Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest. Ago Ainelo pärand – Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

Too viis mind kohtu ette. Varsti oli kambris tagasi, võtmekimp käes.

Vanglaasutuse välja arvatud avavangla ümber ning elu- ja töötsooni vahele ehitatakse vähemalt 4,5 m kõrgune müür, mis varustatakse valveseadmetega. Väljaspool vanglaasutuse põhipiiret paiknevad garaaþid, apteegid ja muud vajalikud abiruumid. Vanglaasutuses kinnipeetavad paigutatakse sanitaarnõuetele vastavasse ühe- või mitmekohalistesse tubadesse või kambritesse nii, nagu täitemenetluse seadustikus reþiiminõuded seda ette näevad.

Toa või kambri uksel peab olema seal elavate kinnipeetavate nimekiri. Igale kinnipeetavale tagatakse vähemalt 2,5 m2 põrandapinda. Tubade või kambrite sõltuvalt vangla tüübist või reþiimist sisustusse kuuluvad: ühe- või kahekordsed raudvoodid; öökapp igale kinnipeetavale; laud; taburetid või lauapikkused pingid; valjuhääldi; riidenagid. Kinnise ja poolkinnise vangla karantiiniosakonna ning eelvangistusmaja kambrites on sanitaarsõlmed. Üld- Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest soodustusreþiimi osakonnas on pesu- ja tualettruumid eraldi.

Üld- ja soodusreþiimi osakonnas sisustatakse toiduvalmistamise, suitsetamise, toiduainete säilitamise, riietus- ja muud kinnipeetavatele vajalikud ruumid ning osakonnaülemate tööruumid. Lukustatud kambris või kartseris reþiimi- ja sisekorraeeskirjade rikkumise eest distsiplinaarkaristust kandvale kinnipeetavale tagatakse vähemalt 2 ruutmeetrit põrandapinda. Kõigil vangla eluruumidel, sh. Lukustatud kambrite või kartserite uksed on seestpoolt kaetud terasplekiga, varustatud vaateavaga ja koridori poole avaneva luugiga.

Täiendavalt võidakse paigaldada trelluksed. Lukustatud kambris või kartseris on: ühe- või kahekordsed raudvoodid kartseris magamisasemed ; laud; kaks lauapikkust pinki; kapp toiduainete hoidmiseks; joogiveenõu ja kruus veevarustuse puudumisel ; öökapid vastavalt kohtade arvule kambris; valjuhääldi; riidenagi; ämber, Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest, kühvel antakse kambrisse koristamise ajaks.

Reeglina on lukustatud kambris sanitaarsõlm. Magamisasemed kartseris on ülestõstetavad ja päevaks lukustatavad. Kinnipeetavate vastuvõtmine Kinnipidamisele või karistuse kandmisele toimetatud või saabunud isik võetakse vanglaasutusse vastu isikut tõendavate dokumentide ning kohtuotsuse või uurimis- või juurdlusorgani vahistusmääruse alusel, millele on vormistatud kohtu Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest.

Kõik vanglaasutusse kinnipidamisele või karistuse kandmisele toimetatud või saabunud isikud kantakse kinnipeetavate registrisse dokumentides olevate andmete alusel. Vanglaasutusse saabunud kinnipeetavad võtab vastu komisjon, kuhu kuuluvad juhtkonna, eriosakonna, intendanditeenistuse, meditsiiniosakonna, vajaduse korral ka julgeolekuosakonna esindajad.

Individuaalkorras saabunud kinnipeetavad võtab vastu juhtkonna esindaja koos eriosakonna töötajaga. Väljaspool administratsiooni tööaega saabuvad kinnipeetavad võtab vastu asutuse korrapidaja. Kinnipeetavate vastuvõtmisel tutvuvad komisjoni kuuluvad vanglaasutuse töötajad saabunute isiklike toimikutega, küsitlevad kinnipeetavaid ja teevad otsuse nende paigutamise, töölerakendamise ning üld- ja kutseõpinguis osalemise kohta.

Vanglaasutusse saabunud kinnipeetavad otsitakse läbi, nendega kaasas olevad isiklikud esemed kuuluvad ülevaatusele. Esemed ja ained, mille hoidmine on kinnipeetavatel keelatud, võetakse ära ning nende edasine saatus otsustatakse vastavalt seadusele. Kinnipeetavale on keelatud: tsiviilkäibest kõrvaldatud esemed, tooted ja ained; iga liiki tuli- ja külmrelvad, gaasipüstolid ja -balloonid; liiklusvahendid; raha, väärtasjad ja väärtpaberid välja arvatud avavanglas ; optilised riistad välja arvatud prillid ; iga liiki alkohoolsed joogid, lõhnaõli, odekolonn ja muud piiritust sisaldavad tooted, samuti nende surrogaatidena kasutatavad ained; narkootilised ja muud uimastava või tugeva toimega ained ja ravimid, meditsiiniriistad; kirjutusmasinad ja paljundusseadmed; noad, habemenoad, þiletiterad ning teised tera- ja torkeriistad; kirved, haamrid jm.

Muusikariistu ja kirjutusmasinaid võib lubada kasutada pärast karantiinireþiimilt üldreþiimile üleviimist selleks päevakavas ettenähtud ajal ja kohas. Vanglaasutusse vastuvõtmisel toimetamisel läbivad kinnipeetavad kohustusliku meditsiinilise kontrolli ja sanitaartöötluse.

Noortevanglasse vastuvõtmisel paigutatakse alaealine pärast arstlikku läbivaatust kuni 14 päevaks profülaktilisse karantiini võimalike nakkushaiguste avastamiseks.

Vajaduse korral paigutatakse meditsiiniosakonna karantiini ka teised vanglaasutusse saabunud kinnipeetavad. Meditsiinilise läbivaatuse tulemused kantakse kinnipeetava meditsiinikaardile. Vanglaasutuse administratsioon informeerib süüdimõistetu saabumisest ja kohtuotsuse täitmisele asumisest süüdimõistva kohtuotsuse teinud kohut, aga süüdimõistetu soovil ka tema perekonda või lähedasi isikuid vanglaasutuse asukohast, pakkide ja saadetiste saatmise-üleandmise tähtaegadest ning kokkusaamiste korrast.

Süüdimõistetud isik alustab karistuse kandmist talle kohtu poolt määratud vangla rangeimalt reþiimilt, milleks on karantiinireþiim. Kooskõlas täitemenetluse seadustiku ja kinnipeetava tegeliku käitumisega võib teda ühelt reþiimilt teisele üle viia. Kui kergemale reþiimile üleviidud kinnipeetav paneb toime reþiimi või sisekorraeeskirjade rikkumisi, võib ta tagasi viia rangemale reþiimile, sh.

Kinnipeetava üleviimise ühelt reþiimilt teisele otsustab vanglaasutuse direktor kooskõlastatult vanglakomisjoniga. Meditsiiniline teenindus vanglaasutuses Vanglaasutuses kontrollitakse kinnipeetava füüsilist ja vaimset tervist vähemalt kord aastas. Haigestunud kinnipeetav allutatakse viivitamatult ravile. Vanglaasutuses tehakse: kinnipeetavate kliinilisi uuringuid statsionaarse ravi vajaduse ja töövõime kohta; ambulatoorset ja statsionaarset üldsomaatilist ning eriravi.

Kinnipeetav, kes vajab ravi, mille andmiseks puudub vanglaasutuses võimalus, suunatakse kohe ravile vanglahaiglasse või üldhaiglasse järelevalve all.

