Murgistamise liikme suurendamine

Holmb e r g'i Tsheremissien uskonto" ja Permalaisten uskonto" , K. Geneetiline eelsoodumus Niipea kui etüülalkohol tungib, ta transformeeritudatsetaldehüüd ja ta läheb atsetaadiks.

Teaduslikke pretensioone ei tohiks käesoleval raamatul mitte olla. Sellega ei ole aga raamatu üldväärtus mitte. Eiseni Murgistamise liikme suurendamine suurt tähtsust meie rahvaluule kogumise ja populariseerimise alal. Peatusin sel ühel teosel seetõttu nii pikalt, et selle kaudu iseloomustada seda meetodit, mis M. Eiseni töötamisele üldse näib omane ja mis seega ka meie senist rahvaluule uurimist iseloomustab.

Kahtlemata on prof. Eiseni Eesti mütoloogia varemad köited palju hoolsamalt läbi töötatud, eriti esimene köide, aga see oleneb peaasjalikult sellest, nagu juba eespool märgitud, et sealsete peatükkide alal oli õige tunduvalt eeltöid tehtud, eriti soomlaste poolt, mis pidi käsitlust suurel määral hõlbustama.

Üldiselt aga peavad siinesitatud seisukohad paika kogu prof. Eiseni umbes lüüo-leheküljelise, 4-küitelise suure mütoloogilise teose kohta.

Meelde tuletades nüüd alulesitatud küsimust peame siis vastama: Eesti mütoloogia alal ei ole küsimused kaugeltki veel lahendatud. Eesti mütoloogia uurimine on ikka alles algastmel, materjalide kogumise ja korraldamise staadiumis.

Eisen on ainult esimesed,vaod ajanud ja needki on väga sagedasti Õige kõverad ja enamasti ainult kamara kriimustamisega piirdunud. Et ka rahvaluule alal juba mõnda aega õige eksaktsete meetoditega töötatakse, seda näitavad meile kas või mainitud soome teadlaste saavutised või lähemalt prof.

Andersoni põhjalikud monograafiad! Looritsa suurejooneline teos Lüvi rahva usund". Viimase nimega jõuamegi liivi mütoloogia uurimise juurde, millest ka mõni sõna. Looritsa nimetatud uurimust, mis paisub üle leheküljeliseks teoseks ja millest senini on ilmunud kaks esimest tüsedat köidet, tuleb käsitella hoopis tõsisemalt. Senini ilmunud köited sisaldavad järgmised peatükid: I.

Ainestik, II. Oldjooni liivi usundist, III. Loodus ja haldjad, IV. Murgistamise liikme suurendamine ja surnud, V. Külmking, VI. Kurat, VII. Kolmandas köites järgnevad veel: VIII. Nõid ja nõidus, IX. Võlu, X. Tuulispea, XI. Libahunt, XII. Painaja, XIII. Halltõbi, XIV. Raha ja vara, XV. Haruldase hoole ja,täpsusega on Loorits kogunud ja kasutanud oma teoses kõik väiksemadki muistendiriismed.

Seepärast on ka käsitelu põhjalik ja tühjendav. Liivi maa-ala väiksuse ja trükitud kirjanduse vähesuse tõttu oli seal selline täpsus ja põhjalikkus kergemini võimalik kui kuskil mujal. Ka Looritsa teos on suurel määral deskriptiivne, aga ta on seejuures valjult 'kriitiline ja teaduslik. Kuid mitte ainult seda. Loorits on esitatud materjali ka Õige põhjalikult eritelnud ja lahendanud laenudeprobleemi liivi mütoloogias.

Seejuures on ta, nagu loomulik, piirdunud lähemate naabrite otsekoheste Liikme suurus on hea voi halb vaatlusega, lätlased, saarlased, sakslased, kõrvale jättes kõik kaugemad liivi motiividega mitte otseses seoses olevad kujutlused.

