Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal.

Ja siis läksin pärast seda tagasi McGilli, et teha doktorikraadi ning eetika- ja tervisepoliitikat. Kahtlemata vaevab too väljastpoolt loodetud julgeoleku garantii puudumine. Nad viskavad Vitoria e-jäätmed siia meie territooriumile, sest nad arvavad, et me pole seda väärt või me ei kaeba selle üle. Tema seisundist teavad ainult tema kasuema, kahanev inimene ja tema parim sõber, salapärane Ella.

Hélène Cixous, tõlkinud Peggy Kamuf, Eessõna Eva Hoffman, Osnabrücki jaam Jeruusalemma Fordhami ülikooli kirjastus Bruce Cole, David Luhrssen, Phillip Naylor, Milwaukee Rock and Roll, — peegeldav ajalugu Marquette University Press Toimetus tutvustab Milwaukee kaasahaaravat ja mitmetahulist kultuurilugu ning rokkmuusikat, mida tõstavad esile paljud hääled - muusikud, promootorid, DJ-d, fotograafid, kunstnikud ja publikuliikmed - kes on ühiselt pühendunud suure linna helidele.

Maryse Condé, tõlkinud Nicole Simek, Belle kreool Virginia ülikooli kirjastus Uue kirjanduspreemia laureaat, Maryse Condé seab oma veenva traagilise armastusloo See on ilmselt tuhandetel inimestel.

Video Kuidas suurendada liikme mehi Suurenda video allalaadimine

Ülekohtutunne ja ka hirmutunne, ebakindlus praegu. Ja probleem on selles, et see ülekohus, viha, ebakindlus otsib väljapääse irratsionaalseid teid mööda. Kahtlemata vaevab too väljastpoolt loodetud julgeoleku garantii puudumine. See, et me riik ei ole veel sada protsenti kindel.

Presidendi rolli näengi üha rohkem, et lisaks vajalikele ja kohustuslikele välismaasõitudele peaks ta keskenduma sisepoliitikale ja rahva ühendamisele. Just nende probleemide mõistmisele, mida me isegi ei ole sageli väljagi öelnud.

Tuleb julgustada, aidata, suunata otsima lahendusi. Meri taaskandideerimist nimetatud avaldus ei takista. Ma ei usu, et neid iseloomustusi, mida Lennart Meri kirjutas, koguti vaid folkloristlikel eesmärkidel,» sõnas Estam, kuid möönis, et on näinud neist ettekannetest vaid koopiaid.

Estam ütles end mäletavat, kui Lennart Meri BNSi vahendatud kaebuse tekstist võib lisaks VEKSA-teemalistele süüdistustele ka lugeda, et «Meri eluloolistes andmetes on esitatud ebaselgeid, tõele mittevastavaid andmeid mõningaid tõsiasju varjates või kirjeldatakse neid vastavalt poliitilise olukorra vajadustele».

Jällegi on tsiteeritud 1. Süümevande vaidlustajad kinnitavad, et see on vale ja Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal Meri perekond represseeriti ja küüditati. Kummastust eespoolnimetatud kolmikus tekitavad ka Lennart Meri ülikooliaastad. Kolmiku liikmed puudutavad taas Lennart Meri isa, Georg Meri väidetavat koostööd luureorganitega ja küsivad retooriliselt, «kas see oli peamine faktor, mis avas «rohelise tee» nii TRÜsse, VEKSA propagandistina kui ka tööle struktuuridesse Kirjanike Liitu, Eesti Raadio välissaadetesse, piirivalveväeossakuhu iga teine taolise minevikuga inimene ei oleks saanud».

Jüri Estam, Villu Müüripeal ja Eldur Parder peavad tõendiks, mis näitab Lennart Meri koostööd võõrriigi luureorganitega ka asjaolu, et «presidendikandidaa-dina ja suuursaadikuna Soomes toetas ta aktiivselt Venemaale soodsa ja Eesti riigile kahjuliku 4-miilise merepiiri kehtestamist» ja järeldavad siit, et «see oli dikteeritud teise riigi teatud ringkondade poolt». Merile heidatakse ette ka Eesti-Vene juulileppeid ja väidetakse, et ta on tegutsenud Balti riikide koostöö nõrgendamise eesmärgil, «mis ilmnes taotlustes Eesti üksinda NATO liikmeks, Euroopa Liitu jne.

Tõend Meri koostöö kohta võõrriigi luurega on Estami, Müüripeali ja Parderi arvates ka kolme Balti riigi ühismemorandumi avalikustamine NATO liikmeks astumise soovi kohta, «mis Balti riikide kokkuleppe kohaselt ei kuulunud avaldamisele». Avaldajad paluvad ka arhiividest välja nõuda hulk dokumente Lennart Meri kohta ja tunnistada Lennart Meri süümevanne tõele mittevastavaks.

Lennart Meri on tema kohta esitatud süüdistustele andnud vastuse, lugedes taaskordselt ette süümevannet. Süümevannet võib kohtus vaidlustada iga isik või riigiorgan, kes esitab kohtule avalduse koos tõenditega süümevandega kinnitatu tõele mittevastavuse kohta. Tõendamise kohustus lasub süümevande vaidlustajal ja Eesti riigi esindajana riigiprokuratuuril.