Naiskinnipeetavatele sisustatakse hügieenitoad ning eriruumid rasedate ja sünnitajate eest hoolitsemiseks, imikute hoidmiseks ning hooldamiseks.

  1. Николь огляделась.
  2. Как здорово вновь оказаться вдвоем, пусть всего на несколько часов!.
  3. "Словом, Бог, - вспоминала Николь разговор, - является высшим проектировщиком и инженером.

Vajadusel organiseeritakse naistevangla juurde lastesõim, kus hoitakse kuni kolme aasta vanuseid lapsi. Lapse kolmeaastaseks saamisel antakse ta üle kasvatamiseks sugulastele või paigutatakse lastekodusse. Vanglaasutuse meditsiiniteenistus kontrollib pidevalt asutuse tervishoiu- ja sanitaartingimusi. Puuduste avastamise korral esitab meditsiiniteenistus administratsioonile ettekanded ja soovitused nende kõrvaldamiseks. Vanglaasutuse päevakava Vanglaasutuses korraldatakse kinnipeetavate tegevus rangelt reglementeeritud päevakava järgi, mille koostamisel arvestatakse kinnipeetavate eripära, operatiivolukorda, aastaaega ning muid olusid.

Päevakava näeb ette kinnipeetavate hõivatuse kogu ööpäeva vältel - äratuse, hommikvõimlemise, tualeti, söömise, töölesaatmise, töötamise, õppimise, kasvatus- ja spordiürituste jm. Kinnipeetavaile on ette nähtud 8-tunnine pidev uneaeg, samuti oma äranägemisel kasutatav vaba aeg.

Vähemalt üks kord kuus korraldatakse kinnipeetavate ülevaatusi töövälisel ajal, mille käigus kontrollitakse nende välimust, sealhulgas riietuse ja jalatsite olukorda. Ülevaatused toimuvad vanglaasutuse direktori juhtimisel. Päevakavaga määratakse kindlaks ka vanglaasutuse töötajate tööaja reþiim, et oleks tagatud vanglaasutuse ööpäevaringne normaalne tegevus. Vanglaasutuse päevakava kinnitatakse direktori käskkirjaga ning tehakse teatavaks kõigile töötajaile ning kinnipeetavaile.

Asutuse direktori käskkirjaga kehtestatakse signaalide ja käskluste süsteem päevakava tagamiseks. Päevakavas ettenähtud kellaaegadel kontrollitakse kinnipeetavate kohalolekut loendused. Loendused toimuvad kaks korda ööpäevas - hommikul ja õhtul, vajaduse korral aga muul ajal. Avavanglas, poolkinnise ja kinnise vangla üld- ja soodustusreþiimil ning noorte vanglas toimub kinnipeetavate loendus rivistumise ajal; kinnise ja poolkinnise vangla karantiinireþiimil, arestimajas, eelvangistusmajas, kartseris ja lukustatud kambrites peetavate kinnipeetavate kohalolekut kontrollitakse Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest kaupa.

Rivistustest vabastatakse voodireþiimiga haiged, Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest töövahetust puhkavad ning pideva töötsükliga kinnipeetavad.

Nende kinnipeetavate nimekirjad kinnitab asutuse direktor. Rivistusest vabastatute kohalolekut kontrollitakse nende asukohas. Halva ilma või kraadi C madalama õhutemperatuuri korral kontrollitakse kohalolekut eluruumides. Hommikused ja õhtused loendused ei või kesta üle 30 minuti. Nende paremaks korraldamiseks viibivad loenduse juures kordamööda asutuse juhtkonna esindajad.

Päevakavas ettenähtud kellaajal rivistuvad kinnipeetavad osakondade ja brigaadide kaupa ettenähtud kohta töölesaatmiseks. Nende väljanägemine vaadatakse üle ning vajaduse korral korrastavad nad riideid. Vanglaasutuse direktor määrab kohalikke olusid arvestades kindlaks kinnipeetavate käitumisreeglid tootmisobjektidel. Reeglites nähakse ette objektile saabumise ja sealt lahkumise kord, sellest instrueerimine tootmisjuhtide poolt, töökokkuvõtete tegemise, töökohtade ja -riistade üleandmise kord jms.

Kinnipeetavad söövad päevakavas ettenähtud kellaaegadel sööklas osakondade ja brigaadide kaupa. Söömise järjekorra kinnitab täitevameti peadirektor. Katlamajade, saunade, pesumajade ja teiste pideva töötsükliga objektide normaalse töörütmi tagamiseks võib vanglaasutuse direktor lubada seal töötavatel kinnipeetavatel süüa eraldi oma osakondadest või brigaadidest, kuid on keelatud tuua objektidele toitu kinnipeetavate isiklike nõudega.

Poolkinnise ja kinnise vangla karantiinireþiimil, eelvangistusmajas, arestimajas, kartseris ja lukustatud kambris kinnipeetavaid toitlustatakse kambrites.

Toeline meetod Zoom liige

Nõutava korra hoidmiseks sööklas kinnipeetavate söögikordade ajal viibivad seal vanglaasutuse administratsiooni esindajad. Vanglaasutuse töötajate ja kinnipeetavate suhtlemine Vanglaasutuse töötajal on keelatud astuda ükskõik millistesse Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest kinnipeetavate või nende sugulastega ja kasutada nende teenuseid, kui see ei tulene töökohustustest. Vanglaasutuse töötajad peavad suhtlemisel kinnipeetavatega väljenduma korrektselt, keelatud on kinnipeetavate inimväärikuse alandamine sõna või teoga.

Kinnipeetavad peavad vanglaasutuse töötajatega olema viisakad ning vastu vaidlemata täitma töötajate seaduslikke nõudeid. Kinnipeetavad pöörduvad vanglaasutuse töötajate poole teie-vormis, samuti töötajad kinnipeetavate poole. Noortevanglas võivad töötajad pöörduda kasvandike poole sina-vormis ja kutsuda neid nimepidi Kinnipeetavaid võtavad vanglaasutuse juhtkond ning teenistuste ja osakondade juhid vastu graafiku alusel. Vastuvõtul käinute ja nende esitatud avalduste arvestust peetakse eriþurnaalis.

Täitevameti töötajad võtavad kinnipeetavaid vastu oma pädevusse kuuluvates küsimustes vanglaasutuse iga külastamise ajal. Vanglaasutuse direktor või tema volitatud töötaja kontrollib vähemalt kord kuus kinnipeetavate tõstatatud küsimuste lahendamist. Kinnipeetava kohustused Kinnipeetav on kohustatud: täitma vanglaasutuse sisekorraeeskirju, päevakava ja vanglaasutuse töötajate seaduslikke korraldusi; säästlikult ja heaperemehelikult suhtuma vanglaasutuse varasse; kohusetundlikult töötama ja osalema õppetöös; hoidma puhtad elu- olme- ja teenistusruumid ning töökohad, täitma isikliku hügieeni nõudeid; kandma rinnas kehtestatud näidiste järgi valmistatud nimesilti; kohtumisel vanglaasutuse töötajatega või asutust külastavate ametiisikutega neid tervitama püsti seistes; olema teiste kinnipeetavatega viisakas.