Mõne meil lähemalt käsitlemata mütoloogilise olendi puhul näit. Külmking annab autor sellest põhjaliku ülevaate ka Eestist. Ei" tahaks mainimata jätta, kuigi see praegusel puhul ei ole tähelepanualune, teose huvitavat sõnastust, värsket ja head stiili. Seegi on teadusliku teose väärtuslikke omadusi. Ühtlasi on käesolev teos heaks näiteks, kuidas keeleuuenduslikud vormid ka teaduslikku stiili tõstavad ja värskendavad.

Et ma käesolevas tahtsin teha ainult metoodilisi ja üldhindavaid märkmeid, siis loobun 0. Looritsa teose huvitavate sisutulemuste refereerimisest. Teose meetodile on aga siin vaevalt midagi tõsisemat ette heita, ja mõned peenused ei otsusta ju asja. Looritsa doktoripromotsiooni väitluste lõppkokkuvõttes tunnistas prof.

Anderson esitatud töö meistriteoseks. Kindlasti on see eesti humanitaarteaduse väärtuslikem saavutis, mis teeb au meie teadusele ja ülikoolile.

Siin on meil nüüd midagi, mida võime väärilisena asetada K. Krohni või U. Holmbergi' suurte uurimuste kõrvale. Liivi mütoloogia küsimused, kui nüüd Mvi seisukohast alulesitatud küsimusele vastata, on käesoleva teosega täiesti 'rahuldavalt lahendatud ja niisugusele teaduslikule tasapinnale asetatud. Liivi mütoloogia uurimine on eesti omast Murgistamise liikme suurendamine õige tunduvalt ette jõudnud. Meie usundi alal seisavad siis hiigla-ülesanded alles ees, nagu meie sõnalise vanavara hiiglakogude teaduslik läbitöötus üldse seisab alles algastmel, sest ka meie rahvalaulud, muinasjutud, mõistatused, Murgistamise liikme suurendamine, naljandid ja anekdoodid need kõik ootavad alles monograafiaid ja- suuri üldkujutisi.

Siin on teaduslikuks uurimiseks otse külluses probleeme ja materjali, nagu meie rahvuslikkude teaduste alal Murgistamise liikme suurendamine. Suuremate rahvaluulekogude Tartu koondamisega muutuvad uurimisthigimusedki iseäranis mõnusaiks. Oleks juba aeg peatähelepanu materjalide kogumiselt pöörda materjalide läbitöötamisele, kuigi ka kogumist ei tohi unustada. Et meil puudub oma Teadusteakadeemia ja et ülikool ei suuda ega nähtavasti palju tahagi puhast teadust toetada, siis on meie teadusliku harrastuse võimalused väga väikesed.

Ainuke teadusliku töö võimalustega isik on vastava ala professor ja teinekord ka väitekirja valmistav stipendiaat, ja meie materjalihulga juures on nad vähemalt paarisajaks aastaks tööga varustatud! Et see seisukord meie teaduse huvides normaalne oleks, ei saaks vist keegi öelda. Rahvaluule uurimise ja uurimistingimuste alal võiksid paljugi ära teha E. Kirjanduse Selts ja Äkad. Rahvaluule Selts, E. Kirjanduse Selts ainelise toetuse ja teaduslikkude tööde kirjastamisega, Äkad.

Rahvaluule Selts uurimistöö enese tegeliku kesk- 18 kohana, ühenduses ülikooli vastava kateedriga. Seltsi ülesanne peaks olema ka rahvaluule teadusliku uurimise tähtsuse selgitamine avalikkuse ees ja teadusliku uurimise õhutamine väljaspool ülikooli, mis on rahvaluule alal võrdlemisi lihtsate meetodite tõttu väiksemate ülesannete puhul kättesaadav ka mitteakadeemilistele isikutele. Üheks raskemaks, kuid ühtlasi huvitavamaks probleemiks jääb ikkagi meie usundi lõplik fikseerimine.

Tahaks loota, et juba lähemal ajal keegi selle teadusliku suurtöö õrna elutööks võtaks. Vahest teeb selle dr. August Palm. Murgistamise liikme suurendamine poolt seletuseks.

