Mees liige nende suurus. Mees, kes võtab võlad endale ja kaob

Flash playeri allalaadimiseks kliki siia , et minna Adobe lehele. EKVA esindamine spordi- ja teistes organisatsioonides ja asutustes; 8. Käesolev konventsioon seob üksnes neid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liikmeid, kelle ratifitseerimiskirjad on peadirektori juures registreeritud.

Yandere Dev FULL interview (Talks game development \u0026 ALLEGATIONS) Gives me advice on good character

Konventsioon nr Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peakonverents, olles kokku kutsutud Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu poolt Genfis ja tulnud kokku oma kolmekümne neljandale istungjärgule 6. Artikkel 1 Käesoleva konventsiooni tähenduses: a mõiste «tasustamine» hõlmab tavalist, põhi- või miinimumpalka ning igasugust lisatasu, mida tööandja maksab töötajale otse või kaudselt sularahas või loonusena, ja mis tuleneb töötaja tööst; b mõiste «mees- ja naistöötajate võrdne tasustamine võrdväärse töö eest» viitab tasustamismääradele, mis on kehtestatud soolisel pinnal diskrimineerimata.

Artikkel 2 1. Iga liikmesriik edendab abinõudega, mis sobivad tasustamismäärade kehtestamiseks olemasolevate meetoditega, ning — niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas niisuguste meetoditega — kindlustab kõigi töötajate suhtes mees- ja naistöötajate võrdväärse töö eest võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise.

Seda põhimõtet võidakse rakendada: a riigi seadusandluse abil; b seaduslikul alusel loodud või tunnustatud palga kindlaksmääramise mehhanismi abil; Mees liige nende suurus tööandjate ja töötajate vaheliste kollektiivlepingute abil; või d nende erinevate abinõude kombinatsiooni abil.

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon

Artikkel 3 1. Kus selline tegevus aitab kaasa käesoleva konventsiooni sätete elluviimisele, võetakse meetmeid, edendamaks ülesannete objektiivset hindamist tehtava töö alusel. Meetodeid, mida selletaolisel hindamisel järgitakse, võivad valida tasustamismäärade kehtestamise eest vastutavad ametivõimud või, kus niisugused määrad kehtestatakse kollektiivlepingutega, nende osapooled.

Erinevaid tasustamismäärasid töötajate vahel, mis vastavad erinevustele tehtavas töös ja mis määratakse selletaoliste objektiivsete hinnangute kaudu kindlaks sugu arvestamata, ei loeta vastuolus olevaks põhimõttega mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest.

Artikkel 4 Iga liikmesriik teeb sobival viisil koostööd vastavate tööandjate ja töötajate organisatsioonidega, eesmärgiga viia ellu käesoleva konventsiooni tingimused. Artikkel 5 Käesoleva konventsiooni ametlikud ratifitseerimiskirjad saadetakse Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile registreerimiseks.

Artikkel 6 1.

Suurendage maja liikmeid

Käesolev konventsioon seob üksnes neid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liikmeid, kelle ratifitseerimiskirjad on peadirektori juures registreeritud. Konventsioon jõustub kaheteistkümne kuu möödudes päevast, mil kahe liikme ratifitseerimiskirjad registreeriti peadirektori juures. Konventsioon jõustub iga liikme suhtes kaheteistkümne kuu möödudes tema ratifitseerimiskirja registreerimisest.

Artikkel 7 1. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikirja Käesoleva artikli 1.

Ei saa liikme suurendada

Iga Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liige võib igal ajal oma hilisema avaldusega tühistada kõik oma varasemas avalduses sisalduvad piirangud või osa neist vastavalt selle artikli lõike 1 alapunktidele b, c või d. Iga Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liige võib igal ajal, kui käesolev konventsioon kuulub artikkel 9 sätete kohaselt denonsseerimisele, saata peadirektorile avalduse, mis muudab ära varasema Mees liige nende suurus tingimused ja väljendab hetke seisukohta võimalike eritingimustega territooriumide suhtes.

Artikkel 8 1. Asjassepuutuv Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liige, liikmed või rahvusvaheline ametivõim võivad igal ajal öelda oma hilisema avaldusega täielikult või osaliselt lahti õigusest rakendada ükskõik missuguses varasemas avalduses kindlaks määratud muudatust. Asjassepuutuv Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liige, liikmed või rahvusvaheline ametivõim võivad igal ajal, kui käesolev konventsioon kuulub artikli 9 kohaselt denonsseerimisele, saata Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile avalduse, mis muudab igas muus suhtes ära iga varasema avalduse tingimused ja määrab kindlaks hetke seisukoha konventsiooni rakendamise suhtes.

Artikkel 9 1. Käesoleva konventsiooni ratifitseerinud liige võib selle denonsseerida Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile registreerimiseks saadetud aktiga kümne aasta möödumisel päevast, mil konventsioon esmakordselt jõustus.

Account Options

Selline denonsseerimine ei jõustu enne aasta möödumist päevast, mil see registreeriti. Iga liige, kes käesoleva konventsiooni on ratifitseerinud ja kes ei kasuta eelmises lõikes mainitud kümneaastase perioodi möödumisele järgnenud aastal denonsseerimisõigust, mis on ette Mees liige nende suurus selles artiklis, seotakse veel üheks kümneaastaseks perioodiks, mille järel ta võib käesoleva konventsiooni denonsseerida selles artiklis ettenähtud tingimuste alusel pärast iga kümneaastase perioodi möödumist.