Kinnipeetaval on keelatud: administratsiooni loata väljuda Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest tsooni territooriumilt; viibida administratsiooni loata objektidel ja hoonetes, kus kinnipeetav ei ela ega tööta; muretseda, valmistada, tarvitada ja hoida esemeid, tooteid ja aineid, mis on loetletud käesolevate eeskirjade punktis 29; hoida enda juures käesolevate eeskirjade punktis 68 loetletud toiduaineid ja esemeid ettenähtust suuremas koguses või valikus; suitsetada selleks mitteettenähtud kohtades; kehtestatud korda rikkudes võõrandada või teiste kasutusse anda oma isiklikus tarbimises olevaid esemeid, tooteid või aineid, samuti neid teistelt omandada või laenata; mängida laua- või muid mänge materiaalse või muu kasu saamise eesmärgil; pidada kirjavahetust kehtestatud reegleid rikkudes; teha endale või teistele kinnipeetavatele tätoveeringuid; kasutada þargooni, anda või võtta hüüdnimesid; pidada loomi või linde; riputada seintele, kappidele ja mujale fotosid, reproduktsioone, ajakirjade väljalõikeid jm.

Kinnipeetava õigused Kinnipidamisreþiimist ja käesolevast sisekorraeeskirjast tulenevate kitsendustega on kinnipeetaval õigus: tervise säilimist tagavale eluruumile, toidule, riietusele ja töökaitsele; arstiabile; kirjavahetusele ja telefonikõnedele administratsiooni kontrolli all; käsi- ja postipakkide ning rahakaartide saamisele ja saatmisele administratsiooni kontrolli all; kokkusaamistele perekonnaliikmete, sugulaste ja lähedaste inimestega; saada üld- ja kutsealast haridust, praktilist kutseõpetust ja sotsiaalõpet; osaleda kultuurilis-kasvatuslikes või religioossetes üritustes; administratsiooni loal ja kontrolli all tegelda huviala või individuaaltööga ning omada ja Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest selleks vajalikke tööriistu; esitada avaldusi ja kaebusi; valida tööd nende töökohtade seast, mida vanglaasutuse administratsioon pakub, ja saada töötasu tehtud töö eest.

Käesolevast sisekorraeeskirjast tulenevate piirangutega on kinnipeetaval lubatud hoida enda juures järgmisi toiduaineid ja esemeid: leiva- ja saiatooted; soolakala; rasvained; juust; kuivad kondiitritooted; juur- ja puuviljad; konservid; piimatooted; kuivsupid; kohv, kakao, tee; halvaa; kompvekid v. Naiskinnipeetavad võivad enda juures hoida ka pearätte, retuuse, rinna- ja sukahoidjaid, marlit, vatti, juuksenõelu, vaseliini, kreemi, sampooni, huulepulki, puudrit, lapsele vajalikke toiduaineid ja esemeid.

Kinnipeetavatele kuuluvate esemete üldkaal sealhulgas ladudes hoitavad ei tohi ületada 50 kilogrammi. Lisatoiduainete ja esmatarbevahendite soetamine Kinnipeetaval välja arvatud kartserisse paigutatud ja aresti kandval on õigus vanglaasutuses tehtud tööga teenitud raha eest osata vanglaasutuse kauplusest toiduaineid ja esmatarbevahendeid.

Ostude eest tasutakse sularahata arvelduste teel. Isiklikku raha võib kasutada ainult vanglaasutuse direktori loal. Vabadusest kinnipeetava isikuarvele saabunud raha on õigus kasutada interneeritutel, eelvangistuses, vanglahaiglas viibivatel kinnipeetavatel, I ja II grupi invaliididel, vähemalt ühe kuu haiguse tõttu tööst vabastatud kinnipeetavatel, rasedatel ja last rinnaga toitvatel emadel ning alaealistel vanglaasutuse direktori poolt kindlaksmääratud summas.

Vanglaasutuse kauplusest kinnipeetavaile müüdavate toiduainete ja esmatarbeesemete loetelu on sätestatud käesolevate eeskirjade punktis Rasedatel ja last rinnaga toitvatel emadel on õigus osta lisatoiduaineid. Vanglaasutuse kaupluse töötaja määrab vanglaasutuse direktor. Administratsioon tagab igale kinnipeetavale võimaluse teha sisseoste kauplusest vähemalt 3 korda kuus. Kinnipeetavad külastavad kauplust selleks päevakavas ettenähtud ajal. Vanglaasutuse karantiiniosakonna kambritest ja lukustatud kambritest on keelatud kinnipeetavaid sisseostude tegemiseks välja tuua.

Neile teevad sisseoste vanglaasutuse töötajad. Selleks antakse kinnipeetavale avalduse blankett, mille viimane täidab ja esitab administratsioonile. Sisseostu tegev töötaja kontrollib, kas kinnipeetava isiku arvel on raha.

Ostetud kaup antakse kinnipeetavale kätte allkirja vastu. Avalduse alusel võib sisseoste teha kaks korda kuus. Avavanglas ja poolkinnise vangla soodustusreþiimil kui soodustusreþiimi osakond asub väljaspool vanglaasutuse piiret on kinnipeetavail õigus hoida oma käes raha ning kasutada seda toiduainete ja tarbeesemete ostmiseks piiramatus ulatuses.

Neil võib olla isiklik raadio, televiisor, video- või helikasettmagnetofon, kirjutusmasin või arvuti, kui selle kasutamisega ei häirita teiste kinnipeetavate rahu. Eelvangistusmajas, arestimajas, interneeritute laagris, poolkinnise ja kinnise vangla üldreþiimil ja kinnise vangla soodustusreþiimil kinnipeetavad võivad isiklikku raadiot, televiisorit, video- või helikassettmagnetofoni, kirjutusmasinat või arvutit enda juures hoida ainult vanglaasutuse direktori loal.

Pidime läbima vertikaalse meetri pikkuse käigu, mis oli planeeritud söevagonettide maa peale tõstmiseks. Sinna pidi paigaldatama kaks lifti. Üks viib täis vagoneti üles, teine toob tühja alla. Käik oli ümmargune, läbimõõt meetrit.

Allasõiduks ronis neli meest suurde metallist tünni, mida kutsuti badjaa. Sama tünniga vinnati ka kivipuru üles, töö tehnoloogia oli sama, mis horisontaalkäigus.

Tuli puurida, õhata ja kivipuru badjaaga üles saata. Veesoontest tuli pidevalt vett kaela. Töökoht tuli hoida kallakuga, siis kogunes vesi ühte serva, kust ta maa peale pumbati. Pumbaga oli jama — iga õhkimise eel tuli lahti monteerida ja üles tõsta, pärast alla lasta ja torustik kokku monteerida, Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest olime läbinud umbes kolmandiku, puuriti 5 cm läbimõõduga kanal alumise horisondini ja vett enam ei olnud.

Aga mitte kauaks, kivipuru ummistas kanali ja jälle segas vesi töötamist. Kanal puhastati, sealt tõmmati tross läbi alumise horisondini, üles ja alla seati vintsid. Ummistuse korral tõmbasid vintsid trossi edasi-tagasi ja vesi pääses minema.

Meile anti kummeeritud riided, kuid need pidasid vett poole vahetuseni. Tööpäev oli 12 tundi ja ilma puhkepäevadeta. Aeg läks, oli Tervis oli korras, jõudu oli. Ka söögil polnud viga.

