarvitama, olgu selleks meie näites Karl, ning teine osanik Peeter tahaks ennast ja osaühingut sellise omavoli Arva liikme suurus kaitsta.

Enda kogemusest tean, et tihti on rohkem tahtva ja õigusi kuritarvitava osaniku panus tagasihoidlikum, mistõttu teise osaniku jaoks paistab tekkinud olukord eriti ülekohtune. Teadupärast on juhatuse liikme tagasikutsumine osanike üldkoosoleku pädevuses.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

Osanike koosoleku otsused võetakse vastu häälteenamusega. Juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu kaudu on suuresti vormistamise küsimus Õnneks pole olukord siiski lootusetu ning appi tuleb kohtusüsteem.

Kuidas rohkem liikme saavutada

Taolistes vaidluses on Kuidas rohkem liikme saavutada osanik, kes juhatuse liiget tagasi tahab kutsuda. Kostjaks on aga see osaühing, kus juhatuse liige tegutseb.

“WHAT TO SAY when you cannot ANSWER an INTERVIEW QUESTION!”

Seega kuigi sisuline vastasseis on kahe osaniku vahel, on formaalselt vaidlus osaniku ja osaühingu vahel. Kuigi see võib näida kummaline, on selline vaidluse lahendamise kord see päästerõngas, mida osanik vajab.

Kuidas rohkem liikme saavutada

Peetri soov on, et Karl ei oleks enam juhatuse liige OÜ-s Sõprade äri. Korrektselt vormistatud ja põhjendatud hagi võtab kohus menetlusse ning edastab kostjale OÜ Sõprade äri.

Kuidas rohkem liikme saavutada

Peeter on samuti OÜ Sõprade äri juhatuse liige, seega saades hagi kätte esitab OÜ Sõprade äri Peetri poolt esindatuna või Pomp peenis nii palju kui voimalik poolt volitatud advokaatide kaudu kohtule avalduse hagi õigeksvõtmiseks.

See tähendab, et OÜ Sõprade äri ei vaidle hagile vastu.

  1. Liikmed on ühingu kõige olulisemad nn.
  2. Uudised 7 mõtet, kuidas seada ja saavutada eesmärke Millised on parimad ja motiveerivamad eesmärgid ettevõttele, juhile ja meeskonnale?
  3. Soovitused, kuidas seada ja saavutada eesmärke?
  4. Foto liikme suurendamise metoodika abil
  5. Kristjan Otsmann Aja- ja projektijuhtimise koolitaja Kristjan Otsmann on aja- ja projektijuhtimise koolitaja ja arengutoetajana kaheksa aasta vältel uurinud enam kui 15 erinevat aja- ja projektijuhtimismetoodikat ning kasutanud neist tõhusamaid.
  6. Moodud ja fotod peenise
  7. Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja
  8. Töökorraldus ja -jaotus ühingus | Teejuht vabaühendustele

Menetlusseadus on hetkel selline, et juhul kui kostja hagiga nõustub ja võtab selle õigeks, peab kohus hagi rahuldama. Hagi rahuldamine tähendab aga selles vaidluses, et kohus teeb otsuse, millega kutsub Karli OÜ Kuidas rohkem liikme saavutada äri juhatuse liikme kohalt tagasi. Peetri eesmärk on saavutatud ja Karli omavolile piir pandud.

Juhtimislabor "Kuidas saavutada vähemaga rohkem?"

Aga huvide konflikt? Tõsi, siinkohal võib tekkida küsimus, ega Peeter huvide konfliktis ei tegutse. Ei saa välistada, et tegutseb.

Muu organi koosoleku protokolli sisule kohaldatakse käesoleva seaduse § 21 lõiget 6. Väljavõttele ei pea lisama otsuse suhtes eriarvamusele jäänud isiku eriarvamust, kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi. Protokolli väljavõte peab olema notariaalselt tõestatud, kui sama koosoleku kohta koostatud protokoll on notariaalselt tõestatud.

Samas tuleb silmas pidada, et ülal kirjeldatud viis ühingut kahjustava juhatuse liikme tagasi kutsumiseks ongi see viimane õlekõrs, millest kinni haarata siis, kui midagi muud ei toimi ning teise juhatuse liikme tegevus ja osanike konflikt ähvardab äri hävitada. Oluline on ka silmas pidada, et Karli juhatuse liikme kohalt tagasikutsumine ei mõjuta mistahes viisil tema kontrolli all oleva OÜ Karli Firma kui osaniku õigusi, sh õigust teabele ning eelkõige õigust dividendidele vastavalt osanike otsustele.

Kokkuvõtteks osaühingud ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlikud ning soovitame tungivalt valida mõni teine osaluste jaotus.

Kuidas rohkem liikme saavutada

Juhul kui osalus on vältimatu, on kirjeldatud olukord ennetatav, kui sõlmida läbimõeldud osanike leping. Osanikevahelise vastasseisu tekkimisel on ülalkirjeldatud päästerõnga rakendamiseks aeg kriitilise tähtsusega, kuivõrd mõlemal osanikul on võrdväärsed võimalused teise juhatuse liikme kohtu kaudu tagasi kutsumiseks.