Hurda kogust on mul mitu tuhat lehekülge koopiaid kasutada olnud. Kirjanduse nimestik oli teoksil, jäi ruumipuudusel trükkimata. Lõppsõnas olen seletanud, et m õ n d a kiri üti st pidin lühendama, mitmest palju jätma trükkimata. Kirjanduseallikad on tekstis nimetatud. Teadete päritolu puudub isegi Wiedemann'!

Sagedasti ei või teate päritolu teada, ei ole käsikirjale märgitud. Tartu ja Tallinna kogude koopiad peale õp. Seltsi omade on Murgistamise liikme suurendamine olemas; neid olen kasutanud; kui neid ei ole tsiteeritud, siis sellepärast, et sellekohane materjal neis puudub.

Teos ei pretendeeri olla kirjutatud teadusemeestele, vaid suuremale asjaharrast ajate hulgale. Krohn, Loorits j. Kui oleksin iga usulise Murgistamise liikme suurendamine põlvnemist katsunud põhjendada, oleks teos korda suurem saanud.

Iga muistendi täielik äratrükkimine oleks teost jällegi mitme võrra suurendanud. Soome paralleelid puuduvad sagedasti sellepärast, et sellekohast materjali ei ole trükis olemas.

Viis korda pikemaks tehtud üleskirjutis on mu oma esialgse ülesmärkimise järele täiendatud. Eelmise puhul. Eesti mütoloogia" hindamises läheb hr. Palm välja täiesti ekslikust vaatekohast: ta heidab prof. Eisen'ile mitu korda tema töö deskriptiivset iseloomu ette, rõhutab, et see on pea ainult faktilise tooresmaterjali reastus", jne.

Eisen'i raamat õn tõesti tingimata deskriptiivne ja peabki deskriptiivne olema, seni kui kõik need sajad mille suurus suurim juhtub tuhanded küsimused, mis seal puudutatud, ei ole veel monograafiliselt ja seejuures rahvusvahelises ulatuses läbi uuritud.

Ka dr. Looritsa väljapaistev väitekiri, mille hr. Palm prof. Eisen'ile igal pool ja igas suhtes eeskujuks seab, on läbi ja läbi deskriptiivne, nagu autor seda 19 ütleb kohe esimeses eessõna lauses ja nagu ka hr. Palm ise tunnustab seda oma arvustuses. Olen muidugi sellega nõus, et dr. Looritsa teos on palju täielikum ja üksikasjalikum kui prof. Eisen'i oma, ja oleksin hea meelega näinud, kui viimane oleks niisama tühjendava töö kirjutanud nagu dr.

Loorits, tsiteerides kõik teisendid ja ära trükkides allikatest kõik vastavad tekstid. Kas kujutab aga hr. Paim enesele ette, kui suur peaks Liivi rahva usundi" retsepti järele kirjutatud Eesti mütoloogia" olema? Loorits on mõne üksiku mütoloogilise nähtuse kohta ka terve eesti materjali ära kasutanud ja ära trükkinud, näiteks peatükis Külmking": see peatükk sisaldab temal aga Kui juba nii äärmiselt haruldasest olevusest, nagu on Eestis külmking", kirjutatakse 97 lehekülge, kui suureks peavad siis paisuma peatükid libahundi; luupainaja' koerakoonlaste jne.

Looritsa Liivi rahva usund" on oma üllatavas täielikkuses imestuseväärt hiiglateos, esindab aga täiesti uue, ennetundmata mütoloogiliste käsiraamatute tüübi, mida mingil viisil ei saa üldmaksvaks standardiks üles seada, üks asi on. Oleksin väga rõõmus, kui prof. Looritsa oma s,u gugi nii konsekventselt, nagu hr. Palm meid tahaks uskuma panna. Tema kriitikat lugedes arvab lugeja tingimata, t ka näiteks K. Krohnal ainult haruldase erandina, palj"u harvemini kui prof.

Eis e n'i 1! Mis Murgistamise liikme suurendamine rahvusvaheliste paralleelide tsiteerimisse, siis ei oleks suurem täielikkus ja järjekindlus muidugi mitte kahju teinud; aga esiteks ei tea hr. Palm, kui palju aega ja vaeva nõuab mõnikord nende paralleelide kirjandusest väljaotsimine, ja teiseks puudutab ta siin ka dr.