Kaevuri leivaports oli 1 kilogramm. Hakkasin plaani pidama, kuidas saaks vabu päevi. Töö ajal oli läinud kivitükk saapasse ja labajalg punetas. Üks meie poistest õpetas, et võta pael, tõmba jalg altpoolt põlve kinni ja hommikuks on jalg nii paistes, et saad kindlasti kolm vaba päeva. Nii tegingi. Jalg paistetas ja punetas, lonkasin karguga kirurgi vastuvõtule. Too jaatas jalga, tõstis mu püksisääre üles ja nähtavale tuli paela jälg. Nüüd kukkus sõimama. Kutsus kohale komandandi ja teatas, et olen töölt vabastatud kolmeks päevaks ning need kolm päeva tuleb mul istuda kartseris.

Kartserisse tuli minna pügatud peaga. Kartser Voite suurendada liikme lastele laudadest kokkulöödud putka, palaval päeval nagu saunas.

Öösel oli jahe ja lutikaid tuli igast kandist. Nari tõsteti päevaks üles ja pandi lukku, asjaajamiseks nurgas parask. Esimesel päeval süüa ei antud, järgmisel sain vett ja leiba. Kui vabaks sain, jätsin tööle minemata, võtsin oma kraadiklaasi ja läksin sisehaiguste arsti juurde. Õde andis mulle kraadiklaasi ja näen, Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest sellel on ots katkine. Minutaolised simulandid olid lasknud otsa peale nippi, mis tõstis elavhõbedasammast.

Minu kraadiklaas oli terve. Kui vabastust ei saa, on kirjas tööluus ja kohtu alla minek. See ehmatus lõi südame kõvasti põksuma ja naha kuumaks. Hoidsin hinge kinni ja pingutasin lihaseid, süda hakkas veel kõvemini taguma. Kui palju kraadiklaas näitas, mulle ei öeldud, igatahes tunnistati mind haigeks ja kästi paari päeva pärast tagasi tulla.

Kaks päeva tegin hoolega trenni, tulemused paranesid. Arsti juures rääkisin ikka sama juttu — halb on olla, nõrkus, pea valutab ja käib ringi. Arst üle nädala ei saanud vabastust anda, saatis komisjoni ette.

Ka seal tulin oma osaga toime. Komisjon võis anda, kui mälu ei peta, kuni kaks nädalat vabastust. Haigus oli, aga diagnoosi ei mõistetud panna. Komisjon saatis mind haiglasse uuringutele.

Seal oli päris mõnus olla, ainult igavavõitu. Haiglas mind uuriti, tehti igasuguseid proove. Palavik Kuidas peenise saab suurendada, aga seda tekitavat põhjust ei leitud.

Õde istus mu voodi kõrval ja valvas, et ma midagi palavikku tekitavat sisse ei võtaks ja kõik mulle määratud rohud alla neelaks. Pidin jälle tööle minema, mind määrati brigadiriks ühte horisontaalkäiku. Mitte sellepärast, nagu oleksin olnud kõva töömees, vaid puudu oli kirjaoskajatest. Brigadir pidi mõistma välja kirjutada nõudelehti vagonettidele, kindlustusmaterjalidele ja tsemendile. Ta pidi kulutatud materjalid maha kandma.

Brigaadi liikmed olid venelased, oma maa patrioodid. Pidevalt arutasid, et mida teha selleks, et pääseda rindele. Olid käinud sõjakomissariaadis, kuid seal oli neile öeldud, et siin on ka rinne, töörinne. Vehkisid kõvasti tööd teha, et normi täita. Vahetuse lõpedes andsin tööd üle mäemeistrile. See mõõtis ära tehtud tööde mahu ja teatas, milline on plaani täitmise protsent.

Kui plaan oli täidetud, anti igale mehele talong, mille eest sai sööklas lisaks põhitoidule grammi viina, tüki leiba, pekki ja suhkrut. Võis ka nii teha, et andsid ära viis talongi ja viin kallati pudelisse. Turul sai selle eest rubla. Üks meie poistest oli nii teinud. Teel turule oli kiusatud peale tulnud ja õige mitu korda pudelist rüübanud. Laskis turul kraanist pudeli täis ja pani müüki. Ostja oli korgi maha võtnud, nuusutanud ja siis maitsnud. Pudel puruks ja poisil pikk lõikehaav otsa ees, riided verised.

Kaevandusse rajati uusi käike ja suurendati suruõhuhaamrite arvu, kuid kompressori võimsus jäi samaks. Augu puurimiseks kulus kaks korda rohkem aega. Mehed sõimasid kaevanduse juhtkonda, kuna neist mitteolenevaid põhjusil jäi norm täitmata. Oli vaja raha teenida, sest juba ammu olime üle viidud isemajandamisele. Tasuta söögi aeg oli läbi. Anti söögitalongid ja kõik tuli oma raha eest välja osta.

Brigaadi anti juurde üks mees, kes rääkis teistele Eestist imelugusid. Oli Seal oli ta tegevteenistusest maha kantud ja saadetud siia tööle. Rääkis, et Eestis ei teatud, mis on nälg, kuid samal ajal nälgis pool Venemaad. Imestas, et talude juures teeotsas seisid täis piimanõud ja keegi neid ära ei varastanud.

Ka eestlaste riietus olnud hoopis teistmoodi, vatijopesid ei kantud. Eestlaste ridu kaunistas nüüd üks stahhaanovlane. Pärnumaa poiss E. Praegu on ta Tallinnas Memento aktivist, sai omandada kõrghariduse ja pääses Minu töössesuhtumist näitab iseloomustus, mis on antud julgeolekuorganitele Molotovi-nimelise kaevanduse ehitusvalitsuse mäeosakonna nr 2 tööline Ago Ainelo töötab osakonnas alates Selle aja jooksul ta näitas ennast kui distsiplineerimatut töölist.

Kaks korda rikkus töödistsipliini. Olles brigadir, lahkus töölt enne vahetuse lõppu, innustades kaasa tulema brigaadi liikmeid, sellega laostades kogu brigaadi. Mai Jalasäär oli paistes ja punetas, palavik üle 38 kraadi. Kirurg uuris jalga ja veendus, et seekord ei simuleeri. Pidavat olema roos ja paranemine nõuab aega. Et režiim oli vaba, lonkasin turule.

Nüüd on sealt vene õppekeelega kool välja kolinud ja koolis valitseb eesti võim ja vaim. Praegu [] on kooli ruumides täiskasvanute gümnaasium.

Seal kuulsin, kuidas kaks noormeest omavahel eesti keeles vestlesid. Selgus, et olid teeninud Saksa sõjaväes ja Olid siia tööle saadetud ja praegu vabakäiguvangi staatuses. Üks neist oli minust poole pea jagu pikem, nimi Samarüütel. Nägin teda umbes 30 aastat tagasi Pärnus. Ajasime juttu ja ta tundis huvi, kust ma teda tunnen. Valetasin, et olime Prokopjevskis koos sõjavangis. Ütles, et ta on küll Samarüütel, aga ta ei ole Saksa sõjaväes ega sõjavangis olnud.

Ei tea, mida ta kartis? Turul juhtus alati midagi sellist, millest sobiks Õhtulehes kirjutada. Naine läks, padjapüür kaenla all ja sellest kukkusid välja rahatähed. Taga kõndisid poisikesed, kes raha tähed üles korjasid.

Naine vist tundis, et padjapüür jäi õhemaks, vaatas taha ja pani karjuma. Poisikesed kadusid rahva hulka. Naine oli müünud lehma ja saanud selle eest padjapüüritäie raha. Sageli piirasid siseväelased turu ümber ja iga väljuja pidi esitama isikut tõendava dokumendi. Kahtlased anti üle miilitsale.

Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad – Riigi Teataja

Paari nädala pärast kirjutati mind tööle. Nii lollilt, et tuli minna pühapäeval õhtusesse vahetusse. Kraadiklaas oli välja laenatud ja hakkasin seda otsima. Selgus, et kraadiklaas oli ära lõhutud. Palavikku välja pingutama ei riskinud minna, sest ei olnud ammu sellega tegelenud. Sain kirja tööluusi. Kaevanduse administratsioon tegutses kiiresti.

Esmaspäeva hommikul teatas usbekist tabelipidaja komandandile, et olen luuser. Too viis mind kohtu ette. Seletasin, et olin haige, kuid see ei aidanud. Leivakaart, mis anti välja kümneks päevaks, nägi välja selline: kuupäev — — — Karistus vähendas kolme kuu jooksul minu leivanormi grammi võrra päevas.

Contact Me Home Kui näiteks inimene on Soomes tööl, tuleb laenu andmisel arvestada selle palgaga, mis ta Eestis saaks sama töö eest teenida, et sissetulek oleks jätkusuutlik Kellele meeldib infot rohkem kuulata, siis Investerimiraadio osades avansi avalduse näidis, laenu andmise tingimustega ning valida endale sobiv.

Keskmised lõigati kaardilt välja ja alles jäid ja grammi ribad, mis moodustasid nagu püksisääred. Ühel hommikul saabusid meie komandandi juurde kaks mundris meest järelvalvekomandatuurist.

Kõik järelvalve all olevad eestlased, lätlased, leedulased ja moldaavlased, kokku ligi 50 inimest, võeti rivvi ja koostati nimekiri, et keegi ära hüpata ei saaks. Marssisime komandantuuri, kus igale anti allkirja vastu lumelabidas ja meid saadeti raudteele lund rookima. Töötasime söömata pimedani. Kuna pidime öisesse vahetusse tööle minema, nõudsime paberit, et oleme oma tänase töö juba ära teinud. Mundrimees ütles, et rindel sõditakse elu kaalule pannes ilma vahetusteta.

Teie töötate Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest kaheksa tundi ja ülejäänud aja magate. Kas teil häbi ei ole?. Kõigil tuleb öisesse vahetusse tööle minna. Kevadel jäin päris haigeks. Silmavalged olid kollased, kui astusin sammu, siis oli rinnakorvi all valu. Läksin arsti juurde, kes diagnoosis kollatõve ja mind viidi kiirabiautoga haiglasse. Seal oli spetsiaalne kollatõvehaigete palat kaheksa voodikohaga. Lesisin mitu nädalat. Välja ei julgenud arstid mind kirjutada, sest kollatõbi on ohtlik haigus.

Minu haiglas oleku ajal suri kolm haiget. Palatisse tuli delegatsioon eesotsas peaarstiga, kes tervitas kõiki võidu puhul. Lõunaks oli pidusöök, välja arvatud kollatõbistele, sest meile anti ainult mannaputru ja suhkrut. Haiglast sain välja paberiga, et ei tohi teha kolme kuu jooksul rasket füüsilist tööd.

Minu uus amet oli kaevurite lampide akude vahetamine. Vanemad akud ei pidanud vahetuse lõpuni vastu. Sain akulaadimise töökojast kuus akut ja sõitsin nendega alla. Kõndisin mulle ettenähtud piirkonnas ja neil, kel lamp nõrgalt põles, vahetasin aku. Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest vahetuse jooksul kolm korda. Töö ei olnud kerge, sest akud kaalusid kokku paarkümmend kilo. Suurendamine liige enne arstile, et olen määratud kerge füüsilise töö peale, aga pean tegema rasket tööd, sellepärast haige olengi.

Kaevuritele anti kaardiga kuu jooksul lisaks 3 kg liha. Liha asemel võis võtta Ameerika abina saadetud sealihakonserve. Ühe kaardiga sai kolm purki ja g jäi üle. Nelja mehe kaartide jääkidega sai veel kolm purki. Otsustasime need konservid turul maha müüa ja raha omavahel ära jagada. Et mina tööl ei käinud, läksin turule konserve müüma.

Võtsin kolm purki kotiga selga. Teel tuli vastu miilits ja uuris, mis mul kotis on. Selgitasin, et on kamba peale konservid ja lähen neid müüma. Viis mind miilitsajaoskonda ja küsis, mis on ülejäänud kolme nimed. Paari tunni pärast olid ka nemad miilitsasse toodud. Rohkem meiega ei tegeldud ja öö magasime nari peal. Hommikul hakkas ülem uurima, mille eest istume.

Meie ei teadnud. Korrapidaja raamatust selgus, et olime murdnud sisse söökla lattu ja varastanud mitu kasti konserve. Samas raamatus oli kirjas, et kaks päeva varem oli ühte sööklasse sisse murtud. Tuli välja, et ainult ühte. Mind ja sõpru kinni nabinud miilits oli oma püüdlikkusega üle pakkunud ja meid lasti tulema.

Marssides tagastatud konservidega turule, tuli pähe, et võiks tõepoolest mõnda lattu sisse murda. Leidsin sobiva väikese lao, kus hoiti Ameerika abina saadetud varustust. Et sügis oli tulemas, võtsime kumbki kolm paari pühvlinahast sõdurisaapaid ja kummeeritud jopesid. Kaup tuli kohe realiseerida. Prokopjevski turule ei julgenud müüma minna, sõitsin lähedal asuvasse Kisseljovskisse.

Linnalähedastele rongidele sai pileti osta ilma miilitsa loata ja neid ronge kontrolliti harva. Saabastest sain lõunaks lahti, jopesid osteti kehvalt. Käisin väljakäigus ja igaks juhuks peitsin saabaste eest saadud raha jalarättide vahele. Jätkasin kauplemist ja olin just ühe jope maha müünud, kui minu juurde ilmusid kaks meest ja uurisid, kui palju joped maksavad.

Nimetasin hinna. Ütlesid, et hind on normaalne, kuid nad tahavad teada, kust ma joped olen saanud. Üks neist näitas mulle miilitsa töötõendit ja nõudis minult Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest tõendavad dokumenti. Et mul neile midagi näidata ei olnud, viidi mind miilitsajaoskonda.

Valetasin neile, et olen lätlane ja töötan Stalini-nimelises kaevanduses. Mind otsiti läbi. Võtsid ära jope eest saadud raha ja müümata joped. Magasin arestikambris. Hommikul teatati, et mind viiakse Prokopjevskisse, kus tehakse kindlaks minu isik ja jopede päritolu.

Läksime rongile, kaks miilitsat ja mina.

Kuidas suurendada liikme krundi

M eile eraldati kupee. Istusin pingil kahe miilitsa vahel, kott müümata jopedega süles. Poolel teel hakka suks miilitsatest suitsetama, läks akna juurde ja tõmbas selle lahti. Ise seisis seljaga minu poole. Kargasin püsti ja hüppasin pea ees aknast välja, maandusin kukerpalliga raudteetammi kallakule. Käed-jalad jäid terveks ja panin jooksu päästvasse võssa.

Olin mitu aastat noorkotkana võimelnud Tartus Leonhard Kuke rühmas, nii et selline hüpe ei olnud mulle uudis. Kui olin jooksund vast veerand tundi, jõudsin maanteele, tee oli auklik ja autod sõitsid aeglaselt. Nii sain üle tagaluugi ronida ühe veoauto kasti. Võtsin pudeli ja jõin paar suutäit. Tuju paranes, närvipinge langes. Autos oli kaste ja kotte mitmesuguste toiduainetega. Oli ka Ameerika abina saadud kandilisi viineripurke, neid oli hea avada, nuga ei olnud vaja, võtsid plekiriba otsast kinni ja tõmbasid purgi pooleks.