Viimasel on õigus tema poolt tõendite puudulikeks, ebapiisavaiks või valedeks hindamisel loobuda süüdistuse toetamisest. Kui kohus tuvastab, et süümevandega kinnitatu ei vasta tõele, vabastatakse isik vastavalt ametikohalt. Tallinna linnakohus võtab eespoolkirjeldatud kaebuse menetluskõlblikkuse kohta seisukoha kümne päeva jooksul. Süümevande vaidlustamine ei takista Lennart Meril reedel valimiskogus presidendiks kandideerimist.

Artikli algusesse, lehekülje algusesse, esileheküljele TOOMAS MATTSON Riigikohtu esimees Rait Maruste leiab juristina, et süümevande andmise korra kohta Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal seaduse nõue, mis keelab massiteabevahendites avaldada informatsiooni süümevandega kinnitatu kohtuliku vaidlustamise kohta enne kohtuotsuse jõustumist, ei pruugi olla kooskõlas põhiseaduses kajastatud õigusemõistmise üldprintsiipidega.

Eile juhtis presidendi kantselei pressiteenistus massiteabevahendite tähelepanu seadusele süümevande andmise korra kohta, mille paragrahv 10 sätestab, et massiteabevahendites on keelatud avaldada informatsiooni süümevandega kinnitatu kohtuliku vaidlustamise kohta enne kohtuotsuse jõustumist.

Riigi peakohtunik lisas, et süümevande vaidlustamise fakt, ja see, millised tõendid sinna on juurde esitatud jne. Fakti või sündmuse käsitlemise konstateeriv ja informeeriv laad massitebevahendites on põhiseadusekohane ning kooskõlas igaühe õigusega vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Tsensuuri Eestis ei ole. Tuleb lähtuda süütuse presumptsioonist, mis ei luba kedagi käsitada süüdiolevana enne, kui on asjas jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Samuti peaks enne asja kohtulikku arutelu ja otsust hoiduma tõendeid ja kellegi süüd või süütust hindavaist arvamustest ja publikatsioonidest,» leidis Rait Maruste. Maruste rõhutas, et õigusemõistmise avalikkuse printsiip on sätestatud põhiseaduses ja seda ei saa ühe eri seadusega kitsendada. Mis ei ole aga riigisaladus või selleks ettenähtud korras saladuseks tunnistatatud, on avalik ja ma leian, et avalikkusel on õigus teada kõike seda, mis on avalik».

Keskerakonna aseesimehe, Keskfraktsiooni esimehe Oviiri ülesseadmiseks kogutud toetusallkirjad valijameestelt andis eile Oviirile avalikult üle Lääne-Virumaa Rägavere valla volikogu esimees Arvo Jaakson ning Oviir teatas ajakirjanikele, et nõustub kandideerima presidendivalimistel. Keskerakonna peasekretär Küllo Arjakas väitis «Postimehele», et Oviiri ülesseadmiseks kogutud 21 vajalikku allkirja on kõik väljastpoolt Riigikogu. Oviir ütles eile ajakirjandusele, et lähtus nõusoleku andmisel kogu Eestist saadud laialdasest toetusest ja sellestki, et vajalik on tõsta naiste eneseusku.

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar pidas Oviiri võimalusi heaks. Vabariigi valimiskomisjonist kinnitati eile õhtul «Postimehele», et valimiskomisjonile esitati eile Oviiri ülesseadmiseks vajalik esildis 21 valimiskogu liikme allkirjaga. Valimiskomisjon teeb oma otsuse presidendikandidaatide registreerimisest neljapäevasel istungil.

Vastavalt seadusele on valimiskogus kandideerimiseks registreeritud Lennart-Georg Meri ja Arnold Rüütel.

Presidendikandidaatide ülesseadmise aeg saab ümber täna õhtul kell Selleks ajaks peab valimiskomisjoni saabuma esildis Isamaaliidu liikme, Riigikogu aseesimehe Tunne Kelami üleseadmisest, sest eile andis Kelam nõusoleku kandideerida, ja Isamaliidu esimehe Toivo Jürgensoni kinnitusel on koos ka vajalikud allkirjad.

Kelami ülesseadmiseks on allkirja andnud 12 Riigikogu liiget ja 23 valijameest ning Kelami sõnul tegi tema otsuse kergemaks just see, et ta omab toetust ka maakondades üle Eesti. Endiselt puuduvad «Postimehel» usaldusväärsed andmed, kui tõenäoline on, et ülesseadmiseks vajalikud allkirjad saab kokku akadeemik Enn Tõugu.

Erinevad poliitilised jõud hindasid eile õhtul Tõugu võimalust saada ametlikuks ülesseadmiseks kokku 21 allkirja vähetõenäoliseks.

Artikli Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal, lehekülje algusesse, esileheküljele ALO LÕHMUS Omavalitsuste koostöökogu andmetel ei ohustaks Lennart Meri võitu valimiskogus isegi ootamatult populaarne kolmas kandidaat, sest tema hääled tuleksid ennekõike Arnold Rüütli toetajatelt. Märt Molli sõnul on vähetõenäoline, et mõni kolmas kandidaat osutuks volikogudest valitud valijameeste seas populaarseks.