Looritsa suurepärase väitekirja kõige nõrgemat külge; näiteks jätab Loorits Vaarao laste" peatükis I ülitähtsad vene paralleelid nimetamata, kuna prof. Eisen'il need paralleelid on õigel viisil tsiteeritud ja hinnatud Eesti vana usk, lk. Neli aastat tagasi kirjutasin ma prof. Eesti mütoloogia" I osa saksakeelses arvustuses Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade 2 [], lk muu seas Der schwerpunkt der arbeit liegt also nicht, wie bei K.

Palm'i terminoloogia järele pea ainult faktilise tooresmaterjali reastus", mis vastab- pigemini rahvakooli või rahvaülikooli tasapinnale". Mis aga oli minu arvustuse resultaat?

See, et Saksamaal leidus raamatu tõlkija Leipzigi ülikooli eradotsent E. Erkes; et leidus kirjastaja üks kõige kuulsamatest Saksamaa teaduslikkudest kirjastustest, Otto Harrassowitz Leipzigis; et raamat ilmus a.

EISEN, 0. NURM, A.

Nõnda hindasid välismaa teadlased raamatut, mis Eestis kõlbab ainult rahvakoolidele! Kas tahan ma sellega väita, et prof. Eisen'i neljaköiteline, raamat peaks igaveseks ajaks teaduse viimseks sõnaks jääma, et eesti usund oleks sellega 10plikult fikseeritud"?

Jumal hoidku selle eest! Kirjutan mõlema käega alla hr. Palnfi väidetele, et eesti mütoloogia uurimine on ikka alles algastmel", et eesti mütoloogia põhjalik teaduslik eritlus ootab alles tegijaid".

Lisan aga juurde: ka dr. Loorits ei ole lii vi usundit sugugi lõplikult fikseerinud"; ainult naeratades võib ta hr. Palm'i sõnu lugeda: Lüv. Peaaegu kõikide mütoloogiliste küsimuste teaduslik uurimine on ju võimalik ainult rahvusvahelises ulatuses. See, mis dr. Looritsa raamatus kunagi ei vanane, on just selle raamatu deskriptiivne element; tema omist teooriaist ja hüpoteesidest jääb tingimata väga palju igaveseks püsima, väga palju lükatakse aga tulevaste monograafiliste uurimuste poolt ümber niisama kui minu oma ja iga teadlase kirjutistes.

Mis on siis lõpuks minu oma arvamine prof. Eesti mütoloogia" kohta? Mis on selle teose iseloom? Autor ise väidab, et see on populaarteaduslik raamat; hr.

Palm ütleb, et sel raamatul on ebaõigustatud teaduslikke pretensioone. Pean mõlemale väitele vastu vaidlema: raamat, mis sisaldab kolossaalse hulga niisuguseid andmeid, mida kuskilt mujalt ei saa leida, raamat, ilma milleta ei saa eriteadlane vastaval ala! Palm ei sooviks, et prof. Eisen'i Eesti mütoloogiat" tarvitataks eksamikäsiraamatuna.

Olgu ta siis nii hea ja ütelgu mulle, missuguse teise raamatu võiks selle asemel tarvitusele võtta! Kas soovib ta tõesti, et üliõpilasi saadetaks eesti mütoloogia ürgmetsa ilma sellise juhita?

Tahaksin küll kuulda, mis siis üliõpilased vastaksid eksamil! Murgistamise liikme suurendamine mitte ainult ülikoolis: hävitage prof. Meie rahvaluuleuurijate nooremale põlvele aga ja ka eeloleva arvustuse autorile soovitan: töötage eesti mütoloogia alal ja kirjutage monograafiaid, ning tehke kõik, mis aga suudate, et prof. Eise n'i M ü t o 1 o o Suurenda kreemiga i a" vananeks nii ruttu kui võimalik ja et mingi uus teos võiks selle asemele astuda.

Keegi ei ole teile siis tänulikum kui prof. Eisen iše, sest siis on tema elutöö kaua ihaldatud vilja kandnud. Walter Anderson.