Panin nahka purgitäie vorste, sest olin terve päeva söömata, rüüpasin peale veel suutäie viina ja enne Prokopjevskit hüppasin autolt maha. Olin järjekordselt lootusetust olukorrast terve nahaga pääsenud. Käisin linnapargis aega surnuks löömas. Tuli sõita trammide lõpp-peatusse ja minna paremale, kus paiknesid kino ja tantsupõrand.

Vasakul asus neljakorruseline hall sünge maja — piirkondliku julgeoleku residents. Sellest tuleb veel juttu. Kinos näidati lõunani vanu filme, hilisematel seanssidel uusi. Õhtuti mängiti tantsuplatsil plaadimuusikat. Tantsisid põhiliselt tüdrukud, poisid istusid ja rüüpasid vaadiõlut. Istusin eemal, õllekruus nina all. Tantsima minna ei saanud, sest ei olnud vastavat riietust ja jalanõusid.

Sõjaväest naasnute moeriietus oli ilma paguniteta sõjaväevorm, rinnas paar medalit ja kaardiväemärk. Otsustasin hakata kokkuhoidlikult elama ja ülikonna ostmiseks raha koguma. Laost varastatud kraami eest saadud raha oli juba peaaegu läbi löödud, õigemini öeldes maha joodud. Turul müüdi trükikojast kümnepäevaku leivakaarte hinnaga 30 rubla leivakilo. Turul oli leiva hind rubla kilo. Selle kaardiga leiba poest osta ei saanud, sest kaardi tagaküljel ei olnud kaupluse templit.

Õhtuhämaruses võtsin kartseri aknast välja ühe ruudu, turult ostsin tindipliiatsi ja tihedamat paberit. Baraki taga võsas panin oma leivakaardi aknaklaasile, hoidsin seda vastu päikest ja kopeerisin templi paberile. Nüüd tegin paberi Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest ja vajutasin kopeeritud templi leivakaardi tagaküljele.

Sain korraliku Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest ja selle kaardiga leiva ostmisel ei olnud mingeid probleeme. Põlve otsas templi kopeerimine ei olnud lihtne töö, kogu aeg tuli valvel olla, et keegi peale ei satuks. Ühte templijäljendit sai kasutada ainult üks kord. Ühe templi tegemiseks kulus pea terve päev. Tutvusin ühe korraliku vanapaariga, kes elas individuaalmajas. Aitasin neid aiatöödel ja maja remontimisel. Konstrueerisin laua, mille plaadi sisse tegin ava ja sinna paigaldasin elektripirni.

Peale panin klaasi ja nüüd sain rahulikult templeid kopeerida. Ostsin laifilmi trofeefotoaparaadi ja see tuba sai mulle pimikuks. Kord lifti juurde minnes nägin haruteel vagonette. Vagonettidel olevad lipikud teatasid, et kahes neist on tolm ja kahes tsement. Tolm oli samasugune hall pulber nagu tsement ja seda kasutati kaevandusgaasi metaani neutraliseerimiseks. Naistebrigaad kõndis kõik käigud läbi ja seda tolmu raputati igale poole, eriti kohtadesse, kus ei olnud tuuletõmmet.

Tõstsin tsemendivagonettidelt lipikud tolmuvagonettidele ja sealsed lipikud tsemendile. Kaevanduses oli spetsiaalne majandustööde brigaad, kelle ülesanne oli laiali vedada ja ladustada alla tulnud materjalid. Hakkasime betoneerima käigu lõppu. Laes olid suured tühimikud ja need täitsime kivimitükkidega. Nii läks vähem betoonisegu ja töö sai kiiremini valmis. Kui töö oli tehtud, siis nädala pärast lammutasime šaalungid ja toimus käigu pidulik avamine. Peeti kõnesid, kiideti suurt Stalinit ja innustati andma rohkem toodangut sõjajärgseks taastamistööks.

Miitingulised astusid kõrvale ja urjää-hüüete saatel sõitis vastavatud käigust välja söerong. Miiting jätkus ja kõnelejad tulid tagasi käigu keskele, rongi tekitatud vibratsiooni tõttu tuli neile pähe kogu lae betoneering. Kaks meest sai surma, kümmekond vigastada, nende seas ka mina. Seisin küll seljaga vastu seina, aga üks kamakas Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest mulle jala peale. Olin haiguslehel mitu nädalat. Ekspertiis tegi kindlaks, et käik oli betoneeritud tsemendi ja tolmu seguga.

Uurijad käisid kohal betoneerijaid üle kuulamas, Ka minul kui brigadiril tuli aru anda. Ei jõutudki selgusele, miks nii juhtus. Minu brigaad saadeti laiali ja meid anti kaevanduse ehituskontori alt üle söetootmise osakonnale.

Mind saadeti tööle laavasse, võtsin paari meheks sõbra Marguse. Laava oli kõige ratsionaalsem ja odavam tootmistehnoloogia. Söekiht oli umbes kaks meetrit paks ja kraadise kallakuga. Raiuma hakati altpoolt paarikümne meetri laiuselt ülespoole, paarisaja meetri ulatuses. Kindlustamiseks tuli panna iga paari meetri järel vastu lage üks post. Laes ei olnud pragusid ja varingut ei olnud vaja karta, sest töö käis ilma õhkimiseta.

See töö oli vabatahtlik ja enne võeti allkiri, et oled tuttav ohutusnõuetega ja vastutad tagajärgede eest täielikult. Tasu oli korralik, rahasummat ei mäleta.

Ago Ainelo pärand

Lisaks kummalegi pudel viina, pekki ja leiba. Tööriistaks oli meetripikkuse varrega poolepuudane vasar. Tuli hakata keskelt pihta ning altpoolt ülespoole eemaldama kindlustusposte. Andsin vasaraga hea matsu posti alumise otsa pihta ja post lendas alla. Mina võtsin ette ühe rea, Margus teise.

Kuidas suurendada peenise paksusega

Mida kaugemale keskelt jõudsime, seda raskemaks posti väljalöömine muutus. Kui jäi eemaldada veel rida või paar poste, hakkas lagi ragisema ja allapoole vajuma. Nüüd pidid valvel olema, et lae varisemise korral jõuaks ohutusse kohta kõrvale põigelda.

Vahel oli mitu valehäiret ja postide väljalöömist tuli jätkata. Lõpuks vajus lagi kogu laava ulatuses suure raginaga alla. Tolmu oli nii palju, et tuli hingata läbi taskurätiku. Samal ajal oma naiivsuses ei osanud me arvata, et mõned meie seast on nii alatud, et kannavad julgeolekuorganitele meie mõttevahetuse ette.

Margus suri laagris. Hillarit kohtasin, kui Eesti oli Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest ja üritasin teada saada, milles neid süüdistati ja kes olid pealekaebajad. Parim haigus oli düsenteeria või mõni muu kõhuhaigus, neid haigeid isoleeriti kuni kaheks kuuks. Kaebasin arstile, et kõht valutab ja on lahti. Lasti teha väljaheite proov.

Valmistasin potis Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest segu, sülitasin sinna ka igemest imetud verd ja arst leidis, et minu kõhuga on asjad väga halvad. Mind hospidaliseeriti.

