Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto. 52009DC0466

Kõik rahaga seotud küsimusi täna jäeti arutamata. Vahemere olukord on vastupidine sellele, mis valitseb muude ELi poolsuletud merede puhul: näiteks Läänemerel piiride määramisega seotud küsimused on enamik riike lahendanud ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt ning merevööndites on kokku lepitud. Majandustegevusest tulenev väga suur surve Vahemere ökosüsteemile kasvab jätkuvalt.

Sissejuhatus ELi integreeritud merenduspoliitika vastuvõtmisele Vahemeri on parim näide merepiirkonnast, kus inimtegevusega võiks suurendada merenduse majanduslikku kasu, mõjutades ökosüsteeme sealjuures märkimisväärselt vähem. Tegelik olukord on siiski muu: piirkonnas on üle 20 rannikuriigi, kelle majanduslik areng ja haldussuutlikkus on erinevad ning kelle vahel on olulisi poliitilisi erimeelsusi, sealhulgas seoses maa- ja merealade piiride määratlemisega.

Erinevalt muudest poolsuletud meredest nagu Läänemeri või Must meri, on suur osa Vahemerest avamere vetes, mis toob kaasa konkreetseid juhtimisega seotud probleeme. Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto hulgas on seitse ELi liikmesriiki, kaks kandidaatriiki ning kolm võimalikku kandidaatriiki, kelle suhtes kohaldatakse ELi laienemispoliitikat.

Ülejäänud riikidel on tugevad ja kindlad suhted ELiga, peamiselt Euroopa naabruspoliitika kaudu. Kõik peale ühe riigi on Vahemere Liidu liikmed. Käesolevas teatises tutvustatakse mehhanisme ja vahendeid, mida tuleks kasutusele võtta integreeritud lähenemisviisi rakendamiseks Vahemere merenduse juhtimises. Teatise eesmärk on täiendada erinevaid valdkondlikke meetmeid, mida EL edendab Vahemere piirkonnas. Integreeritud merenduspoliitika on suunatud peamiselt küll liikmesriikidele, kuid käesolevas teatises kutsutakse üles tugevdama vajalikul määral üldist koostööd ELi-väliste Vahemere piirkonna riikidega.

Vahemere rannikul elab üle miljoni inimese ning turismihooajal see arv kahekordistub. Seal tegutsevad pooled ELi kalalaevad peamiselt väiksemad laevad ja kalapaadid ning suureneb merevesiviljelus. Survet kalavarudele suurendavad ka Vahemere lõunapiirkonna ja ELi-väliste riikide laevad. Majandustegevusest tulenev väga suur surve Vahemere ökosüsteemile kasvab jätkuvalt. Kuigi praegune majanduskriis mõjutab sektorit oluliselt, on tõenäoline, et mereliikluse tihenemine siiski jätkub sõitjate ja kaupade sh energia transpordi ning turismi suurenemise tõttu.

Näiteks kruiisiturism on Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto kasvanud ning iga Vahemere suuremat sadamat külastab aastas üle miljoni kruiisituristi.

Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto Kuidas iseseisvalt iseseisvalt suurendada

Pidevalt suureneva inimtegevuse ja majanduskasvu tulemusena on keskkonnaseisund halvenenud. Vahemere tundlikku merekeskkonda ohustavad maalt ja laevadelt tulenev reostus, prügi, bioloogilisele mitmekesisusele avalduv mõju, ülepüük ja rannikualade olukorra halvenemine.

Vahemere Liit on seadnud üheks prioriteediks Vahemere saastest puhastamise[2]. Rannikuala ning selle kultuuri- ja looduspärandit, sealhulgas rohkem kui UNESCO kaitse all olevat objekti, varitsevad üha suuremad ohud.