Ta lisas, et omavalitsuste koostöökogu andmed põhinevad volikogude esindajate informatsioonil volikogude meelsusest ega kujuta endast valijameeste küsitlust. Samas ei nõustunud Moll Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal andmeid valijameeste eelistustest maakonniti. Eesti Maarahva Erakond on omavalitsuste koostöökogu ja Eesti Linnade Liidu andmed suurest toetusest Merile vaidlustanud ning väitnud, et Meri ja Rüütli võimalused valimiskogus võita on võrdsed.

Kanepi valla esindaja presidendi valimiskogus Vahur Tohver teatas eile «Postimehele», et eelistab valimiskogus Arnold Rüütli kandidatuuri. Need trükiti Soomes Tampere trükikojas Tammer-Paino. Klaviiri esitlust juhtinud Eero Rauna sõnul levib valminud klaviir nii Põhjamaades, Lääne-Euroopas kui ka Ameerikas, ja seetõttu võib oodata Tobiase suurteose vastu tuntava huvi plahvatuslikku kasvu.

Ta alustas Tobiase oratooriumi partituuri ümberkirjutamist ja restaureerimist juba aastal Teose terviklik ettekanne toimus Estonia kontserdisaalis maikuu lõpus Vardo Rumesseni sõnul moodustavad see klaviir ja laserplaat ühe terviku, mis peab aitama tutvustada maailmas Rudolf Tobiase suurepärast oratooriumi.

Ta elab Narvas, kus augusti algusest arvatakse tegutsevat maniakist seeriamõrvar, kes on öötundidel tapnud kolm ja üliraskelt vigastanud kahte naist. Narva ühe kooli direktor palus õpetajatel öelda kõigile õpilastele, et nad ei käiks pimedal ajal mööda varjulisi puiesteid.

Õpetajadki - nagu naised praegu Narvas üldse - ei julge õhtuti üksinda koju minna. Ta ise kavatseb endale gaasiballooni osta. Kasvõi «mustalt turult», kui ametlikult ei saa. Peale selle on ta hakanud korteri uksekella helina peale võpatama ning ettevaatlikult küsima, kes seal on. Kohe mõtlen maniakile,» pihib õpetaja.

Maniakist hakati veendunult rääkima pärast See oli oletatava maniaki viies ohver ja esimene kord, kui ta surnukeha veidigi peita püüdis - tüdruku laibale olid oksad peale pandud. Eelmised neli ohvrit leiti kas elumajade juurest või isegi ühe suure maja trepikojast. Väsinud olemisega Narva kriminaalpolitsei komissar tema puhkus tühistati Aleksandr Kompanijets raputab pead, kui talt maniaki kohta küsida. See artikkel pakub teadlastele ja praktikutele viisi visuaalseid metoodikaid kasutades tegeleda kogukonnapõhise uurimistöö ja kujundamise kultuuriküsimustega.

Sissejuhatus Visuaalsete meetodite kasutamine ühiskonnauuringutes on väljakujunenud Collier ja Collier ; Lunch and Lunch ; Clark-Ibáñez Sellised meetodid, nagu osalusfotograafia või video, hõlmavad uurimisprotsessi visuaalset elementi, tavaliselt kaasates osalejaid fotosid, pilte või videot koguma või konstrueerima ning kaasama seejärel osalejaid tähenduse analüüsimiseks ja tõlgendamiseks Pink ; Clark-Ibáñez Sotsiaalteadlaste jaoks võivad visuaalsed meetodid rikastada nende arusaamist sotsiaalsetest kontekstidest ja probleemidest ning nad pakuvad kaasavat viisi oma osalejate täielikuks kaasamiseks Bignante Mõnel juhul võimaldavad visuaalsed meetodid osalejatel vaidlustada tavapäraseid eeldusi ja muuta valitsevaid Mis tahed liikme suurus ja poliitilisi struktuure Young ja Barrett ; Gomez ja Vannini Vaatamata sellele märgatavale potentsiaalile on visuaalseid meetodeid arenduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ICT4D valdkonnas kasutusele võetud alles hiljuti Vannini jt ; Roberts Samal ajal on ICT4D uurimistöö ja praktikaga olnud mitu rahulolematuse allikat.

Mõned teadlased on vaielnud tehnoloogilisi determinante käsitlevate seisukohtade vastu, mis rõhutavad juurdepääsu IKT-le ja selle kasutuselevõtmist kui peamist arenguteed Kleine ; Toyama Vastusena on üha suurem arv ICT4D teadlasi keskendunud osalusmeetodite kasutamisele, et võimaldada ümberkujundamist maast üles Buskens ja Webb ; Tacchi jt ; Sadowsky Osaleval ICT4D-l võivad olla praktilised või emantsipeerivad eesmärgid, mis üritavad vaestele ja tõrjutud elanikkonnale võimu anda ja neid kaitsta.

