Kas liikme suuruse roll on?.

Juhatuse liige ei pea olema MTÜ liige s. Siinkirjutaja hinnangul ei ole seadusega ette nähtud just eriti rangeid kriteeriume nõukogu liikmeks saamiseks, kuid kindlasti enne kui antakse oma nõusolek olla valitud nõukogu liikmeks, tuleks enda jaoks läbi mõelda, kuivõrd motiveeritud olete te konkreetse ühingu nõukogus toimetama, sest peale nõukogu liikme tasu saamise mis seadusest tulenevalt ei ole kohustuslik tuleks meeles pidada ka kaasatulevaid kohustusi, muu hulgas näiteks seda, et nõukogu liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega ning hooletule käitumisele järgneb ka vastutus oma tegude või tegemata jätmiste eest.

Juriidilise isiku juhatuse liikme vastutus võlausaldaja ees ÄS § lg-s 3 sätestatud vastutuse kohaldamiseks jagunemisel osaleva ühingu juhatuse liikme suhtes peab juhatuse liige esmalt olema rikkunud oma kohustust jagunemisega seotud toimingute tegemisel, teiseks peab ühingu võlausaldajal olema tekkinud kahju VÕS § lg 1 ja kolmandaks peab juhatuse liikme kohustuse rikkumise ja võlausaldajale tekkinud kahju vahel olema põhjuslik seos.

Kas liikme suuruse roll on?

Juhatuse liikme kohustuse rikkumine peab seejuures olema süüline. Jaguneva äriühingu juhatuse liige, kes jätab võlausaldajatele jagunemisest teatamata, võib seega iseenesest vastutada ÄS § lg 3 alusel võlausaldajale sellega tekitatud kahju eest.

Kas liikme suuruse roll on?

Kui nõude muud eeldused on täidetud, vastab kahjuhüvitis sel juhul summale, mille võrra on võlausaldaja nõude väärtus vähenenud aja jooksul, mil ta jagunemisest juhatuse liikme rikkumise tõttu ei teadnud. Sellises olukorras saab kahjuna käsitada vaid seda osa väidetavast kahjust, mille võrra hageja tagasinõudeõiguse väärtus on kahjuna nõutavast summast väiksem vt selle kohta RKTKo nrp 23; RKTKo nrp 30; RKTKo nrp 11; RKTKo nrp Eeltoodud põhimõte kohaldub ka siis, kui äriühingu võlausaldaja esitab kahju hüvitamise nõude äriühingu juhatuse liikme vastu, väites, et tal jäi täitmisnõudele ja viivisele vastav summa äriühingult kui võlgnikult saamata põhjusel, et juhatuse liige rikkus oma kohustusi.

Kas liikme suuruse roll on?

Samuti kohaldub see põhimõte ÄS § lg-s 3 sätestatud nõude maksmapaneku võimalikkuse ja nõude Kas liikme suuruse roll on? hindamisel.

Kas liikme suuruse roll on?

Jaguneva ühingu juhatuse liige võiks aga lepingupartneri täitmata jäänud kohustuse ja sellest tuleneva viivise kui kahju eest ÄS § lg 3 alusel vastutada vaid siis, kui täidetud on selle normi kohaldamise eeldused. VÕS § 65 lg 1 järgi saab võlausaldaja valida üksnes seda, millise jagunemisel osaleva ühingu vastu ta täitmisnõude ja viivisenõude esitab.

Kas liikme suuruse roll on?