Väitlejaile vastuseks. Puudutan ainult mõnd olulisemat punkti. Andersonia on mul järgmist väita. Mina ei eita kuski deskriptiivse töö teaduslikkust, aga ma usun näidanud olevat, et Murgistamise liikme suurendamine. Eisen'i deskriptiivne töö ei ole teaduslik. Ja selles on kogu küsimuse raskusepunkt.

Selle tõestuseks olen toonudki näiteid allikate puudulikust kasutamisest, teisenditevaliku j uh uususest, nõrgast ' kriitilisest suhtumisest ainesse, materjaliga vabalt talitamisest j.

Seepärast ei saa kõnet olla, et olen läinud välja täiesti ekslikust vaatekohast" ja heitnud ette prof. Selle tulemusena lükatakse alkohol vereringesse ja Instant kirikus edasi lükata; Seal on vähendatud veetase ja etanool koguneb vedelas. Selle Murgistamise liikme suurendamine suureneb selle elemendi reservide suurenemine veres ja kiire mürgistuse.

Kaal Miks õllest kiire purjus?

Kogu asi võib olla kaalul. Ülemäärase kehakaaluga inimesed täheldasid paksu rasva stuporit. See on rasvarakud, mis neelavad etüülalkoholi hästi.

Miks inimene kiire kuivab

Seetõttu täis inimesi mürgistus tuleb piisavalt kiiresti. Toidu mõju Omadused võivad mõjutada lööve kiirust tarbitudsuupisted.

Paljud usuvad, et varsti ei tos see palju süüa, kuid on vaja võtta arvesse toidu välimust ja koosseisu. Sageli mõtlesime, kuidas see välja viibib, paljudes aiadel, puhkemajade puhkus, ma ikka veel alkoholist purjus, miks see juhtub? See kõik on toidus rasvase toidu söömises. Maksa lihtsalt ei saa toime tulema Selle jaoks ette nähtud koormustega. Ei ole soovitatav süüa alkoholi maiustustega, nad kiirendavad joobeseisundi.

See võib tekitada pankreatiidi arengut. Suhkrut ja alkoholi töödeldakse mõnes maksaosakondades, see on just tugev koormus sellel organil. Tervis ja vanus Murgistamise liikme suurendamine tervise tõttu võib täheldada kiiret jahutamist. Sageli on inimesi, kellel on pikaajalised haigused, tugev väsimus, alaline Ületööd, samuti need, kes liiguvad vähe. Vastuvõtmise indikaatorid mõjutavad vanust. Täiskasvanueas esineb sageli siseorganite ja süsteemide tegevuse nõrgenemine, inimene muutub tundlik Etanooli mõjudele.

Ja pohmelussündroomi ise voolab pikk ja raske. Iga toitumise kiirus on erinev ja erinevad tegurid võivad seda mõjutada.

Maksa tsirroos: liigid ja diagnoos - Analüüsid

Kuid paljud neist on seotud keha omadustega ja sisesüsteemide tegevuse omadustega. Oluline on tunnustada sisemine Signaalid, mis aitavad mitte ainult takistada tõsist jahutamist, vaid võimaldab teil arvutada alkoholi vajaliku annuse. Kui soovite lõõgastuda lõbus ja siis mäleta kõik, hoolikalt järgida osa purjus ja arvutada kasutamise kuumajoogid. Alkohol toimib inimestele erinevalt. Mürgistuse aste sõltub vanusest, soost, tervislikust seisundist. Inimesed, kes joovad ja neil ei ole enam alkoholi mürgistuse sümptomeid, põhjustades küsimuse, miks sa ei saa alkoholi purjus.

Haruldane Lucky Boas individuaalsed funktsioonid organism. Me räägime kesknärvisüsteemi madalast tundlikkusest etüülalkoholile. Keskmine kodanik, etanool tungivad kiiresti vereringesse ja pääseb juurde aju.