Tavaliselt viiakse seda tüüpi tegevus läbi kohapeal kontekstis rohujuuretasandil ja selle üle peetakse ümberkujundamise, tegevuse, emantsipatsiooni või arengu eesmärgil vastastikku läbirääkimisi van Zyl Ent ühiskonna tehnoloogia olemust puudutavaid peamisi teoreetilisi teadmisi ei ole osalusliku ICT4D-meetodites piisavalt arvesse võetud.

Esiteks on laialt levinud seisukoht, et tehnoloogia ei ole neutraalne Kranzberg ; Leonardi See tähendab, et IKT-l võivad olla kultuuridevahelised inimesed erineval tähendusel ja otstarbel. Teiseks on uurimistöö käigus avastatud tehnoloogia tahtmatuid kasutusviise ja tagajärgi, mida algselt ei kavandatud, kuid millel on olnud nii positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi vaeste ja tõrjutud inimeste elule ja kogukonnale van Reijswoud ; van der Boor jt ; Hoque ja Sorwar Kolmandaks on hiljutised aruanded näidanud, et juurdepääsu- ja kasutamisharjumusi ümbritseva IKT struktuuriline iseloom on suurendanud sotsiaalset ebavõrdsust Caribou Digital ; Maailmapank Neljandaks, mitu keerulist teemat, mis põhineb võrgustatud suhtlemisel, näitab üha suurenevat ohtu kõigile, näiteks privaatsus, turvalisus ja turvalisus on ülemaailmsed probleemid Floridi Kogukonna liikmed ei pruugi isegi IKT-d kasutada, vaid usaldavad vääriti organisatsiooni, mis rikub nende õigusi, hallates nende teavet Internetis.

Kogukonna liikmed peavad arendama suuremat IKT-alast teadlikkust ja mõistmist, kuid pole veel selge, kuidas neid teadmisi integreerida osaluspõhisesse IK4D-sse.

See uuring tugineb kolmele juhtumiuuringule, et uurida, kuidas saaks IKT kriitilist kaasatust osalevas ICT4D uuringus kogukonna keskkonnas rakendada.

Kolm juhtumit analüüsisid autorid eraldi. Iga autor mõtiskleb kultuuriprobleemide üle, mis tekkisid, kui teadlastel ja osalejatel oli IKT erinev tähendus ja eesmärgid. Autorid rakendasid visuaalseid meetodeid kultuuriprobleemide joonistamiseks ja IKT suurema teadlikkuse suurendamiseks kontekstis erinevatel viisidel: fotoraamatu koostamise, rikkalike piltide joonistamise ja fotode esilekutsumise kaudu. Mõlemas juhtumiuuringus pakutakse nende meetodite selgitusi.

Jason edasi SexTech segmendid kirel, dr Laurie CJADl minu igakuine raadioarutelu tehnoloogia mõjust armastusele, seksile, suhetele ja seksuaalsusele Zetane Zetane pakub meile integreeritud platvormi, kus saame visualiseerida sisendite või väljundite 3D-mudeli esitusi närvivõrguga samas ruumis.

Juhtumianalüüsides tuuakse esile ka kolm erinevat kogukondlikku konteksti: Brasiilia favela elanikud, Lõuna-Aafrika kodanikuühiskonna organisatsiooni töötajad ja Mosambiigi kogukonna multimeediumikeskuste kasutajad. Juhtumiuuringute käigus selgitatakse välja kultuurilised pinged teadlaste ja osalejate IKT-ga suhtlemise vahel.

Autorid mõtisklevad selle üle, kuidas kultuurilise identiteedi objektiiv võiks aidata osalejatel IKT-ga kriitilisemalt suhelda, nii et indiviidid arendaksid olukorras IKT-alast teadlikkust, rakendaksid refleksiivseid IKT-praktikaid ning omandaksid suurema võimu ja kontrolli IKT kasutamise ja kujundamise üle nende elu.

Töö on korraldatud järgmiselt. Alustuseks tõstame probleemi peamise uurimistöö ja praktika orientatsiooni osalusliku ICT4D raames. Siin väidame, et IKT mõistetakse kitsalt kas selle funktsionaalsuse, kaaslase või interaktsiooni kontekstis. Järgnevalt vaatame läbi visuaalsete meetodite kasutamise alused, et joonistada välja muud IKT kontseptsioonid, anda osalejatele rohkem võimalusi ja suurendada kontekstuaalset mõistmist.

“Kui Sõnad Muutuvad Ebaselgeks”: IKT Lahtiühendamine Visuaalsete Meetodite Abil Osalusliku ICT4D-s

Nende väidete hindamiseks sõnastasime IKT-ga kriitilise seotuse kontseptuaalse valdkonna vähekindlustatud kogukondade kontekstis ja visuaalsete meetodite panuse selle eesmärgi saavutamiseks kõigil kolmel juhul.

Kuid info- ja sidetehnoloogia kohaldamise rõhutamine konkreetsete vajaduste rahuldamiseks IKT kavandamise või rakendamise kaudu moodustab paatoslikult funktsionalistliku uurimis- ja praktikaorientatsiooni.