Artikkel 10 1. Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektor teeb kõigile Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liikmetele teatavaks kõigi talle organisatsiooni liikmete poolt saadetud ratifitseerimiskirjade, avalduste ja denonsseerimiste registreerimise.

Organisatsiooni liikmetele talle saadetud teisest ratifitseerimiskirjast teatamisel juhib peadirektor organisatsiooni liikmete tähelepanu kuupäevale, mil konventsioon jõustub. Artikkel 11 Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektor saadab vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklile Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile registreerimiseks täielikud andmed kõigi, kooskõlas eelnevate artiklite sätetega registreeritud ratifitseerimiskirjade, avalduste ja denonsseerimisaktide kohta.

Artikkel 12 Vajaduse korral esitab Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu peakonverentsile aruande käesoleva konventsiooni toimimise kohta ja kaalub, kas on otstarbekas peakonverentsi päevakorda võtta konventsiooni täielik või osaline muutmine.

Taiuslik liikme suuruse ulevaated

Artikkel 13 1. Kui konverents võtab vastu uue konventsiooni, mis täielikult või osaliselt muudab käesolevat konventsiooni, ja kui uus konventsioon ei näe ette teisiti, siis: a uue, muudetud konventsiooni ratifitseerimine liikme poolt toob, sõltumata ülalnimetatud artikli 9 sätetest, ipso Mees liige nende suurus kaasa käesoleva konventsiooni kohese denonsseerimise, kui uus, muudetud konventsioon on jõustunud; b päevast, millal uus, muudetud konventsioon jõustub, ei ole käesolev konventsioon enam liikmetele ratifitseerimiseks avatud.

Üldsätted 1.

Käesolev konventsioon säilitab igal juhul jõu oma praegusel kujul ja praeguse sisuga nende liikmete suhtes, kes on selle ratfitseerinud, kuid kes ei ole ratifitseerinud muudetud konventsiooni. Artikkel 14 Käesoleva konventsiooni inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdse jõuga.

Eelnev on konventsiooni autentne tekst, mis on nõuetekohaselt vastu võetud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peakonverentsi poolt tema kolmekümne neljandal istungjärgul, mis peeti Genfis ja kuulutati lõppenuks juunikuu kahekümne üheksandal päeval Selle tõenduseks oleme lisanud oma allkirjad augustikuu teisel päeval Article 2 1. Each Member shall, by means appropriate to the methods in operation for determining rates of remuneration, promote and, in so far as is consistent with such methods, ensure the application to all workers of the principle of equal remuneration for men and women workers of equal value.

Neil ja veel kümnetel teistel sarnase jabura nime all Eesti äriregistrisse kantud firmadel on mitmeid ühiseid jooni.

This principle may be applied by means of — a national laws or regulations; b legally established or recognised machinery for wage determination; c collective agreements between employers and workers; or d a combination of these various means.

Article 3 1. Where such action will assist in giving effect to the provisions of this Convention measures shall be taken to promote objective appraisal Mees liige nende suurus jobs on the basis of the work to be performed.

The methods Mees liige nende suurus be followed in this appraisal may be decided upon by the authorities responsible for the determination of rates of remuneration, or, where such rates are determined by collective agreements, Mees liige nende suurus the parties thereto.

Differential rates between workers which correspond, without regard to sex, to differences, as determined by such objective appraisal, in the work to be performed shall not be considered as being contrary to Mees liige nende suurus principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal value.

Article 4 Each Member shall co-operate as appropriate with the employers' and workers' organisations concerned for the purpose of giving effect to the provisions of this Convention. Article 5 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6 1.

Andmestiku eelvaade ei ole praegu kättesaadav.

This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 7 1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate — a the territories Mees liige nende suurus respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification; b the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications; c the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable; d the territories in respect of which it reserves its decisions pending further consideration of the position.

Nende juured ulatuvad eelmise sajandi algusesse, mil nende esivanemad maailma paremaks muutmise eesmärgil osalesid kõikidel tööliste ja talupoegade ülestõusudel Muusikaline anne on samuti pärit aegadest, kus esivanemad asumisel olles heietasid viisijuppe, mis suust-suhu kandes levisid rahvamassidesse. Aktiivsemalt hakkas MM muusikaga tegelema kaheksakümnendatel, kui osales õitsva kodumaa ülesehitusel EÜE ridades. Vaatamata väga erinevatele maailmavaadetele ja inimnatuuridele suudeti liita kogu kollektiivi loomingulised mõtted ja ideed ning valada need muusikasse.

The undertakings referred to in subparagraphs a and b of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in this original declaration in virtue of subparagraphs bc or d of paragraph 1 of this Article. Any Member may, Kuidas maarata suurust liige mees any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 8 1. Kuidas liige suureneb communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraphs 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the Mees liige nende suurus of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.

The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 9 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Mees liige nende suurus of the International Labour Office for registration.

Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10 1.

Eesti riigi infoportaal | nommetennis.ee

The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to Mees liige nende suurus by the Members of the Organisation. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which Mees liige nende suurus Convention will come into force.

Article 11 The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles. Article 12 At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides — a the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force; b as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.