Samal ajal suureneb dopamiinihormooni kontsentratsioon, mis põhjustab õnne ja rõõmu tunnet. Kuid eufooria jätkub kaua. Murgistamise liikme suurendamine

Maksa tsirroosi diagnoosimine CT

Alkoholi ja selle lagunemise toodete mõju närvisüsteemile väljendatakse ilukate sümptomite puhul: Ebapiisav käitumine, mis tekitab närvisüsteemi elementide pidurdusbilansi ja ergastamise rikkumisega. Närvisüsteemi ülemäärase üleekstuse kohal Provoteeritakse isikule ebamõistlikuks, vastupidi üldtunnustatud käitumise normidele. Instinktid viiakse meeles. Vaimse funktsiooni kaminal.

Aju lahtiühendatud osad, mis vastutavad ratsionaalse, loogilise mõtlemise eest. Tähelepanu pöörati. Välise teabe tajumise raskus.

Mürgistuse arengu mehhanism

Purjus aeglaselt dekrüpteerivad andmedmis pärineb visiooni elunditest, kuulmisest, lõhna ja puudutusest. Suurendada kehalist aktiivsust liikumiste kooskõlastamise katkemise taustal. Ükskõiksus ümbritsevale reaalsusele, meeleolu järsk muutus, vaimsete protsesside inhibeerimine - alkoholi sisaldavate jookide korrapärase kuritarvitamise tunnused. Kui inimene ei saa alkoholi purjus, arvab ta, miks see juhtub.

Rõõmu- Murgistamise liikme suurendamine eufooria tunne, mis on tavaliselt kaasas teise alkoholi annuse vastuvõtmine, muudab selle muudatuste muudatuste mõistlikud selgitused.

Etüülalkoholi mõju keha funktsioonile ja süsteemile Paljud inimesed hakkavad jooma, et kogeda lõõgastumistunnet ja lõbusust, mis esialgu annab alkoholi. Kui kuuma joogi osa ei too soovitud mõju, ei saa vältida Tüübi obsiivsed mõtted: "Miks ma ei ole purjus" ja "Mis minuga on valesti". Teema käsitlemiseks peate mõistma etüülalkoholi mõju mehhanismi kehal. Füsioloogilised protsessid, mis hõlmavad ja etanooli toimel tekkinud ja etappide toimel: 1.

Pärast mao sissepääsumist imendub alkohol aktiivselt veres. Erütrotsüütide - Vererakud, mis mängivad hapniku konveieride rolli kudedesse ja osalevad immuunreaktsioonides. Erütrotsüütide rakumembraanid hävitatakse etanooliga, mis segatakse vererakkudega ja siseneb kiiresti siseorganite kudedesse.

Hävitatud välise kesta Peenise suurused suurenevad erütrotsüütide liimitud. Mitmed liimitud rakud vorm trombi.

Resrebraalsete rakkude jõudmine, etüülalkohol hävitab need. Dopamiini, serotoniini ja endorfiinide kiirendatud tootmine provotseerib positiivseid emotsioone, inspiratsiooni ja lõbusaid meeleolu. Meeldivad tunded on lühiajalised. Varsti asendatakse Stormy Delight tunne tunne depressioon ja Tooski.

Psühho-emotsionaalse tausta järsk muutus on aju neuronite hävitamisel. Punase vereliblede rompboy ummistusverelaevad, hapnik Murgistamise liikme suurendamine aju koesse, hapniku nälga algab - hüpoksia. Pärast esinemist kangate tühjendamine Cortexi aju. Kahjustatud ajurakud ei suuda taastuda. Nad surevad pöördumatult. Kude surnud osade lagunemine toob kaasa keha kaitsereaktsiooni. Kraniaalkasti, seljaaju vedeliku koguneb, mis lahustub surnud ja ohtlikud komponendid.

Vedeliku põhjuste kogunemise protsess valusad tunded Peaga. See on põhjus, miks pohmelus inimestel kogevad inimesed talumatu peavalu. Enamasti on need mehed 40—aastased. Alkoholi epideemia Alkoholism ja selle tagajärjed on tungiv kliiniline probleem. Esimesed tsirroosimärgid hakkavad arenema pärast kümneaastast alkoholikogemust, kui iga päev ületab inimese nn.