Selles suundumuses asetseb praegu peamine rõhk IKT instrumentaalsel kasulikkusel, mis on problemaatiline kahel põhjusel. Esiteks on rõhk ühele tööriistale, süsteemile või vajadusele laiemas vaates IKT-d ühiskonnas. Me illustreerime seda piirangut näitega, mis on saadud osalusmeetmete uuringutest terviseteabe süsteemide arendamiseks ICT4D-s Mosse ja Byrne ; Sahay ja Lewis ; Nguyen ja Braa Selliste uuringute jaoks on kasu olnud sotsiaalselt manustatud ja tegevusele orienteeritud lähenemistest, kaasates otseselt inimesi, kes kasutavad süsteemi, et anda oma panus selle konkreetsete funktsioonide saavutamisse kultuuriliselt sobivatel viisidel.

Selline lähenemisviis võib marginaliseerida IKT-d, mis on juba integreeritud või kinnistatud kogukonna ja institutsionaalsesse konteksti.

Teisisõnu, see lähenemisviis võib keskenduda tähelepanu konkreetsetele funktsionaalsetele vajadustele lisaks IKT kontekstuaalsele mõjule. Seeläbi saavad osalejad teadmisi IKT-ga tegelemiseks projekti või süsteemi sisest.

Mosse ja Byrne on aga väitnud, et tehnoloogiat ümbritsevad kollektiivsed identiteedid luuakse rohkem kui ainult terviseinfosüsteemide juurutamise kaudu. Osalejatele on kasulik mõista lisaks enda rollipõhistele eesmärkidele ka oma suhteid tehnoloogiaga. Teine põhjus, miks parohiaalne funktsionalism on problemaatiline, on rohkem struktuurne. Kui edukas võiks funktsionalistlik lähenemine olla selgelt eristuva Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal väikese Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal kontekstis?

Mõned väidavad, et riist- ja tarkvara on üha enam kohandatav ka kõige raskemates olukordades, osaliselt tehnoloogiliste uuenduste tõttu Kraemer jt ; Donner ja Escobari ; van der Boor jt Teise võimalusena väidab Okonet tehnoloogiatel pole kunagi ainulaadset eesmärki, mis on veelgi selgem Nigeeria maakogukondades, kus tema uurimistöö toimus.

Ta soovitas kontekstipõhist lähenemisviisi, mis võimaldaks kogukondadel ise määratleda IKT kasutamise parameetrid ja tähenduse. Väikestel maakogukondadel võib siiski olla piiratud võimalus ise uusi tehnoloogiaid kujundada. Neil kogukondadel, kes soovivad lahendada väga lihtsaid ja stabiilseid vajadusi, mis tõenäoliselt ei muutu, ei pruugi parokiaalse funktsionalismiga probleeme olla.

Kuid kogukondade ja asutuste jaoks, kellel on keerukad, läbipaistmatud, ainulaadsed või muutuvad vajadused, võib funktsionalistlikel lähenemisviisidel olla piiratud tõhusus pikaajaliste IKT vajadustega reageerimiseks. Mõlemal juhul on nende aspektide hindamiseks vajalik pikaajaline või kogukonnapõhine ülevaade. Parokiaalse funktsionalismiga kaasneb risk edendada IKT-d viisil, mis on liiga keskendunud lühiajalisele kasule, ning osalejad võivad unustada pikaajalise arenguga seotud probleemid ja IKT rolli laiemalt.

Heeks tuvastas sarnase tendentsi oma arengumaade infosüsteemide projektide ebaõnnestumise analüüsi põhjal, väites, et projektid kipuvad ignoreerima suhteid või süsteeme ja osalisi laiemas IKT kontekstis ning viivad ebaõnnestumise projektiga seotud teguriteni.

Heeks soovitas keskenduda improvisatsioonile kui vahendile disaini-tegelikkuse lünkade vähendamiseks, mõistdes IKT reaalsust sellisena, nagu see on, kuid see nõuab ka oskuste omandamist, et nende teadmistega midagi ette võtta. Väljakutse on endiselt leida tasakaal lühiajaliste praktiliste vajaduste vahel, mida IKT suudab täita, ja suurema võimaluste loomise oskuste vahel, mida on vaja IKTga pikaajaliselt kriitiliseks kaasamiseks.

ICT4D teadlaste pooldatud emantsipeerivad põhimõtted põhinevad sageli vabaduse, võimestamise, ümberkujundamise, esindatuse, õigluse ja hääle mõistetel Buskens ja Webb ; Tacchi jt ; Kleine Kuid IKT ei ole normatiivselt põhimõtteline ja sageli mõeldakse seda emantsipatiivsete tingimuste muutmise vahendina.

Näiteks on Buskens ja Webb visandanud märkimisväärse osaluspõhise uuringu. Nende raamatus oli kolm emantsipeerivat teemat: 1 agentiline kasutamine, 2 kriitiline hääl ja 3 isiklik ja sotsiaalne muutumine. Agendikasutus tähendab tehnoloogiaalase teadlikkuse arendamist praktikas. Arvestades, et kriitiline hääl ja ümberkujundamine tähendavad, et inimesed peaksid oma positsiooni muutmiseks ja sotsiaalsete struktuuride mõjutamiseks kasutama tehnoloogilisi võimalusi.

Raamat tähistab pööret emantsipatiivse loogika poole. See tutvustab tervitatavat ja vajalikku üleminekut ICT4D-s, kus pikemaajaliste arenguprobleemide lahendamisel ollakse vastu parohiaalsele funktsionalismile.