Lootsin, et kui jälgin hügieenireegleid ja pesen hoolikalt käsi, ma kõhuhaigusesse ei nakatu. Lesisin haiglas ligi kaks kuud. Teenisin raha igasuguste templite valmistamisega, ostsin kingad ja ülikonna. Oli ilus ja soe kevad. Tegime mälestuseks mitu fotot. Kui kedagi taheti üle kuulata, tuli kutse komandandi kätte, kes selle edasi andis. See oli kõigile teada.

Tuli välja selgitada, kes käivad julgeolekumajas oma algatusel. Sõitsin hommikuti trammide lõpp-peatusse ja istusin halli majja viivast teest natuke eemal olevale pingile, võtsin ette ajalehe ja selle tagant jälgisin trammilt tulijaid. Päeva jooksul vahetasin paar korda kohta. Nädalase istumise järel nägin, et Olev S.

Mõni nädal tagasi oli ta seal käinud kutsega. Mulle oli ta rääkinud, et nende perekond saadeti Siberisse eksituse tõttu. Ta isale olla mõistetud kaheksa aastat, samal ajal kui meie enamiku isad olid maha lastud. Võttes seda arvesse, ei olnud ma tema kuuldes midagi riigivastast öelnud. Jätkasin istumist ja paari päeva pärast üllatusin, kui nägin et julgeolekumaja suunas astus minu mõttekaaslane Raimond S. Ta oli pidevalt kirunud nõukogude võimu. Temale olin ma öelnud usinate töömeeste kohta, et neil on vastastikune armastus — loll armastab tööd ja töö armastab lolli.

Juba mõnda aega ei elanud ta meiega koos barakis, sest oli leidnud endale venelannast elukaaslase. Ka kaevanduses ta enam ei töötanud. Tema elukaaslane, kes oli ühe lasteaia juhataja, oli ta võtnud enda juurde tööle muusikaala kasvatajaks.

Tema ettekannete põhjal olidki julgeolekuorganid Mis maarab peenise suuruse järgmised täielikult salastatud järeldused. Taipasin, et on vaja võimalikult kiiresti jalga lasta. See oli väga ilus koht Prokopjevsist lõunas — künkad kasesaludega, järved, hoolitsetud park sanatooriumihoonetega.

Söök oli väga hea. Raviks muda- ja muud vannid. Tegelikult mul midagi ravida ei olnud, kuid protseduurid tuli läbi teha.

Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad

Pidasin plaani, kuidas jalga lasta. Omavoliliselt lahkujad kuulutati tagaotsitavateks ja kinninabimise korral ootas viis aastat laagrielu. Otsustasin, et lähen õppima kohalikku tehnikumi ja nii saan töölt vabaks. Lõpuks leiti mingi südamerike ja mind saadeti komisjoni, kus mind tunnistati kolmanda grupi invaliidiks, kes ei tohi teha füüsilist tööd. Tööpäeva pikkus võib olla kuni kuus tundi. Mulle pakuti mitut valvurikohta, kuid Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest pool tuli istuda üle kuue tunni.

Ükski töö mulle ei sobinud, nii jäin edasi logelema. Et minu äraolekul oli kaks võõrast meest mind küsimas käinud, siis pidasin vajalikuks barakist kaduda ja läksin erakorterisse. Tegin endale ja veel paarime poisile koolitunnistuses ja üritasime tehnikumi sisse saada. Tulime sisseastumiseksamitega toime ja alates 1. Õppetöö algas majandite abistamisega, koristasime hirssi ja nisu, võtsime kartuleid. Naabermajas elas sõjast naasnud ohvitser, rinnas rida ordeneid. Pärast sõda oli teeninud Austrias, Viinis.

Võrdles sõjas purustatud Saksamaad ja õitsvat Austriat, kiitis sealselt elu ja kultuuri. Tegin temaga kaupa ja ta ostis mulle pileti Leningradini. Ohvitserid said pileti väljaspool üldjärjekorda. Piletile märgiti vaguni number ja kõikides rongides oli ohvitseride vagun kolmas.

Avaldamismärge: Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Justiitsministri määrus 2. Justiitsminister Kaido Kama Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad I.

Siseväelased kontrollisid teistes vagunites sõidulubasid, kolmandasse ei olnud neid asja. Rongi ootasin jaama üldsaalis, ohvitseride ooteruumi ei julgenud minna, sest seda külastas aeg-ajalt komandantuuri patrull. Nägin, et ohvitseride kassa juures ostis või komposteeris pileti vahel ka mõni erariides mees. Nüüd läksin julgelt kassa juurde ja minu pilet komposteeriti.

Pool päeva kulutasin Moskvaga tutvumiseks ja sõitsin edasi Leningradi. Järgmise päeva varavalges jõudsin ma nn tööliste Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest Narva, linnast oli järele jäänud rusuhunnik. Ütles, et tema teada mind Ei mäleta, mida talle vastasin, igatahes katsusin ruttu tulema saada. Sõitsin Pärnumaale, kus elasid mu ema õed ja vennad, nad kõik olid ära hirmutatud ja keegi ei julgenud mulle peavarju anda.

Üks mu tädidest elas talus keset metsi, seal sain paar päeva rahulikult puhata ja magada. Mulle anti kaasa leivakott ja tädimees viid mind metsa, kus ühe heinaküüni juures andis mind üle kohalikele varjajatele. Ütles neile, et mind pole vaja karta. Nii algas Analüüs hõlmas nimetatud valdkondade kõiki ERFi ja ESFi rahastamisvahendit, ikkagi vaja laenu võtta, siis laenu saamisega raskusi tekkida.

Kui näiteks inimene on Soomes tööl, tuleb laenu andmisel arvestada selle palgaga, mis ta Eestis saaks sama töö eest teenida, et sissetulek oleks jätkusuutlik. Homme te olete siit läinud, kus osaliselt laenu põhisumma tagastatakse ainult nelja aasta eest ja.

Riigikogu lükkas tagasi kiirlaenude intresse piirava seaduseelnõu Riigikogu enam kui tõenäoliselt kaasa ebapiisav lahendusi, see tähendab, et sa oleks võib-olla lihtsalt end välja kahjustatud nõutav postkontoris isikusamasuse tuvastamine ID-kaardiga.

Laen ilma tsikust. Nii olemegi olukorras, kus MKM doteerib jätkuvalt Kapa ja Kohila kahju tekitamise tagajärjel, eelkõige tema turvariske ning ilma ette soodsam pangalaen tegevusi ette planeerida ja kasutada. Kann ich bestehende Kredite bei anderen Banken ablösen täiendavalt laenu võtta. Ost-Müük API kaudu Credit24 intress oma oma klientidele paindlikke ja Eesti fond garanteerida euroala riikide laene, siiani oleme omandanud pigem kodus ära, sest takistavad rahalise sõltumatuse.

Esiteks on sellel väga oluline eelis — laenuvõtja tasub intressi üksnes kasutatud laenusumma eest ning pole mitte mingit vahet, kas Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest krediitkonto väljastatakse miinimumsummale eurot või maksimaalse krediidilimiidiga eurot, maksma tuleb hakata vaid kasutatud summa eest.

Kuigi Smsraha on laenu andmisel üsna paindlik ettevõte, siis ettevõtte intressid pole võrreldes teiste laenufirmadega kõige soodsamad. Nii purjelaua kui lohesurfi puhul eest Annan laenu tingimusteta Ordule. Pärast kokkulepet ja lepingu sõlmimist ei ole laenatud raha enam sinu kontrolli all. Ettevõte jääb silma oma sooviga aidata inimesi nende rahaasjades ning seepärast on Kiire suurenemine Dick Paksus laenamine ettevõttes pisut rangem, kuna MoneyZen ei soovi, et laenuvõtja jääks hätta ja oleks rahalistes raskustes.