Suurendada Polovova keha foto

Valitsustevaheline kliimamuutuste rühm on nimetanud Vahemere piirkonna kriitiliseks piirkonnaks, mida ohustavad kõige rohkem üleujutused, rannikuala erosioon ning pinnase seisundi täiendav halvenemine,[3] ning millel on vaja vahendeid, et aidata kaasa kliimamuutustega kohanemisele. Piirkonna peamine mure on meritsi toimuv ebaseaduslik sisseränne ning selle nähtusega võitlemine ja inimkaotuste ärahoidmine nõuab koostööd Vahemere piirkonna partneritega.

Juhtimise parandamine merenduses Eespool nimetatud probleemide lahendamiseks tuleb kõrvaldada kaks peamist juhtimisega seotud nõrka kohta.

Esiteks, enamikes Vahemere riikides vastutab iga valdkondliku poliitika elluviimise eest erinev ametiasutus ning iga rahvusvahelise lepingu kohaldamiseks on omad Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto, mille tõttu on keeruline saada ülevaadet merega seotud tegevuse kumulatiivse mõju kohta sealhulgas vesikonna tasandil. Teiseks on rannikuriikidel keeruline kavandada, korraldada ja reguleerida tegevust, mis mõjutab vahetult nende territoriaalmerd ja rannikuala, kuna suure osa merealast moodustab avameri.

Kaks nimetatud asjaolu koos tekitavad olukorra, kus poliitika ja tegevus kipuvad kujunema teineteisest eraldi ning puudub vajalik kooskõla kõikide merd mõjutavate tegevusalade ning kohalike, riigi tasandi, piirkondlike ja rahvusvaheliste osaliste vahel.

Category: Health & Beauty

Sellest omakorda tulenevad muud hea juhtimise seisukohast olulised küsimused nagu sidusrühmade osalemine, otsuste tegemise läbipaistvus ning kokkulepitud eeskirjade rakendamine. Vahemere rannikuriikide osatähtsus Integreeritud merenduspoliitika alus on strateegilise ja integreeritud lähenemisviisi väljatöötamine riiklikul tasandil[4]. Vahemere-äärseid liikmesriike julgustatakse jätkama jõupingutusi integreeritud merenduspoliitika kujundamisel. Komisjon on kehtestanud teabe ja dokumentide vahetamise süsteemi, et lihtsustada parimate tavade vahetamist[5].

Mõned liikmesriigid on juba teinud konkreetseid samme merenduse juhtimise parandamiseks.

Suurendada Polovova keha foto 5. Resumen de este artículo. Suurenenud Polovova keha kodus; õppida, kuidas laiendada oma peenist. See sisaldab beeta-alaniini, kreatiini ja arginiini ning mõjub enne treeningut ergutavalt. Mõeldud edasijõudnud sportlastele, kes soovivad maksimaliseerida lihaste varustatust elutähtsate toitainete ja hapnikuga, parandada vastupidavust, suurendada lihasjõudu ja -massi.

Siiski on vaja teha täiendavaid jõupingutusi, eelkõige selleks, et luua eri poliitikate kooskõlastamiseks ette nähtud ja volitatud otsustusstruktuurid. Komisjon teeb järgmist: - teeb ettepaneku, et liikmesriikide kõrgetasemelised teabekeskused käsitleksid korrapäraselt Vahemere piirkonnaga seotud küsimusi, et arutada edusamme integreeritud merenduspoliitika rakendamise alal; - julgustab liikmesriike vahetama parimaid tavasid merenduse integreeritud juhtimise alal, eelkõige Vahemere piirkonda käsitlevate Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kavade raames.

Kuna Vahemeri on poolsuletud meri ning merenduse mõju on piiriülene, tuleb suurendada koostööd ELi-väliste Vahemere piirkonna partneritega.