Liiguse paksuse vahendamine Uuemad mootmed

Mõne emantsipatiivse põhimõtte väljatöötamine ei tähenda aga alati võimu ja kontrolli IKT üle. Orlikowski on väitnud, et IKT on selle konteksti takerdunud ning tegutsejad võivad samu tehnoloogiaid rakendada märkimisväärselt erinevalt. Mõned osalejad võivad tehnoloogia kasutusele võtta viisil, mis ei muuda midagi nende tavade ja positsiooni muutmiseks, samas kui teised võivad minna isegi nii kaugele, et improviseerida disainilahendusi, mis muudavad nende keskkonna enda ja teiste jaoks.

Vastupidiselt Buskensi ja Webbi mõistele agentilisest kasutamisest võivad osalejad selle vaatenurga all teadvustada oma tehnoloogilisi seadusi. Sellisena võivad osalejad omandada oskused konkreetse IKT kasuliku rakendamiseks, omandamata oskusi uute hindamiseks või tegeleda tehnoloogia laiema mõjuga nende elule ja ühiskonnale.

Osalevad disainispetsialistid on samuti märkinud, et osalejatel on raske enne IKT-ga suhtlemist ette kujutada, kuidas IKT töötab, ja nad on pettunud, kui disainiväljundid ei vasta nende ootustele Maunder jt ; Doerflinger jt Samamoodi võib metoodika puhul, mis sunnib osalejaid kasutama tehnoloogiat, mitte näiteks osalusvideot, tehnoloogia kasutamist, näiteks osalusvideo, muutuda IKT liiga nähtamatuks, eraldades IKT kasutamiseks ja hooldamiseks vajalikud oskused ja ressursid Vallauri Üsna harva innustatakse osalisi ICT4D uuringutes osalejaid tuvastama ja vaidlustama poliitilist ja sotsiaalset ebavõrdsust, mis konkreetselt IKT-d struktureerib.

Meie ettekujutus emantsipatsiooni IKT-kesksele mõõtmele rõhutab, et IKT põhineb ka jõustruktuuridel, need on ka kultuuriliselt ümbritsetud ja kinnistunud sotsiaalsetesse suhetesse Zheng ja Stahl Sellisena on lahutatud emantsipatiivne loogika, mis rõhutab vabadust, kaitset ja võimaluste suurendamist, ning IKT struktuuriline iseloom, mis võib olla vähendav, kahjulik, sümboolne või rakendatud neutraalseks.

Kui osalusmetoodikaid, näiteks tegevusuuringuid, osaluskujundust ja osalusvideot, on IKT4D valdkonnas üha enam praktiseeritud, ei ole need meetodid konkreetselt suunatud IKT-ga seotud kriitilisele seotusele iseenesest. Kuid selle kohta, mida Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal kriitiline IKT-kaasamine kaasa tuua, pole palju uuritud.

Järgmises osas kirjeldatakse meie lähenemisviisi. Seega on see artikkel kooskõlas paljude teadlastega, kes on kutsunud üles kasutama kultuuritundlikumat lähenemisviisi IKT-le Tedre jt ; Irani jt ; Brunello Sellest vaatenurgast hõlmab kultuuri mõistmine mitmete identiteedifaktorite, nagu sugu, klass, rass, etniline kuuluvus, sugulus ja võim, joonistamist paigutatud Paks liige Kuidas suurendada Hakken ja Maté Ent nagu Hakken ja Maté on osalusliku ICT4D meetodite ja eriti osalusliku disaini PD raames väitnud, on kultuur sageli ette nähtud ühtseks ja ühtseks ontoloogilise staatusega üksuseks.

Uurime, kas Halli kultuurilise identiteedi kriitiline mõiste koos Hakkeni ja Maté keskendumisega identiteedinähtuste koondamisele pakub kriitilise IKT-osaluse kindlamat raamistust.

See vaatenurk tähendab, et IKT tajumine, kasutamine ja kujundamine genereerib kultuurilisi identiteete, mis võivad mõjutada IKT võimu ja kontrolli selles kontekstis. Osalemismeetodeid on sageli peetud vahendiks arengumaade tehnoloogiakujunduse võimsuse ebavõrdsuse vähendamiseks Dearden ja Rizvi Kuid nagu märkisid Merritt ja Stoltermanpüüdsid sellised meetodid tasakaalustada võimu ebavõrdsust ühe valdavalt lääne kultuuri piires, mis tekitab probleeme, kui disainigrupid ja kasutajad kuuluvad erinevatesse kultuurikontekstidesse.

Lisaks võivad ICT4D osalusprojektid välja töötada kontseptsiooni ja algatada teadlased, kellel on erinev kultuuritaust kui projektis. Kultuurilise identiteedi objektiiv võtab lahti võimalikud erinevused ja kutsub teadlasi ja osalejaid üles arendama kontekstipõhist teadlikkust IKTst ja Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal dünaamikast, võttes arvesse nii teadlase kui ka osalejate kultuurilise identiteedi koosmõju.