Meeste puhul on see 80 g etanooli ja naiste puhul 40 g, kuigi lubatud piirituse osakaal võib varieeruda sõltuvalt vanusest ja kaalust. Ja mõned arstid väidavad isegi, et see toksiin on igas koguses ohtlik. Pühadel õllekookidel reedel õhtul või klaasitäis õhtusöögil ei ole tõsist kahjulikku mõju maksale, kui te ei kasuta nende jookide kasutamist igapäevaseks harjumuseks.

Siiski tuleb märkida, et õlu võib põhjustada ka sõltuvust, kus aja jooksul soovid juua tugevamaid jooke. Vaadates selle tööriista populaarsust, otsustasime selle teile tähelepanu pöörata.

Loe veel siit Ukraina, Valgevene, Venemaa - statistika järgi on siin alkoholi tarbimine elaniku kohta 19 l aastas. See põhjustab suurimat esinemissagedust ja suremust seoses alkohoolse hepatiidi ja tsirroosiga; Prantsusmaal, Portugalis, Moldovas, Rumeenias - riikides, kus vein on igapäevane jook, on suremus keskmiselt.

Seega on see probleem kõige olulisem SRÜ riikides. Teadlased hakkasid otsima "rahva haiguse" põhjust, uurides geenide struktuuri. Selgus, et etanool põhjustab geenides tugevat mutatsiooni, mille tõttu pärineb alkoholi joomine.

Selle alleeli polümorfism on genoomis muutunud bioloogilise riskitegurina. Erinevate rahvuste inimeste võrdlemisel täheldati, et see on slaavlaste seas tavalisem. Arstid ütlevad, et naistel on toksiinide toimel geenimutatsioon kiirem. Seega, isegi kui terved lapsed sünnivad imepäraselt emadesse, kes joovad, jääb oht, et ADH aktiivsus ilmneb järgmisel põlvkonnal.

Kuigi sigarettidel ei ole otsest toksilist mõju maksale, on neil tugev mutageenne toime. Seega kiirendab etanooli ja nikotiini kuritarvitamine perekonna Murgistamise liikme suurendamine. Morfoloogilised muutused Haiguste klassifitseerimisel ICD, identifitseeriti 7 koodi etapi maksa kahjustuse etappidele: alkohoolne haigus K 70rasvade degeneratsioon K 70,0põletik K Tegelikult ei ole need iseseisvad haigused, vaid parenhüümi degeneratsiooni etapid toksiliste mõjude mõjul.

ADC morfoloogilised vormid ja arenguetapid ei erine ühegi teise etioloogia viiruse, ravimi tsirroosist. Maksa pinnal moodustuvad regeneratiivsed sõlmed, mille läbimõõt võib olla 1 kuni 50 mm. Sõltuvalt nende vormide suurusest eraldavad väikese, keskmise ja suure sõlme suurused.

Etanool toimib koheselt kõikidele maksa rakkudele, millel puudub põletiku paikne fookus, tavaliselt levib kogu patoloogiline protsess kogu kehas. ADC on kolm etappi: kompenseeritud - keha täidab oma ülesandeid täielikult, mistõttu haiguse sümptomeid ei täheldata. Alkohoolse tsirroosi tekke kindlakstegemiseks on võimalik uurida ainult maksa biopsiat. Ja sellist diagnoosi ei määrata ilma piisavate kliiniliste põhjusteta; subkompenseeritud - ilmnevad maksafunktsiooni kahjustuse üldised tunnused: krooniline väsimus, rasked raskused paremal pool pärast sööki ja valu alkoholi tarbimisel.

Selles etapis võimaldab instrumentaalne ja laboratoorne diagnostika määrata ADC; dekompenseeritud - organite täieliku düsfunktsiooniga kaasnevad komplikatsioonid. Selles etapis on tavaliselt näidustatud maksa siirdamine või surmava tulemuse terapeutiline viivitus.

Kuid järk-järgult surevad selle rakud välja ja efektiivsus väheneb, mis väljendub tervikuna sümptomaatilise kompleksina: Kuna etanoolil on süsteemselt kahjulik mõju, eriti südame-veresoonkonna süsteemile, on ADC käigus esinenud portaali hüpertensiooni märke ja seejärel maksapuudulikkust. Kuid mõned patsiendid tulevad esiplaanile psühho-emotsionaalsete häirete tekkeks deliiriumi tremenside tekkimise ajal.