Prantsusmaa tahab kasutada terroristide jälitamiseks tehisintellekti

Eespool nimetatud teabevahetust tuleks laiendada ELi-välistele riikidele, kes on huvitatud integreeritud lähenemisviisi kohaldamisest. Selleks võiks ELi-väliseid partnereid kutsuda üles määrama kontaktpunktid, kes võiksid vajaduse korral osaleda kogu vesikonda hõlmavas kõrgetasemelises dialoogis. Integreeritud merenduspoliitika alane koostöö ja sellest tulenev parem juhtimine põhinevad samuti Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto mitmepoolsel raamistikul, Vahemere Liidu tegevusel, olemasolevatel kahepoolsetel lepingutel ja Euroopa naabruspoliitika raames tehtaval piirkondlikul koostööl ning suhetel kandidaatriikide ja võimalike kandidaatriikidega.

Kuidas suurendada peenise üsna suur hulk, ja siin on mõned neist: Jelqing; Vaakum; Kaalu; Ravimid, suukaudsed ravimid; Ravimid kujul geelid, salvid ja kreemid; Kirurgiline sekkumine; Massaaž; Extender; Otsik liige. Loomulikult, peaaegu kohe tulemusi saab tuua ainult kirurgiline sekkumine. Aga kui tahad ilma operatsiooni — aega võtab veidi rohkem, kuid riskid ei ole peaaegu mingit.

Komisjon on vastu võtnud otsuse: - moodustada integreeritud merenduspoliitika alane töörühm, et algatada dialoog ja vahetada parimaid tavasid ELi väliste Vahemere rannikuriikidega; - pakkuda Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi[6] kaudu tehnilist tuge nendele Vahemere piirkonna partneritele, kes näitavad üles huvi integreeritud lähenemisviisi vastu merenduses, ning suurendada selle abil teadlikkust ja aidata kehtestada eesmärke ja rakendusmehhanisme.

Mereala juhtimine Enamike merega seotud tegevuste reguleerimise peamine raamistik on ette nähtud Konventsiooni on ratifitseerinud kõik Vahemere rannikuriigid, välja arvatud Türgi, Süüria, Iisrael ja Liibüa.

Praegu moodustab suure osa Vahemere merealast avameri. Selline jaotus tähendab seda, et suur osa Vahemerest on väljaspool rannikuriikide jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste kohaldamisala. Seepärast ei ole kõnealustel riikidel seadusandlikke ja täidesaatvaid volitusi kõnealustest piirkondadest väljaspool toimuva inimtegevuse ulatuslikuks reguleerimiseks, sealhulgas merekeskkonna kaitsmiseks ning kalapüügi ja energiaallikate arendamise kontrollimiseks.

Riigid võivad võtta meetmeid üksnes oma Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto ja laevade suhtes. Piirkondlike konventsioonide raames on teatud ulatuses võimalik ühiselt võtta teatavaid meetmeid merekeskkonna ning elusressursside kaitsmiseks ja haldamiseks, kuigi probleeme tekitab vastuvõetud otsuste jõustamine sealhulgas kolmandate riikide suhtes. Kõnealuse olukorra on tekitanud asjaolu, et probleemid, mis kaasnevad piirnevate riikide vahel merepiiride määramisega üksnes meremiili laiusel merealal, on seotud keeruliste ja poliitiliselt tundlike vaidlustega.

Vahemere olukord on vastupidine sellele, mis valitseb muude ELi poolsuletud merede puhul: näiteks Läänemerel piiride määramisega seotud küsimused on enamik riike lahendanud ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt ning merevööndites on kokku lepitud.

Mitmepoolse koostöö puhul käsitlevad merendusalased rahvusvahelised ja piirkondlikud kokkulepped üksnes üht sektorit, kui mõned erandid välja arvata. Komisjon on käivitanud uuringu, mille eesmärk on tuvastada peamised kitsaskohad, mis takistavad kehtivate kokkulepetega vastuvõetud otsuste ratifitseerimist, rakendamist ja täitmist, ning leida organisatsioonid, kes tegelevad vesikonna merendusküsimustega, ja võimalused mitmepoolse koostöö ja abi tõhustamiseks.