Lisaks järeldavad kultuurilise identiteedi objektiivi konstruktiivsed, praktikapõhised omadused seda, et kriitilisel IKT-l on seotuna esilekerkivaid aspekte, mille kohta teadlased peavad teadvust arendama. Osalejad saavad ka oma elus IKT kasutamise ja kujundamise osas olulise panuse anda ning osalejate IKT-d õppides ja katsetades või siis, kui nad satuvad takistustele võivad ilmneda uued emantsipatiivsed põhimõtted.

Keskendudes kultuurile kui osalusmeetodite refleksiivsele praktikale, loodame välja töötada kaasavama ja demokraatlikuma lähenemisviisi, et lõhkuda võimu koormatud tehnoloogiaga seotud ettekujutusi Irani jt Kokkuvõtvalt võtab meie analüüs kasutusele kultuurilise identiteedi objektiivi, mis keskendub IKT kriitilisele kaasatusele järgmistel teemadel: 1 situatsiooniteadlikkus IKT rollist kontekstis, 2 refleksiivsus IKT praktikas ja 3 võim ja kontroll kas IKT kasutamine või kujundamine.

Kuid me ei ole veel käsitlenud, kuidas klassi, soo, võimu ja positsiooniga seotud sügavuti süvenenud kultuuriküsimused võivad osalusmeetodites pinnale kerkida. Järgmine osa keskendub visuaalsetele meetoditele sel eesmärgil.

Abstraktne

Visuaalsetel meetoditel on palju väljakujunenud eeliseid, mis meie arvates sobivad selle ülesande täitmiseks. Me määratleme visuaalsete metoodikate all uurimismeetodeid, mis hõlmavad visuaalset elementi andmete kogumiseks või sekkumisstrateegiaks Pink Visuaalseks elemendiks võib olla foto, arvuti või käsitsi joonistatud pilt, video või muu visuaalne meedium. Neid erinevaid meediume seostatakse tavaliselt konkreetse metoodikaga, millel on erinev päritolu ja eesmärk.

Suhtume visuaalmetoodikatesse mittediskrimineerivalt ja eelistame uurida visuaalsete elementide eeliseid nende kõige laiemas tähenduses kriitilise IKT-osaluse jaoks.

Näiteks on osalusfotograafia jaoks palju lähenemisviise, kuid visuaalsete elementide kasutamisest tulenevad mõned eelised, mis läbivad osalusfotograafia meetodeid ja tulemusi. Kõigi kolme uuringu põhikomponent oli aga see, et visuaalsed elemendid aitasid artikuleerida kultuurilisi identiteete, luues silla eri kultuuritaustaga teadlaste, osalejate ja kogukonna liikmete vahel.

Eriti Holgate jt. Fotode kasutamine tavade ja kogemuste lugude jutustamiseks võiks aidata kujundada situatsiooniteadlikkust IKT Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal kaasamiseks, eriti kui paljusid kultuurilisi tegureid on keeruline verbaliseerida.

Samuti näitasid need uuringud, et visuaalsed elemendid võivad hõlbustada refleksiivsust nii psühhosotsiaalsetes kui ka inimestevahelistes mõõtmetes. IKT kriitiliseks kaasamiseks oluliste visuaalsete meetodite eeliseks on ka kaasatus. Visuaalsed meetodid võimaldavad isegi kõige marginaliseeritumal elanikkonnal oma mõtteid sõnastada ja teadlastele oma ideid selgitada. Visuaalseid meetodeid on varasemalt rakendanud Collier ja Collierkuna ta töötas kirjaoskajate põliselanikega, et mõista nende arusaamist teatud teemadest isegi siis, kui tal oli nende mõtte- ja tegemisviiside osas vähe kogemusi.

Vestluse ärakiri

Samuti Yefimova jt. Kuid Alexa peab proovivates oludes seda koos hoidma, kui ta aitab oma sõpra ja jääb terveks. Tema fännid ei pea pettuma. Kui ta läheneb majale, ütleb võõras naine - naine, kes naerab annab teada pingele - et ta on teda oodanud. Tegelikult ootab tema majas rühma inimesi, kes tunduvad teda tundvat ja ootavat.

Aga kuidas nad oleksid osanud ennustada, et see juhtub? Kuidas võiks nad on teda oodanud? Ja ennekõike mida nad tahavad? Ta meenutab lugusid, mida tema vanaema rääkis Vietnamis üles kasvamisest enne äkilisi jõhkraid maareforme.

Suurenda suure peenise suurendada liige ja kui palju

Kuidas tema perekond üleöö jõukast vaesusesse jõudis, ja tema tütar, Hươngi ema, Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal Lõuna-Vietnami sõdurite armus Hanoisse kolides kohutavalt. Nagu Duong Thu Huongi töö, kes ühel päeval väärib Nobelit, äratab ka see raamat Vietnami ajaloos üliolulise osa seestpoolt. Teie süda ei jäta seda raamatut puutumata. Võrgutav ja tark, Minu meteoriit on soovitud vestlus. Tema territoorium on Brooklyn, kuid mitte Williamsburgi turistide ja Brooklyn Heightsi miljonäride linnaosa: tema tegelased elavad tagasihoidlikult sellistes kohtades nagu Gravesend, eemal Coney Islandi poolt väljas olevatest gentrifiguritest.