Tüsistused Portaalhüpertensiooni sümptomid on esimene märk tõsistest maksatsirroosi tüsistustest. See Murgistamise liikme suurendamine algab astsiidiga, mida töödeldakse ainult puhastatud ja kogunenud vedeliku eemaldamisega.

Sisemise verejooksu ja peritoniidi tekkega on vaja kiiret operatsiooni, vastasel juhul toimub surm 6 tunni jooksul. Selle seisundi peamised tunnused on väljaheite, mustade väljaheidete, verise oksendamise, südame löögisageduse järsk tõus ja vererõhu langus.

Maksa rakkude massiivse nekroosi arenguga ADC dekompensatsiooni staadiumis koguneb keha kiiresti lagunemissaadused ja hakkab vereringet "mürgistama".

See toob kaasa mitmeid teiseseid tüsistusi: kesknärvisüsteemi häired, segasus ja kooma; raske neerupuudulikkus; kopsufunktsiooni häire ja sellest tulenevalt süsteemne hüpoksia; seedetrakti haigused.

Portaalhüpertensiooni alguses viiakse läbi ravimiravi, kuid kui see on ebaefektiivne, on näidustatud operatsioon. Nende hulka kuuluvad veenide ja arterite manööverdamine, kõhuõõne sulgemine ja pesemine ning mõnikord põrna eemaldamine. Konkreetset tüüpi operatsioon valitakse individuaalselt, lähtudes patsiendi seisundist. Diagnostika Alkohoolse tsirroosi arengu varases staadiumis ei ole haigust kahtlustatav isegi põhjaliku uurimise korral.

Kuid subkompenseerimise etapis võib arst diagnoosida ainult füüsilise kontrolli, intervjuu ja anamneesi alusel. Siiski on vaja veel kinnitada laboratoorsete ja instrumentaalsete uuringute abil. Pikaajalise alkoholi kuritarvitamise korral näitavad vereanalüüsid järgmisi tulemusi: hemoglobiini vähenemine on hapnikku kandvate punaste vereliblede kõige olulisem komponent; kui nendest vererakkudest on puudus, tekivad koed hapniku nälg, mis viib aneemia tekkeni; trombotsüütide vähenemine - need rakud annavad vere hüübimist, mistõttu nende puudumine põhjustab keha regenereeriva funktsiooni halvenemist; suurenenud hüdroksüproliin ja proliin on spetsiaalsed aminohapped, mille kontsentratsioon suureneb dramaatiliselt fibroosi tekkimisel ADC ajal; AsAt esinemissagedus AlAt-ga - maksa tsirosoosi mis tahes vormis täheldatakse maksa aminotransferaaside taseme tõusu, kuid ADC-ga kaasneb südame koos maksaga, mistõttu AsAt indikaator on AlAt üle.

Need on ainult alkohoolse tsirroosi peamised seerumimarkerid. Samuti uuritakse vere viirusjälgede olemasolu, immunoglobuliinide sisalduse, spetsiaalsete valkude määramiseks ja vererakkude molekulaarse aktiivsuse määramiseks. Lisainformatsiooni võib anda uriini ja väljaheidete üldiste analüüside abil. Elundi seisundi ja selle kahjustuse ulatuse hindamiseks teostatakse instrumentaalne diagnostika, mille lähtepunktiks on ultraheli ja endoskoopia.

Nad annavad üldist teavet maksa struktuuriliste muutuste kohta ning parema visualiseerimise jaoks on ette nähtud CT-skaneerimine või MRI.

Fibroosi faasi saab määrata elastograafiaga ja kolestaasi sapiteede kahjustuse astmega - tagasipööratud kolangiograafia abil. Harvadel juhtudel on ette nähtud maksapunktsioon, kuid ADC ei ole krüptogeenne hepatiit ja sellist diagnoosi saab teha ilma eriuuringuta.