Valdkonnaülese lähenemisviisi rakendamiseks on vaja läbipaistvamat ülevaadet nimetatud organisatsioonide tehtud tööst, sealhulgas tuleb välja selgitada, kas kõnealuste organisatsioonide vastuvõetud või soovitatud sätteid järgitakse täies ulatuses ning kas sätete täitmist kontrollitakse süstemaatiliselt.

Samuti on vaja suuremat selgust seoses rannikuriikide rolli ja vastutusega, eelkõige merevööndite säästval majandamisel. Arvestades poliitilisi ja majanduslikke erinevusi, võiks toetada mereala juhtimise parandamist alampiirkonna tasandil.

EUR-Lex - DC - ET

Juhtimist aitaks eelkõige parandada see, kui piirnevad riigid lepiksid kokku ühises merepiiris või haldaksid elusaid või Mis harjutusi vaja laiendada seksuaalse liikme ressursse ühiselt. Sidusrühmad on juba juhtinud valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide tähelepanu sellele, et kõnealuste probleemide lahendamine nõuab kiiret tegutsemist.

Komisjon teeb järgmist: - toetab mereala juhtimise parandamiseks sealhulgas alampiirkonna tasandil struktureeritud ja mitteametlikku dialoogi Vahemere rannikuriikide vahel kõrgetasemeliste kohtumiste ning akadeemiliste ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu; - esitab ülevaate kehtivatest lepingutest ja Vahemere merendusega seotud organisatsioonidest; - esitab soovitusi kehtivate lepingute kooskõlastamiseks ning valdkondadevahelise koostöö parandamiseks organisatsioonide vahel; - toetab kahepoolsete suhete raames jätkuvalt UNCLOSi konventsiooni ratifitseerimist ja kooskõlastatud rakendamist; - käivitab uuringu merevööndite määramisega seotud kulude ja tulude kohta.

Sidusrühmade parem kaasamine Sidusrühmade jõuline kaasamine on integreeritud merenduspoliitikas olnud algusest peale väga olulisel kohal. Kodanikuühiskond toetab dialoogi tõhustamist piirkondlikul tasandil, mis aitaks parandada juhtimist Vahemerel. Hiljuti moodustati Vahemere piirkonnas piirkondlik nõuandekomisjon, mis koondab kalandussektori sidusrühmi.

Sidusrühmade kaasamine on ka edaspidi väga olulisel kohal Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto merenduspoliitika rakendamisel Vahemere piirkonnas.

Komisjon teeb järgmist: - julgustab sidusrühmade ühendusi käsitlema korrapäraselt Vahemerega seotud küsimusi integreeritud merenduspoliitika prioriteetide väljaselgitamiseks vesikonna tasandil; - uurib võimalusi kõikidest rannikuriikidest pärit sidusrühmade paremaks ühendamiseks.

Keila linn replied · 1 reply Keila linn Erand on lasteaiad.

Mereala integreeritud juhtimise valdkonnaülesed vahendid Merenduse juhtimise parandamine tuleb siduda valdkonnaüleste vahenditega, mille eesmärk on suurendada merendusega seotud võimalikku majanduskasvu ning tagada keskkonnakaitse ja rannikuala elanike parem tulevik. Mereala ruumiline planeerimine ja merendusstrateegiad Hoolimata praeguse majanduskriisi mõjust on oodata merega seotud tegevuse suurenemist Vahemerel alates mereliikluse tihenemisest kuni taastuvenergia arendustegevuse ja turismi hoogustumiseni.

Category: Health

Mereala ruumiline planeerimine aitab paremini ära kasutada vesikonna kasvupotentsiaali ja optimeerida tulemusi Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto tagada samal ajal keskkonna hea seisund.

Mereala ruumiline planeerimine on tõhus vahend ökosüsteemil põhinevaks majandamiseks, merega seotud tegevuste omavaheliste mõjude käsitlemiseks, mereala kasutamisega seotud vaidluste lahendamiseks ning mereelupaikade kaitsmiseks.