Sisse Marginaalid Boyle kasutab taas oma oskust luua maailm, mis on täis märke või hakkab noir'i ökosüsteemi sattuma. Kasvas Detroitis üles Liibanoni-Ameerika toidukaupade poja, kasvas üles selle linna rahutustes, õppis seejärel Cambridge'is inglise kirjandust ja Michiganis õigusteadust.

Kolis New Yorki Linnatänavatel kõndides on ta olnud meie psühhootiliselt ahnil ajal Virgil. Ta kuuleb ja näeb New Yorki kummipuu armastuse ja kõrvalseisja valu kõrva all.

Neid luuletusi lugedes, mis pärinevad ndatest, on selge, et Joosep oli enne moekust moralistlik, sügavalt õiglusele häälestatud, sest ta oli elanud selle vastupidist. Araabiaameeriklasena on ta jälginud, kuidas USA valitsus toetas, patroneeris ja õõnestas režiime kogu Lähis-Idas. Tema hääleulatus on lihtsalt vinge. Ta oskab rääkida madalalt ja maaliliselt valgusega; ta laulab armastuslaule abielust ja kahe üksindusest; ja kui ta on vihane, saab ta punuda prosoodia, mis paneks Blake'i mõtlema, kas tema nähtud inglid olid deemonid.

Meie kurjal ajal ei pane miski sel aastal Ameerikast ega mujalt tulemata nii head kaaslast lugema neile, kes mõtlevad, kas maailm tõesti põleb. Kas Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal ajad ei jõuaks Joosepi selge visiooniga nii süngelt järele. Kõnealune juhtum: Metsapoiss tutvustab kaasahaaravat uut seeriajuhti, mononüümiga Wilde, kes oli kunagi kõrbest leitud metsik poiss, ja nüüd endine sõjaväelane, kellel pole veel varasest lapsepõlvest mälu. Sisestage kadunud tütarlaps ja sõbra palve aidata teda leida.

Teil on üks parimatest põnevusfilm. John Mandel, Klaashotell Knopf, See imal, hüpnotiseeriv raamat jälgib tegelaskujusid, kes tiirlevad mitmel moel mehest, kes juhib keerukat Ponzi-skeemi - skeemi, mis muidugi peab lõpuks lõppema. Kui öelda rohkem, tähendaks see pigem selle ära andmist, kuid piisab, kui öelda, et Mandeli uusim on sama veenev kui Jaam üksteistkuid kuidagi elegantsem, kummitavam ja kummalisem.

Ehrenreich tegi oma nime Nickel ja Dimedkohustuslik lugeda kaasahaarava reportaažiga teos, milles ta valetas American Dreami keskset põhimõtet: kui teete kõvasti tööd 40 tundi nädalas, saate sellega hakkama. Järgneva 20 aasta jooksul oleme mõistnud, kui laastavad on sissetulekute ebavõrdsuse tagajärjed riigis, mis paneb teid tasuma kõige eest: teie tervis, lastehoid, haridus Ja Ehrenreich on kogu aeg seal olnudaruandlus ja kirjutamine elust maailma rikkamas riigis. Jemisin, Linn, kelleks saime Orbiit, Jemisin on tagasi.

Jemisini spekulatiivse romaani eeldus on see, et igal suurlinnal on inimese avatar, kes juhatab seda oma küpsuse kaudu, seevastu seistes vastu ka maavälisele nemesisele, kes püüab seda hävitada. New Yorgi avatar on aga üksi võitlemiseks liiga nõrk ja seega toodab iga viiest linnaosast oma avatari: mitmekülgne tegelaste kogu, mis on linnaosade endi järgi nimetatud. Kas viis avatarit saavad kokku, et triumfeerida salapärase Valges Naise üle? Jemisin kasutab oma lugu, et rääkida gentrifikatsioonist, politseivägivallast ja muudest tänapäevastest probleemidest, mida pole tema ilukirjanduses varem nii otseselt käsitletud.

Oma väga leidliku, alati tähelepaneliku ja moraalselt tõsise nagu peab olema kogu suurepärane komöödia Sisestage Aardvarkvõõrandab ta meie taunitavat poliitilist hetke uuesti ja aitab seeläbi selle talutavaks muuta. As Karja algab, feministliku kaastööstuse idufirma omanik haihtub eelõhtul ettevõtte kohta suure teatega.

Tema mitte nii truu stoogi ülesanne on teada saada, mis toimub, ja paljastada tumedad saladused ettevõtte asutamise taga. Kuna keegi, kelle hoone võttis hiljuti üle WeWork ja kes peab nüüd lifti ootama 10 minutit, ei saa ma seda raamatut piisavalt kinnitada. Kui Lena vanaema sureb ja pere võlg selgub, langeb Lena ülikoolist välja ja asub kõrgepalgalisele tööle Lakewoodi eraldatud linna.

Ta elab siin mugavalt vastutasuks osalemise eest salajases programmis, kus toimuvad kummalised asjad: silmatilgad muudavad inimeste iiriste värvi, pillid lubavad halbadest mõtetest vabaneda jne.