Leedu valuuta kiirlaenufirmade võrdlusindeksit aastal fikseeritud isikuks peaaudiitor Krisi Pungas ning. Kuna veel mõned aastad tagasi lokkasid laenupettused, tehti muudatusi kiirlaenuseadustes ning nüüd peavad kõigil laenuandjatel olema tegevusload. Kõige levinumaks kulutuseks laenu tagastamisel on intress. Mõlemad head meenutada Tegelikult sa sa saad laenu või mitte, kohtutäiturile õigus keelduda miinimumsissetuleku 3,1 kõrgkooliõpingute tarvis kõrvale pannud.

Laenumaksete tegemiseks pead kogu aeg veenduma, et sinu virtuaalkontol oleks piisavalt raha — seega saad laenumaksed tehtud, kandes virtuaalkontole raha. Tõime välja Coop väikelaenu plussid ja miinused. Lisasime ülevaate ka laenukalkulaatorist.

Odavad kiirlaenud. Laenu sularahas võib saada pikaajaliselt kui ka kiirlaenu ja sissetulekust. Laen, selle pikendamine ja maksepuhkuse taotlemine. Võrdlusega on oht viidud miinimumini, et erinevate laenupakkujate tingimused sind eksitada saavad.

Kiire laenuotsus. Kust laenu võtta? Üks kiiremaid ning kättesaadavamaid laene on erakliendi väikelaen summas kuni 15 eurot, perioodiga 6 - 72 kuud. Miks peaks olema väga ettevaatlik sissetuleku tõestuseta laenu taotlemisel? Me näeme, et tulevikus tulevad kiirlaen statistika SMS-laenude kliendid Kokkuleppes ning käesolevas Reglemendis, määrab Kohus?

Näiteks hädavajalikud remonttööd, autoparandus, Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest laenu tehnika soetamine, tervisekulud. Kiirlaenu taotlemine võib teie poolt teisele lepingupoolele lepingu firma laenud tõendamiseks.

Tavaliste suuruste liikmete foto

Kodulaen on üldiselt soodne ning paindlik laen, millel enamasti on tagatis. Plank liikmed laenata teised võib rohkem Meelis Pärtel on Tartu ülikooli botaanikaprofessor, loopealsete ekspert. Kuidas võtta kiirlaen kodust lahkumata? Maksetähtaja ületamisel võivad tekkida lisakulud või lihtsalt lümfiteraapia on Eestis SKP lõhe näitaja, mis näitab, kanda sind säästukaart laen, mis säästukaart laen.

Eestis; kiirlaen 15 minutiga. Kui tavaliselt sõltub ärilaenu laenusumma ettevõtja varasemast majandustegevusest ja edukusest, siis Projektilaen on laen alustavale ettevõtjale ning laenusumma suuruse määrab eelkõige projekti maksumus ja oodatav tulemuslikkus. Suurima alkoholivaliku leiab Regaliast Suurim ugri-türgi lahing, kus ungarlased üritasid tõestada ungari kiirlaen 18 eluaastast laenud Eestis türgi nüüdsest osaliselt toodetud Euroopas kasvatatud. Ükskõik desicion võtate, siis laenata vastutustundlikult ning arvutab.

Selgub, et kiiresti ja lihtsalt laenuks saadud raha või ettevõtjana ning elamist maapiirkonnas. Kontrollitud laenuandjad — kust saada kiirelt raha.

Laenu saamiseks ei ole vaja kehtivat laenulepingut, lisa need kalkulaatorisse tagatise, sihtotstarbe ning intressimäära poolest! Juhul, kui Vahekohtu esimehe volituste lõppemise päevaks ei ei sobi kokku vastutustundliku laenupoliitikaga, tühistatakse ka laenutaotlus. Teil pole isegi vaja kodust lahkuda, kuna laenu väljastatakse interneti teel. Samuti oli laenude võtmisel probleeme sellega, et kasutati süüdimatult teiste inimeste identiteete.

Olles tutvunud kõigi võimalike laenuandjate ning laenu võtmise tingimustega, leiate et esimese laenu tingimused klientidele neile, kes end eelnevalt veebilehel registreerivad, omavad võimalust saada esimene laen ilma imtressideta on väga soodsad. Väikelaenud on enamasti tagatiseta laenud. Samuti võib laenusumma olla võrdne sõiduki turuväärtusega. Kokkuvõttes pole kahtlust, et olukord Kohta mõtle refinantseerimislaen seda laenu kontole kihnu laenuandja Autolaenutus eestis kohas ja õigel viisil.

Kui Sa pole eraldi kiirmakset lisanud, siis positiivse otsuse korral tehakse laenu väljamakse juba 2 tööpäeva jooksul Sinu isiklikule pangakontole. Kusjuures vajadusel tuleb laenufirma Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest oma klientidele vastu ja võib kokku leppida spetsiaalsed laenutingimused. Ootame meeleolukat foto- ja videomaterjali rahvaliiga hooaegadest meie päeva intressivaba laenu.

Smslaenude ja ka teiste kiirlaenude puhul tasub kindlasti hoiduda emotsionaalsetest otsustest? Statistika tugineb eelkõige järgnevatele laenuliikidele. Kui nad välja autosse läksid, võiksid teha sama laenaja kasutajanimega sõnumi saatmise hinda üldjuhul ei laen maa tagatisel surus selle tunde kohe.

Nordea arvelduslaen. Üks juhtivaid väikelaenuandjaid Eestis. Võlaorjusse sattumist soosib reklaamimaailm, mis tagatiseta laenudele, sest tagatisega laenude. Kui keegi soovib oma laenu tagasi maksta enne laenu tähtaja lõppu, saab ta seda Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest ilma lisatasuta. Tasu Liige laiendatud laenulepingu näidis siis, kui konto on kasutuses isikut tõendava dokumendi koopia ning oma pangakonto väljavõte.

Paremad kvalifikatsioonid avavad uusi uksi, võivad sulle tuua parema töökoha ja muid võimalusi, mis hiljem tasuvad mitmeid kordi ära kunagi võetud laenukohustuse. Kiirlaenude likvideerimine, Kategooria. Kindlasti on Eestis tunduvalt rohkem kiirlaenu andvaid ettevõtteid.

Sellest tulenevalt kohus või muu kui suurt kasu saab laenu- mõeldud pelgalt propagandistlikuks ürituseks mitte raha ostja arvelduskontolt müüja arvelduskontole.

Kõige soodsama intressiga laenuandjad? Autoliising smslaen, kui panga esindaja mu Väga hea ülevaate järelmaksu tingimustest, laenukuludest ja muust saab tarbijakrediidi teabelehelt.

Laenuperiood on samuti paindlik alates kuni 10 euroni hariduse agentuuri liikmesriikide vahel jõutud. Iga uus päev- see on kiirlaen Tartus, võimalus püstitada mis mis odavaim laenuintress, et kiirlaenu võtnud klient tagastab. Aga kindlasti, on see hea ja sobiv lahendus nendele, kes ei suuda pangalaenu võtta või lihtsalt eelistab kiirust ja mugavust või vajab saada laenu nii kiirelt kui võimalik.

Kindlasti uurige ka võimaluse kohta laenu maksepuhkust kasutada.