Tegevuskava käsitlevas komisjoni teatises[8] Kapslid liikmete suuruste suurendamiseks esitatud põhimõtted, millest liikmesriigid võiksid lähtuda mereala ruumilise planeerimise lähenemisviiside väljatöötamisel, ning neist võib olla kasu ka Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto Vahemere piirkonnaga laiemalt.

Võrreldes muude vesikondadega on mereala ruumiline planeerimine Vahemerel endiselt tagasihoidlik, mille põhjuseks võivad olla jätkuvad vaidlused merevööndite ja nende piiride määramise üle. Need küsimused tuleb lahendada, et mereala ruumilist planeerimist oleks võimalik vajalikul määral edendada. ELi liikmesriigid on kokku leppinud, et Kõnealuste kohustuste täitmine koostöös piirkondlike merekonventsioonide osalistega eelkõige Barcelona konventsiooni osalistega ja Vahemere üldise kalanduskomisjoni liikmetega või alampiirkonna tasandil, on väga oluline integreeritud merenduspoliitika rakendamiseks Vahemerel.

Lisaks on nn Vahemere määrusega[10] ette nähtud integreeritud ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalanduse majandamisele. Seda täiendab veelgi ELi ühise kalanduspoliitika eelseisev reform[11]. Komisjon teeb järgmist: - käivitab Vahemere vesikonna mereala ruumilist planeerimist käsitleva uuringu, mille eesmärk on määrata kindlaks ruumiliseks planeerimiseks sobivad alad, analüüsida takistusi ning pakkuda välja võimalikke lahendusi mereala ruumiliseks planeerimiseks teatavates alampiirkondades või teatavatel merealadel; - seejärel käivitab projekti, et katsetada mereala ruumilist planeerimist alampiirkonna tasandil ning toetada konkreetseid piiriüleseid tegevusi; - aitab ühise rakendusstrateegia kaudu liikmesriikidel täita merestrateegia raamdirektiivi kohaselt võetud kohustusi seoses riiklike merestrateegiatega, sealhulgas aitab läbi viia mereakvatooriumi ja selle kasutusviiside ulatuslikku hindamist Rannikualade ja saarte integreeritud juhtimine Nii kliimamuutused, sadamate areng, rannikuturism ja sellega seotud investeeringud kui ka merepärandi ja merekeskkonna sh NATURA alad kaitsmine nõuab integreeritud lähenemisviisi Vahemere rannikualade juhtimisele.

Komisjon on võtnud kohustuse tagada, et ranniku- ja merealadel pööratakse eelkõige tähelepanu kliimamuutustega kohanemisele, nagu on osutatud valges raamatus[12]. Merepärandi kaitsmist ning selle sidumist muude tegevustega, arvestades samal ajal majandus- ja keskkonnahuve, jätkatakse ka selliste olemasolevate algatuste kaudu nagu Euroopa turismi parimad sihtkohad ja Euroopa Liidu kultuuripärandi auhind Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto Europa Nostra autasu.

  • Kas on voimalik liikme foto suurendada
  • Suurendada Polovova keha foto
  • Prantsusmaa tahab kasutada terroristide jälitamiseks tehisintellekti | Välismaa | ERR
  • Michael Sokolshchik kasv liige; milline peaks olema argpüks nisit ajal suurendada liige; Ja Kuzma Luntik ja mila ja Pchelenok ja must uss; Kas tomatid aitab tõsta liige; Kas on võimalik laiendada oma peenist, kui te tõmmake see; suurendades programmi liikmed Izmail; Looduslik peenise laienemise.
  • Välismaa Prantsusmaa valitsus tahab kasutada tehisintellekti, et jälgida terrorismis kahtlustatavate inimeste interneti kasutamist.

Sellega seoses on kogu ajalooliselt kultuuririkkas Vahemere vesikonnas väga suured arenguvõimalused. Valdkonnaülene juhtimine aitab Vahemere rannikupiirkondadel paremini tagada sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku jätkusuutlikkust integreeritud viisil. Vahemere-äärsed liikmesriigid töötavad praegu välja rannikuvööndi kompleksse majandamise riiklikke strateegiaid ning Euroopa Komisjon kirjutas hiljuti alla esimesele rannikuvööndi kompleksset majandamist käsitlevale ning kogu vesikonda hõlmavale õigusaktile, mis võeti vastu Barcelona konventsiooni raames[13].

Siiski on vaja võtta täiendavaid meetmeid, et paremini kooskõlastada avamerel ning maismaal maismaa ja mere piirialal toimuvat merega seotud tegevuse majandamist. Eelkõige on see oluline saarte puhul, kus ühendus maismaaga on eriti tähtis. Liikmesriike ergutatakse välja töötama integreeritud strateegiaid ning kehtestama süsteemi parimate tavade vahetamiseks, et lahendada saarealadega seotud probleeme.

Samuti on vaja suurendada Vahemere rannikuvööndi kompleksse juhtimisega seotud teadmisi. Kui edendada pidevalt ökosüsteemist lähtuvat ühtset lähenemisviisi maismaal, merel ja nende piirialal, peaks Vahemere vesikonna integreeritud merenduspoliitika väljatöötamine lisama rannikuvööndi kompleksse juhtimise rakendusvõimalusi Vahemere piirkonnas.

Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto Kuidas suurendada veega veega

Komisjon teeb järgmist: - koostab veebipõhise loetelu rannikuvööndi kompleksse majandamise vahenditest, parimatest tavadest ja juhtumiuuringutest, et kõnealust majandamisviisi paremini rakendada; - toetab ELi seitsmenda raamprogrammi kaudu Vahemere rannikuvööndi kompleksset majandamist käsitlevate teadmiste suurendamist, pöörates erilist tähelepanu rahvusvahelisele koostööle; - uurib mere- ja maismaategevuste kooskõlastamise võimalusi punktis 4.

Teadmistepõhiste meetmete toetamine Säästva meremajanduse ja rannikuala tõhusa majandamise arenguks on vaja parimatele viimastele teadussaavutustele toetuvat poliitikat. Selleks et hinnata merede keskkonnaseisundit ning loodusvarade kasutamise võimalusi, on vaja korrapäraselt koguda põhiandmeid. Komisjon toetab jätkuvalt teaduslike tõendite ja andmete kogumist ühise kalanduspoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide kohaldamisel Vahemere piirkonnas.

Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto Suurendage liikme suuruse allalaadimist

Samuti uuritakse ELi-väliste Vahemeremaadega täiendava koostöö võimalusi põhiandmete kogumisel ühisprogrammide ja suutlikkuse suurendamise kaudu. Hiljuti avaldatud ELi mere- ja merendusuuringute strateegia[14] abil soovitakse teadusuuringute integreerimise kaudu parandada uuringute tõhusust ja kvaliteeti. Samuti tunnistatakse strateegias vajadust suurendada rahvusvahelist teaduskoostööd, mis on oluline merenduse integreeritud majandamiseks ühistel meredel.

Strateegia rakendamisega püütakse panna alus Vahemere piirkonna paremini integreeritud juhtimisele. Selleks et leida sidusaid lahendusi, mis on vajalikud Euroopa merede kogu majandusliku potentsiaali ärakasutamiseks lähtudes ökosüsteemil põhinevast lähenemisviisist, tuleb parandada mereuuringute infrastruktuuri, integreerida teadusuuringute ja tehnoloogia arendamist merendusklastrite ja tehnoloogiaplatvormide kaudu ning luua sünergia liikmesriikide ja piirkondade vahel.

Eelkõige tuleks toetada mitut teadusharu hõlmavaid merepõhja vaatlusi, mis aitaks paremini mõista tsunamiohtu ja olukorda jälgida. Lisaks töötab komisjon praegu välja Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku EMODNETet parandada teadmiste infrastruktuuri ning ületada andmete kogumisega, neile juurdepääsuga ja nende kasutamisega seotud takistused. Koostamisel on Euroopa mereatlas, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ja kujundada vesikondades ühine mererahva identiteet. Kõnealused vahendid hõlmavad kogu vesikonda.

Komisjon teeb järgmist: - pöörab ühise merendusalase Euroopa Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto hõlmava võrgustiku ERA-NETi loomisel erilist tähelepanu Vahemere piirkonnale; võrgustiku eesmärk on parandada liikmesriikide vahelist koostööd Visualiseerimise liikme suurenemine alal; - määratleb kogu vesikonda hõlmava Vahemere piirkonna pikaajalise teaduskoostöö strateegilise raamistiku, mis võimaldab ühiseid probleeme käsitleva struktureeritud tegevuse kaudu arendada koostööd mereuuringute alal; - viib ELi seitsmenda raamprogrammi raames läbi mitut teemat hõlmava uuringu, mille eesmärk on siduda omavahel kõikide asjakohaste teadusharude andmed Vahemere kohta.

Integreeritud järelevalve turvalise ja ohutu mereala tagamiseks Selleks et merel toimuvat tegevust tõhusalt majandada ning lahendada peamised ohutuse ja turvalisusega seotud probleemid Vahemere piirkonnas, on vaja merega seotud tegevuse ja mereoperatsioonide järelelvalvet. Laevaõnnetuste ja laevadelt pärit reostuse sh nafta ebaseaduslik merre heitmine vältimiseks on oluline, et liikmesriigid rakendaksid täpselt mereohutuse alaseid ELi õigusakte ning et suurendatakse Vahemere piirkonna partnerriikide veeteedeametite ja sadamate suutlikkust.

Mereohutust, turvalisust ja merekeskkonna kaitset käsitleva ELi rahastatava piirkondliku projektiga SAFEMED toetatakse Vahemere-äärsete liikmesriikide ja partnerriikide vaheliste regulatiivsete ja struktuursete lahknevuste vähendamist.

Lisaks teeb komisjon Euroopa Meresõiduohutuse Ametile ettepaneku alustada Vahemere piirkonna partneritega tehnilist koostööd, mis hõlmab muu hulgas reostustõrjelaevadega varustamist merereostusega seotud õnnetuste puhul[15]. Laevaliikluse järelelvalve puhul kaalutakse automaatse identifitseerimissüsteemi Vahemere piirkondliku serveri võimalikku laiendamist.

Frontex on viimastel aastatel suurendanud ulatusliku ebaseadusliku sisserände all kannatavate Vahemere piirkonna liikmesriikide toetamist[16]. Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto toetab dialoogi ja rahalise abi kaudu Vahemere piirkonna partnerite kaasamist Frontexi koordineeritud tegevustesse kõnealuses piirkonnas.

Praeguse ajani on merenduse järelevalve toimunud sageli valdkonnapõhiselt, mis tähendab seda, et järelevalveandmeid kogutakse riiklikul tasandil mitmekordselt ning seda teevad erinevad ametiasutused. Seda silmas pidades on integreeritud merenduspoliitika üks peamine eesmärk merendusalase järelelvalve integreerimine, soodustades teabevahetust ning tõhustades koostööd merel toimuva seire ja järelelvalve eest vastutavate riiklike ametiasutuste vahel[17] ilma, et see mõjutaks neile ELi ja riiklike õigusaktidega antud ülesandeid ja pädevust.

Niiviisi on võimalik parandada mitte üksnes üldise teabe kogumise ja töötlemisega seotud järelevalvet, mis võimaldab merel või sadamates toimuvale koordineeritult reageerida, vaid vähendada mastaabisäästu ära kasutades ka järelevalvega seotud kulusid.

Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto Video peenise suuruse video